Huidcentrum.be

ORTHOMOLECULAIRE PRAKTIJK
HET GROTE BELANG VAN FOLIUMZUUR BIJ
ZWANGERSCHAP.

Foliumzuur is klassiek het vitamine dat bij tekorten macrocytaire anemie veroorzaakt.
De laatste jaren is gebleken dat foliumzuur zeer belangrijk is voor een goede ontwikke-
ling van de foetus. Dit gegeven heeft brede acceptatie gevonden vanaf 1991 door publi-
catie van de MRC Vitamin Study Research Group in de Lancet (1). Thans blijkt foli-
umzuur nog meer in zijn mars te hebben: zijn mogelijke werking tegen hart- en
vaatziekten en bepaalde soorten kanker.

Werking en inname
Foliumzuur is onder andere belangrijk voor de synthese van nucleinezuren, het erfelijk mate- In 1991 werden de gegevens gepubliceerd
riaal in onze celkernen. Bij een tekort aan foli- van de MRC Vitamin Study Research
umzuur is de nucleinezuur-synthese geremd en Group waarin men onderzoek had gedaan
daardoor ook de snelheid van celdeling. Het naar het effect van de inname van 4 mg foli-
gehalte aan foliumzuur is ook kritisch voor het umzuur per dag bij vrouwen die eerder een
sluiten van de neuraalbuis van de ongeboren kind met neuraalbuisdefecten ter wereld
vrucht. Deze sluit zich in de eerste weken na hadden gebracht. Normaal gesproken heb-
ben deze vrouwen een tienmaal hogere kans
De dagelijkse behoefte aan foliumzuur
op de geboorte van een volgend kind met
bedraagt 300-400 mcg. De minimale inname
neuraalbuisdefecten. Het bleek dat de inna-
vrouwen rondom de conceptie
me van 4 mg foliumzuur per dag resulteer-
bedraagt 400 mcg. De gemiddelde inname
de in 72 procent minder kans op een kind
in de Benelux is 250 mcg foliumzuur per
met eveneens dergelijke erge afwijkingen
dag, waarbij een groot gedeelte van de
bevolking een inname heeft minder dan 100
Een vervolgstudie onderzocht of foliumzuur mcg/dag! In Duitsland ligt de inname via de
ook preventieve waarde heeft voor alle vrucht- voeding bij 97-99% van de bevolking bene-
den de norm. In de VS bedroeg begin jaren
negentig de inname van foliumzuur via de
genomen vanaf enige tijd voor de conceptie tot voeding bij jonge vrouwen slechts 200-300
minimaal drie maanden daarna, resulteerde in bijna de helft minder afwijkingen in vergelij- Foliumzuur in voedingsmiddelen is meestal king met de placebo-groep. Zeer opmerkelijk gebonden aan glutaminezuur. Dit foliumzuur- was het resultaat wat betreft de aantallen neur- poly-glutamaat-complex dient in de darmen aalbuisdefecten: nul (!) in de foliumzuur-groep door een enzym te worden gesplitst, waarna foliumzuur als vrij molecuul (of als mono-glu- Uit een kleine studie verricht in 1993 bleek dat op basis van de uitscheiding van afbraakpro- Foliumzuur en zwangerschap
ducten van foliumzuur in de urine, de behoef-te tijdens het tweede trimester van de zwan- Vanaf eind van de jaren tachtig bestond het gerschap 660 mcg/dag bedroeg en 470 mcg in vermoeden dat foliumzuur belangrijk is voor zwangeren. Ratten met tekort aan foliumzuurontwikkelden infertiliteit en beschadigingen Bij (een verhoogde kans op) neuraalbuisdefec- aan de foetus. Later ontdekte men dat vrouwen ten blijkt behalve foliumzuur, ook het gehalte aan Vitamine B12 bij de moeder vaak te zijn tekort hadden aan foliumzuur. Vrouwen met ORTHOMOLECULAIRE PRAKTIJK
gehalte homocysteine (5). Foliumzuur (B9)
Tijdens de zwanger-
en Vitamine B12 werken nauw met elkaar
samen in het lichaam, zoals bij de nucleine-

