Microsoft word - nsph - valberedningens motivering och förslag årsstämma 2011.doc


Punkt 10 i kallelsen: Ordföranden i valberedningen redogör för valberedningens
arbete

VALBEREDNINGENS MOTIVERADE FÖRSLAG TILL STYRELSE
Valberedningen i Nordic Service Partners Holding AB, som inrättats i enlighet med årsstämmans beslut den 5 maj 2011, består av Carl-Fredrik Herslow, som representerar Long Term AB, Torbjörn Hultsberg, som är bolagets juridiska rådgivare och tillika ordförande i valberedningen, och Jaan Kaber, som representerar Förvaltnings AB Bohus Enskilda och tillika är ordförande i styrelsen för bolaget. Styrelsen skall bestå av sex ledamöter. Suppleanter skall inte utses. Lena Patriksson Keller och Margaret von Platen samt nyval av Jeppe Droob. Jaan Kaber skall vara ordförande. Valberedningen har bedrivit sitt arbete utifrån principen att styrelsen skall ha den storlek och sammansättning som säkerställer att styrelsen kan förvalta bolagets angelägenheter med integritet och effektivitet. I sitt arbete har valberedningen strävat efter att styrelsen skall präglas av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Därvid har valberedningen lagt särskild vikt vid att bolaget befinner sig i slutet av en konsolideringsfas och i början av ett mer expansivt skede. Styrelsen bör därför ha en sammansättning som kombinerar erfarenhet med nytänkande. Jeppe Droob, som är född 1968. Jeppe Droob grundade restaurangkedjan Sunset Boulevard år 1996. Idag består kedjan av 45 restauranger. Jeppe Droob är VD samt styrelseledamot i Sunset Boulevard. Jeppe Droob är även styrelseledamot i ett antal fastighetsbolag. Valberedningen bedömer att Jaan Kaber är beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt att Anders Wehtje och Jeppe Droob är beroende i förhållande till två av bolagets större aktieägare. Valberedningen bedömer att övriga ledamöter är oberoende i förhållande till såväl bolaget som bolagets större aktieägare. Jaan Kaber äger tillsammans med bolagets VD, Morgan Jallinder, en majoritet av aktierna i Förvaltnings AB Bohus Enskilda. Jaan Kaber och Morgan Jallinder utgör också styrelse i Förvaltnings AB Bohus Enskilda. Jaan Kaber äger direkt eller indirekt strax under 14 procent av aktierna i bolaget. Bohus Enskilda är hyresvärd i fem hyresavtal med bolaget. Jeppe Droob äger indirekt strax under 20 procent av aktierna i bolaget. Anders Wehtje är delägare i Long Term AB, som äger drygt tio procent av aktierna i bolaget. Härtill skall redovisas följande. Hemfosa Fastigheter AB, i vilket Jens Engwall är VD, har i april 2010 träffat ett ramavtal med bolaget. Ramavtalet anger vilka villkor som skall gälla för den händelse att Hemfosa Fastigheter AB skulle låta uppföra, äga och hyra ut restaurangbyggnader till bolaget. Valberedningen är av uppfattningen att ramavtalet inte utgör en omständighet som skulle göra bolaget och Hemfosa Fastigheter AB beroende av varandra. Jaan Kaber invaldes i styrelsen 2009, Anders Wehtje 2005 och övriga ledamöter 2011. Valberedningen bedömer att den föreslagna styrelsen är ändamålsenlig med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt. Valberedningen föreslår att arvode utgår till styrelsen med sammanlagt 1.275.000 kronor fördelat på 400.000 kronor till ordföranden och 175.000 kronor till övriga fem ledamöter. Valberedningen förslag till ny revisor och ersättning: • Valberedningen föreslår att Ernst & Young utses som revisorer för bolaget med Erik Åström som ansvarig revisor. Arvode skall utgå enligt godkänd räkning. Den tidigare revisorn utsågs 2005. Valberedningen anser att tiden är mogen för ett byte på revisorsposten. Valberedningen föreslår att Jaan Kaber (Förvaltnings AB Bohus Enskilda), Carl-Fredrik Herslow (Long Term AB) och Torbjörn Hultsberg (advokat och juridisk rådgivare till bolaget) ånyo utses till ledamöter i valberedningen inför årsstämman 2012, och att uppdraget varar intill dess att ny valberedning utsetts. Om ledamot avgår ur valberedningen innan dess arbete är slutfört skall kvarvarande ledamöter utse ny ledamot. Inför årsstämman har valberedningen samrått med styrelse och VD. Därvid har valberedningen tagit del av nuvarande ledamöters insatser och närvaro vid sammanträden. Valberedningen har även samrått med bolagets röstmässigt största ägare representerande över 65 procent av rösterna. En fullständig redovisning av den föreslagna styrelsens engagemang i andra bolagsstyrelser och organisationer återfinns i en bilaga till detta dokument.

Source: http://www.cresco.dk/media/16620/valberedningens_motivering_och_f_rslag__rsst_mma_2012.pdf

hs35.net

Chia Study #1 In November 2011, ProfitPro, LLC, Albert Lea, MN, began using Chia in several equine applications and, to date, has found a variety of beneficial qualities for many issues currently seen in the equine industry from years of feeding practices that are not always advantageous to the horse. It should be noted that there is a difference between therapeutic and maintenance dosages

Selenite cystine broth (7283)

MUELLER HINTON AGAR (7101) Intended Use Mueller Hinton Agar is used in antimicrobial susceptibility testing by the disk diffusion method. This formula conforms to National Committee for Clinical Laboratory Standards (NCCLS).1 Product Summary and Explanation Mueller Hinton Agar is based on the formula recommended by Mueller and Hinton2 for the primary isolation of Neisseria species

Copyright © 2014 Articles Finder