5-7 İntratimpanik.qxp

OTOSCOPE 2005; 1:5-7
Rezistan Ani Ýþitme Kaybýnda Ýntratimpanik
Steroid Kullanýmý
Op.Dr. Haldun OÐUZ1, Op.Dr. Necmi ASLAN1, Doç.Dr. Münir DEMÝRCÝ1, Dr. Selda KARGIN1,
Doç.Dr. Mustafa Asým ÞAFAK1, Doç.Dr. Rahmi KILIÇ2

Anahtar Kelimeler
Amaç: Sistemik steroidler ani iþitme kaybýnýn tedavisi için sýklýkla kullanýlan ajanlardýr.
Sistemik tedaviye dirençli olgularda lokal olarak bu ajanlarýn etkisi araþtýrýldý. Materyal ve
Metod: Sistemik steroid tedavisine cevap vermeyen 22 olgu, intratimpanik metil-predni-
zolon tedavisine alýndý. Odyolojik deðerlendirme tedavinin baþlangýcýnda, 5., 15. ve 30.
günlerde yapýldý. Bulgular: Sistemik tedaviden sonra tespit edilen iþitme eþiði üzerinden,
yapýlan kontrollerde 22 olgudan 15'inde 10 dB üzerinde iþitme artýþý saðlandý. Tedavi son-
Key Words
rasý kontrollerdeki ortalama eþik artýþlarý sýrasýyla 14.3 dB, 18.3 dB ve 19.0 dB olarak bulun- du. Sonuç: Ani iþitme kaybýnýn sistemik tedavisinin ardýndan verilecek intratimpanik lokal
tedaviyle ekstradan bir iþitme artýþý saðlanabilmektedir.
Intratympanic Treatment of Resistant Sudden Sensorineural Hearing Loss
with Steroids