schap moet de inname
zuur-synthese en de aanmaak van zenuw-
worden verhoogd naar
cellen. Homocysteine is een bekende risico-
factor

andere hart- en
600-800 mcg/dag.
vaatziekten (6).
Normale voeding is hier-
“De Pil”.
toe ontoereikend en een
Veel farmaceutische preparaten hebben een supplement is noodzake-
negatieve invloed op de foliumzuur-status.
Voorbeelden zijn aspirine, anti-epileptica, lijk. Samen met folium-
maagzuurremmers, furosemide, hydralazine, zuur dient ook de aanvoer
sulfasalazine. Ook orale anti-conceptiva heb- van vitamine B12 voldoen-
ben een uitgesproken invloed. Orale anti-con-ceptiva remmen in de darmen de activiteit van de te zijn.
het enzym dat foliumzuur vrijmaakt uit haarcomplexe binding in voeding. Hierdoor wordt ☛ Vrouwen die orale anti-
van de toch al geringe hoeveelheid foliumzuur conceptiva nemen komen
in de voeding nog minder effectief opgeno-
men. “Pil”-gebruiksters hebben tot 40%
ook in aanmerking voor
lagere spiegels in het bloed. “Pil”-gebruik-
suppletie met foliumzuur,
sters met latere kinderwens moeten hier ter-
en zeker in geval ze stop-
dege rekening mee houden.
pen met “de pil”, met als
Relatie foliumzuur en kanker.
doel in verwachting te
Diverse onderzoeken geven aanwijzingen dattekorten aan foliumzuur het risico verhogen op diverse vormen van kanker, met name colorec-taalkanker, borstkanker en pancreaskanker (7).
Foliumzuur kan een
In de Verenigde Staten worden momenteel ver- belangrijke rol gaan spe-
schillende interventiestudies met foliumzuur len bij het voorkomen van
hart- en vaatziekten ten
Conclusie
gevolge van een ver-
hoogd gehalte aan homo-
Iedere vruchtbare cysteine, en bij de preven-
vrouw met kinderwens tie van diverse vormen
dient te zorgen voor een van kanker.
inname van foliumzuur
van minimaal 400 mcg per Literatuur

(1) Wald N., et al. MRC Vitamin Study Research Group. Lancet dag via de dagelijkse voe-
(2) Pietrzik. K, et al. Lolat status and pregnancy outcome. In: ding, eventueel aange-
Sauberlich H.E., Machlin L.J. Ann New York Acad. Sci. Vol 669,Beyond Deficiency – New Views on the function and health vuld met een supplement,
affects of vitamins. New York 1992: 371-372 (3) Czeizel A.E., et al. N Eng J Med 1992, 327: 1832-1835 vanaf tenminste vier (4) Lancet 1993, 341: 148
(5) Mills J.L, et al. Lancet 1995, 345 (8943): 149-151 weken voor de conceptie. (6) Meleady R.I. Graham. Nutr Rev 1999, 57: 201-214

Source: http://www.huidcentrum.be/sites/default/files/foliumzuur%20en%20zwanger.pdf

The battle of the beetles

Methods for the Prevention and Treatment of Bark Beetles Provided as a Public Service by The Tano Road Association A Real Life Bark Beetle Scenario Along Tano Road… . “… … one property owner ignored his dying piñon trees. After threeweeks, the bark beetle eggs hatched, the larvae matured, exited the tree,and spread to his other piñon trees. By summer’s end, he had los

D:\munkák\munkak\szociologia\2003-szeptember\angol\tordelt\lászló letenyei.vp

Review of Sociology Vol. 9 (2003) 2. 151–159 THE NETWORK SAGA* Budapest University of Economic Sciences and Public AdministrationBudapest, Fõvám tér 8. H-1093; e-mail: llet@bkae.huBarabási, Albert-László: Linked. The New Science of Networks. Cambridge MA: PerseusA Hungarian sociologist has two good reasons to be proud nowadays. First, as a Hungarian, since on the other side of th

Copyright © 2014 Articles Finder