Frågeställning

FaluFiber För Alla (FFFA) - Projektering
1. Grundläggande principer för projektering av FFFA nät.
Föreningsnäten byggs som grennät d.v.s. närmaste sträckan från NOD till abonnent utan att tänka på redundans. Principen är "minsta möjliga kostnad " men med Projekteringsprincipen går ut på att lokalisera möjliga abonnenter där varje fastighet skall ha en egen (5mm) slang. Varje abonnent skall ha 2 fiber installerade i sin slang men det går att installera 2-, 4-, 8- eller 12-fiber i en Slang. Detta medför att man kan ansluta upp till 6 abonnenter från en slang. Om fler än en abonnent ansluts från samma Slang krävs en fördelning i ett skåp eller i marken, denna fördelning medför att varje fiber måste svetsas (man bör undvika att placera fördelningar hemma hos abonnent med avseende på framtida åtkomlighet).
Slangarna förläggs direkt i mark som 1-, 4-, 7-, 19- eller 24-slanger med ett skyddande hölje(plast). Övergångar från slangar med stort antal Slangar kan ske till samtliga variationer av slangar med mindre antal slangar. Principen lägsta möjliga kostnad innebär oftast att 19 och 24 abonnenter får en ekonomisk brytpunkt på under 100m där alternativet med kabel i slang är att föredra (jämför i projekterings-kalkyl). Kabel som installerats i slang används för att transportera en större mängd fiber en längre sträcka. Kabel finns för 24-, 48-, 72-, 96- och 144-fiber. Övergång mellan Kabel och slangar sker i skåp eller markförlagt i brunn, varje fiber från kabeln måste svetsas mot fibern i slangarna. Med principen lägsta möjliga kostnad bör huvudmatningen placeras så nära abonnenterna som möjligt och om möjligt ansluta fastigheterna bakifrån för att undvika korsningar av uppfarter. I dalgångar med vattendrag har ofta jordbrukaren en bit obrukad jord närmast vattendraget som är en lämplig plats för Installation i fastighet styrs av fastighetens konstruktion, grundprincipen är att Slangen skall vara mekaniskt skyddad. (se bifogade installationsalternativ) 2. Regler för FFFA-nät
All förläggning på annans mark skall ske i samråd med respektive markägare, på jordbruksmark bör även eventuell arrendator medverka. Korsning av väg skall ske i samråd med respektive vägägare.
Förläggningsdjupet skall vara minst 40cm på allmän mark och minst 20cm på egen tomt. Vid avvikelse från minsta förläggningsdjup eller förläggning på berg skall slangen skyddas med ett extra mekaniskt skydd.
Vid val av förläggningsmetod skall hänsyn tas till möjliga markskador. Jordbruksmark med risk för att skada dräneringar schaktas med skopa så att skadade dräneringar kan repareras. Vid förläggning genom skog skall tänkta skogstransportvägar planeras vid samrådet så att slangen kan placeras i skyddsrör och med eventuell markförstärkning, dessa vägar skall dokumenteras. I parkmark skall hänsyn tas till schaktavstånd från känsliga träd eller buskar.
Varningsnät med söktråd skall placeras i samtliga schakter utom tomtanslutningar. Nätet skall avslutas med en kontaktpunkt i påle eller markförlagd brunn så att utsättning kan ske direkt från tråden.
UtomhusSlang kan dras inomhus upp till 5m därefter bör den bytas till brandklassad inomhusSlang. Mellan olika lokaler skall alltid inomhusSlang användas för att motverka spridning av eld vid brand.
Markförlagda Slanger kan förläggas i våtmarker eller grunda vikar men Slangerna flyter och skall därför förankras.
3. Dokumentering av FFFA-nät.
Alla förläggningssträckor skall dokumenteras på kartor. Avvikelser från förläggningsdjup eller annan avvikelse skall dokumenteras med sträcka och utförande. Stamledningen skall dokumenteras genom GPS-inmätning som dokumenteras av FALU STADSNÄT. Övriga allmänna schakter bör dokumenteras på samma sätt efter samråd med FALU STADSNÄT. Placering på egen tomtmark skall ritas in på tomtkarta med angivelse av förläggningsdjup som dokumenteras av föreningen.
4. Grundläggande principer för projektering av NOD
Med nod menas plats där switcharna placeras. Föreningsnäten byggs som grennät d.v.s. närmaste sträckan från Stamledningens switch till föreningens switch utan att prioritera redundans. Principen är "minsta möjliga kostnad " men med möjlighet till framtida utbyggnad.
Varje switch ansluts med 2 fiber samt med utbyggnadsmöjlighet till 4 fiber. Fiberanslutningar till switch sker genom egen "kontraktering" alternativt svetsning av fiber mot "fibersvans" (fabrikskontakterad fiber). Från inkommande Slang monteras en inomhusSlang på minst 2 meter som en fiberbuffert för eventuella omarbeten i NOD. ODF installation (installation i plåtlåda med svetskassetter där fibern svetsas mot fibersvans som ansluts till dubbelkontakt på lådans front och därifrån med en patchkabel till switch) kan självfallet väljas som alternativ med det blir en högre kostnad utan förbättrad funktionalitet.
NOD bör placeras i lokal där underhållspersonal har tillträde inom den tid som föreningen sätter upp som max avbrottstid. NOD-placering sker efter samma ekonomiska principer som övriga nätet men det är en fördel att ha switcharna samlade med tanke på driftövervakning och underhåll. Placering i enskild villa bör undvikas då problem kan uppstå vid eventuellt ägarbyte.
5. Projekteringsregler för NOD
Utrymmet som switcharna placeras i skall vara dammfritt och med en relativ luftfuktighet understigande 85% (max 25g/m3). Switcharna skall inte utsättas för temperaturer under -25 och inte över +50 grader C vilket medför någon form av isolering i utrymmen för NOD.
Minsta böjradie för enskild Slang med fiber är 30 mm (runt snusdosan). Max dämpning mellan switch och converter i hemmet är 2,5 Db 6. Dokumentering av NOD
Varje abonnent registreras med märkning på inkommande Slang samt anslutningsport i switch, registreringen dokumenteras av föreningen. Om ODF används registreras abonnenten med inkommande port i ODF samt ansluten port i switch. Om dämpningsmätning mellan switch och abonnentanslutning genomförts skall resultatet dokumenteras av föreningen för att jämföra med eventuella avvikelser i framtiden.
Föreningarna bör föra loggbok över avvikelser, utförda ändringar eller driftstörningar på nätet för att underlätta felsökning.

Source: http://bredbandiberg.files.wordpress.com/2011/03/fffa-projektering-fiber.pdf

Microsoft word - bratz - reasons for decision.v.3.120804finaltgapproved.doc

CLASSIFICATION REVIEW BOARD 19 July 2004 23-33 MARY STREET SURRY HILLS, NSW MEMBERS: The Hon Trevor Griffin (Deputy Convenor) APPLICANT: Twentieth Century Fox Home Entertainment BUSINESS: To review the Classification Board’s decision to classify the film Bratz – Starrin’ & Stylin’ PG under the Classification (Publications, Films and Computer Games) Ac

Gene therapy — a novel form of drug delivery

MOLECULAR MEDICINE cy. Meeting this challenge will require better methodsfor delivering genes, the development of animal models GENE THERAPY — A NOVEL FORM OF DRUG of disease that adequately mimic diseases in humans, DELIVERY and well-designed clinical trials to assess the safety andbiologic activity of these products in patients. The development of novel vectors or vehicles for gene

Copyright © 2014 Articles Finder