Objective: Steroids are commonly used for treatment of sudden sensorineural hear-
ing loss. The efficiency of local steroid treatment in patients refractory to systemic
steroid treatments are studied. Materials and Methods: 22 patients, who did not
respond well to our routine systemic sudden sensorineural hearing loss therapy regi-
men, were included to intratympanic methyl-prednisolone treatment. Audiologic evaluation was performed at the 5th, 15th, and 30th days of treatment. Results:
Besides the gain obtained with systemic treatment, 14.3 dB, 18.3 dB, and 19.0 dB addi- tional hearing improvement was observed at control audiograms respectively.
Conclusion: We concluded that, after systemic treatment of sudden hearing loss with
steroids, intratympanic use of steroids may an extra hearing improvement.
GÝRÝÞ
neden viral enfeksiyonlardýr. AÝK bulunan hasta- Ani iþitme kaybý (AÝK) etiolojisi bilinmeyen bir larýn serumlarýnda virus titrasyonlarý normalin iki hastalýktýr. En fazla üç gün içinde birbirini takip katýna çýkmaktadýr. AÝK insidansý yýlda 100 000 eden 3 frekansta 10 dB üzerinde iþitme kaybý hastada 5-20 arasýnda deðiþmektedir, etkilenen geliþmesiyle tanýmlanýr ve bazen klinik tabloya yaþ grubu genellikle 46-49 yaþ arasýdýr, en erken vertigo veya tinnitus eþlik edebilir. Tempral kemik 20-30 yaþlarda görülebildiði gibi, en yaþlý grup çalýþmalarýnýn gösterdiðine göre en sýk etiolojik olarak 50-60 yaþlarýnda da olabilmektedir.1 Makalenin geliþ tarihi: 20.01.2005 Yayýna kabul tarihi: 10.03.2005 OÐUZ H, ASLAN N, DEMÝRCÝ M, KARGIN S, ÞAFAK MA, KILIÇ R.
Cinsler arasýnda insidans farklýlýðý yoktur.
TARTIÞMA
Olgularýn yaklaþýk %98'i unilateraldir.2,3 Literatürde AÝK olgularýnda, sistemik steroid Olgularýn %30-60'ý ilk 2 hafta içinde spontan tedavisinde alýnan parsiyel veya tam iþitme eþiði iyileþme gösterir. Yüksek doz sistemik steroid düzelmesi oraný olgularýn %49-89'unda rapor tedavisi iþitmenin düzelme oranýný artýrýrken, 2 edilmektedir. Genel kabulleniþe göre tek veya hafta içinde tedaviye cevap vermeyen olgular kötü diðer tedavilerle kombine halinde kullanýlabilen steroid tedavisi, etkili olabilen tek tedavi þeklidir.
AÝK etiopatogenezinde steroid tedavisinin etkisi, MATERYAL VE METOD
ya viral enfeksiyonlara karþý oluþan inflamas- Çalýþmaya alýnma kriterleri þu þekilde belirlendi: yonun azaltýlmasýnda yada iç kulaktakiimmünolojik cevabýn deðiþtirilmesinde yer alýr.
1. Etiolojisi bilinmeyen sensörinöral iþitme kaybý Steroidlerin, inflamasyon medyatörlerinin kont- rolünden sorumlu transkripsiyon faktörlerinin 2. Birbirini takip eden odyometrideki 3 frekansta deðiþim seviyelerini etkilediði gösterilmiþtir.
30 dB'in üzerinde iþitme kaybý olmasý Örneðin deksametazonun interselüler komini-kasyondan sorumlu proteinlerin üretimini 3. Hastalýklý kulakta özelliði olan otolojik bir deðiþtirdði gösterilmiþtir, böylece kohlear sývý volümlerinin regülasyonundan sorumlu olduðu 4. Hastada 10 günlük klasik sistemik steroid tedavisine raðmen iþitmede iyileþme olmamasý Ne yazýk ki steroidlerin sistemik yan etkileri nedeniyle ani iþitme kaybýnda yüksek dozda kul- 5. Hastanýn hikayesinde iþitme kaybýný açýklaya- cak özel bir hikaye olmamasý (tümör, koagu- Steroidlerin intratimpanik yolla uygulanmasýnýn lopati, vasküler hastalýklar, barotravma hikayesi, avantajý, yuvarlak pencere membranýndan direkt son dönemde ototoksik ilaç hikayesi vb gibi).
iç kulaða geçiþinin mümkün olmasýdýr. Yuvarlakpencere mebranýnýn birtakým görevleri þöyle Yukarýdaki kriterlere uyan 22 olgu intratimpanik metil-prednizolon tedavisi verilmek üzere çalýþ-maya alýndý. Olgularýn 16'sýnda (%73) sol kulak, 1. Kemikçik zincir yoluyla iç kulak sývýlarýna 6'sýnda (%27) sað kulak etkilenmiþti. Metil pred- aktarýlan mekanik enerjinin orta kulaða doðru nizolondan (Prednol-L, 125 mg/cc, Mustafa Nevzat) 0.5 cc, PPD (tüberkülin) enjektörüyle 2. Kohleaya ses enerjisinin iletimi için alternatif intakt kulak zarýnýn posterio-inferior kadranýn- dan orta kulaða enjekte edildi. Ýlk üç günde1x1/gün ve 15 güne kadar aralýklý olarak toplam 5 3. Perilenfe doðru sekresyon yapmasý ve perilenf- doz enjeksiyon yapýldý. Ýntratimpanik tedavi öncesinde 22 hastanýn iþitme eþikleri 30 ile 60 dB 4. Orta kulaðýn ve iç kulaðýn savunma sistemini arasýndaydý. Saf ses odyogram ortalamasýnda 10 dB veya üzerinde iþitme eþiði düzelmesi iyileþmekabul edildi. Ortalama iþitme eþiðindeki 10 Pek çok çalýþmada steroidlerin yuvarlak pencere dB'den küçük deðiþimler, iþitmede deðiþiklik membranýndan iç kulaða geçebildikleri göste- olmadýðý yönünde deðerlendirildi. Kontrol odyo- rilmiþtir.6,7 Parnes yaptýðý deneysel hayvan mode- gramlarý 5., 15. ve 30. günlerde yapýldý ve 22 olgu- linde, orta kulaða lokal olarak verilen steroidlerin dan 15'inde (%68) iþitme eþiðinde düzelme iç kulak konsantrasyonlarýnýn, sistemik kullaným- kaydedildi. Ortalama saf ses iþitme eþiði artýþlarý larýna göre fazla olduðunu göstermiþtir. Bu özel-likle metil-prednizolon için doðrudur.8 kontrol odyogramlarýna göre sýrasýyla 14.3 dB,18.3 dB ve 19.0 dB olarak bulundu.
Ýç kulakta glukokortikoid reseptörleri bulunduðu REZÝSTAN ANÝ ÝÞÝTME KAYBINDA ÝNTRATÝMPANÝK STEROÝD KULLANIMI Tablo 1. Ani iþitme kaybýnda konvansiyonel tedavi
Doz þemasý
1. gün 4 mg/kg iv infüzyon2. gün 2 mg/kg iv infüzyon3. gün 1 mg/kg iv infüzyon Oral olarak 1 mg/kg/gün total doz üçe bölünerek baþlanýr ve her 3 günde bir15 mg azaltýlarak yavaþ yavaþ kesilir 5 cc/kg/gün 8 saatte yavaþ iv infüzyon gösterilmiþtir. Bir hayvan çalýþmasýnda bu resep- direkt ulaþmak zor ve sýnýrlýdýr, ayrýca enjektörle törlerin iç kulakta stria vaskülariste, Corti enjeksiyon yöntemiyle sürekli ayný dozda ilaç organýnda ve spiral ganglion nöronlarýnda bolca uygulamak imkansýzdýr. Uygulanacak steroid dozunun belirlenmesi ve enjeksiyon interval-lerinin yada süresinin belirlenmesi amacýyla daha Bizin yaptýðýmýz bu ön çalýþmada sistemik steroid pek çok çalýþmaya ihtiyaç vardýr.
tedavisi sonrasýnda beklenilen iþitme artýþýsaðlanamayan AÝK olgularýnýn, intratimpanikyolla steroid uygulamasýna iyi bir aday olabilecek- Ýletiþim Adresi
leri gösterilmiþtir. Bu görüþ Lefebvre tarafýndan intratimpanik steroid tedavisi uyguladýðý tüm olgularýnda 16.2 ile 25 dB arasýnda kazanç saðla- yarak rapor edilmiþtir.10 Ancak bu tedavinin bazý güçlükleri olduðu da bir gerçektir. Yuvarlak GSM: 0 532 361 18 90
pencere membranýna kulak zarýndan geçerek e-mail: masafak@gmail.com
KAYNAKLAR
Samim E, Kýlýç R, Özdek A et al. Combined treatment Intratympanic dexamethasone, intratympanic gen- of sudden sensorineural hearing loss with steroid, tamycin, and endolymphatic sac surgery for dextran and piracetam: experience with 68 cases. Eur intractable vertigo in Meniere's disease. Otolaryngol Arch Otorhinolaryngol. 2004;261:187-90.
Mattox DE, Simmons FB. Natural history of sudden Gianoli GJ, Li JC. Transtympanic steroids for treatment sensorineural hearing loss. Ann Otol Rhinol Laryngol of sudden hearing loss. Otolaryngol Head Neck Surg Schweinfurth JM, Parnes SM, Very M. Current con- Parnes LS, Sun A , Freeman DJ. Corticosteroid phar- cepts in the diagnosis and treatment of sudden sen- macokinetics in the inner ear fluids: an animal study sorineural hearing loss. Eur Arch Otorhinolaryngol followed by clinical application. Laryngoscope 1999; Adams JC. The spiral ligament and reversible sen- Rarey KE, Luttge WG. Presence of type I and type II/IB sorineural hearing loss. Assoc Res Otolaryngol 2001; receptors for adrenocorticosteroid hormones in the inner ear. Hear Res 2001; 41:217-21.
Goycoolea MV. The round window membrane under 10. Lefebvre PP, Staecker H. Steroid perfusion of the inner normal and pathological conditions. Acta Otolaryngol ear for sudden sensorineural hearing loss after failure of conventional therapy: a pilot study. Acta Sennaroðlu L, Sennaroðlu G, Gürsel B, Dini FM.

Source: http://cty.com.tr/files/journals/4/545.pdf

000_b.fm

000_b.fm Page 1 Monday, September 17, 2007 4:55 PMNel migliore dei mondi possibili, la pubblicazione di questo li-bro scuoterebbe come un terremoto il dibattito italiano su Internete le nuove tecnologie di comunicazione. Se non produrrà nemme-no uno scarto, significa che quel dibattere è una parvenza di vita,finestre sbattute dal vento in una villa disabitata, mortorio al cuiconfronto un polte

Untitled

NJTechTeach said:But if sets of three did it to share ideas, maybeAnne said:A cheap virtual response set!skydaddy said:you could do this in a conference session - takes 5-10 minutesaschmitz said:@Anne, I like that idea, but I don't think you'd need to show everyones mouse position all the time. NJTechTeach said:Even five at a time would workDigitalmaver said:@alec - will this page remain live for

Copyright © 2014 Articles Finder