Press release

Malmö, 2013-06-20
Nytt insulin beviljas subvention – första
basinsulinet som ger patienten möjlighet för
flexibilitet i tidpunkten för administrering

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har beslutat att det nya långverkande basinsulinet Tresiba® (insulin degludek) ska ingå i läkemedelsförmånerna för alla patienter med typ 1-diabetes och för patienter med typ 2-diabetes med begränsning. Avgörande för myndighetens beslut var att Tresiba® jämfört med andra basinsuliner har en dokumenterat lägre förekomst av insulinkänningar och att insulinets egenskaper möjliggör en flexibel daglig administrering. Tresiba® är ett nytt långverkande basinsulin som tas en gång om dagen vid valfri tidpunkt1. I studier som jämförde Tresiba® med Lantus (insulin glargin), både vid typ 1- och typ 2-diabetes, visade Tresiba® signifikant lägre risk för nattliga insulinkänningar (hypoglykemier) vid samma sänkning av blodsockernivån (HbA1c).2 Tresiba® är det första basinsulinet som vid behov ger patienten möjlighet för flexibilitet i tidpunkten för administrering - med bibehållen effekt på HbA1c och bibehållen låg risk för hypoglykemi1. Sammantaget förbättrar det patientens förutsättningar för att uppnå en god blodsockerkontroll och därmed minska risken för följdkomplikationer. TLV anser att Novo Nordisk har kunnat visa att Tresiba® är kostnadseffektivt för alla patienter med typ 1- diabetes och för patienter med typ-2 diabetes där annan insulinbehandling inte räcker till för att nå behandlingsmålet på grund av upprepade hypoglykemier. ”Det gläder oss att TLV delar vår övertygelse om att Tresiba® tillför mervärde för patient och samhälle och att det därför ska ingå i förmånen”, säger Klaus Langhoff-Roos, General Manager Novo Nordisk i Sverige. Ett vanligt förekommande problem vid insulinbehandling är insulinkänningar, så kallade hypoglykemier. Detta bekräftas i en svensk studie, där man ser att insulinkänningar drabbar både personer med typ 1- och typ 2-diabetes.3 Rädsla för upprepade hypoglykemier (i synnerhet när de uppstår nattetid) kan försämra patientens följsamhet 2 Ratner, et al. Hypoglycaemia risk with insulin degludec compared with insulin glargine in type 2 and type 1 diabetes: a pre-planned meta-analysis of phase 3 trials, Diabetes Obes Metab, pp 1-10, Article first published online: 3 Dec 2012, DOI: 10.1111/dom.12032 3 HIT, Östensson et al. Riksstämman 2012. till behandling.4 Samtidigt upplever många patienter svårigheter med att få
insulinbehandlingen att passa in i sin vardag och följer därför inte föreskrivna tider för
injektioner.5 Sammantaget kan det leda till en försämrad blodsockerkontroll och därmed
ökad risk för följdkomplikationer. I Sverige är det fortfarande bara en minoritet av
insulinbehandlade patienter som når behandlingsmålet, dvs. en blodsockernivå som
ligger under 52 mmol/mol, samtidigt som andelen patienter med genomsnittliga
blodsockernivåer över 73 mmol/mol har ökat.6

Tresiba® finns tillgänglig i FlexTouch® och Penfill® (cylinderampull) i styrkan 100
enheter/ml. FlexTouch® är den senaste förfyllda insulinpennan från Novo Nordisk.

För mer information, vänligen kontakta:

Charlotte Zarp-Andersson, Novo Nordisk Scandinavia AB
Telefon: +45 3246 7517, +4530797603, CZPA@novonordisk.com

Om Novo Nordisk

Novo Nordisk har sitt huvudkontor i Danmark och är ett globalt läkemedelsföretag som
arbetat med innovationer i 90 år. Novo Nordisk är världsledande inom
diabetesbehandling. Novo Nordisk har den bredaste produktportföljen inom diabetes och
ett stort urval avancerade injektionshjälpmedel. Novo Nordisk har dessutom en ledande
position inom andra områden såsom blödningsbehandling, tillväxthormonbehandling,
samt inom kvinnohälsa.
4 Leiter, L. A. et al. Assessment of the Impact of Fear of Hypoglycemic Episodes on Glycemic and hypoglycemia Management. Can J Diabetes 29, 186-192 (2005). 5 Brod et al. CMRO vol. 28, no. 12, 2012, 1933-1946 6 Nationella Diabetesregistret. Årsrapport. 2012 års resultat.

Source: http://www.karlekskaintegoraont.se/PDF/Pressmeddelande_Tresiba_TLV_subvention_2013-06-20_GODKANT.pdf

jbpub.com

Chapter 2. Empiric Therapy: CNS Infections Encephalitis Usual Pathogens IV-to-PO Switch Acyclovir 10 mg/kg (IV) q8h x 7 days, then if able to take oralmedications, complete 14-21 days of total therapy withacyclovir 400 mg (PO) 5x/day or valacyclovir 1 gm (PO) q8h or famciclovir 500 mg (PO) q8hUsual PathogensCalifornia encephalitis (CE), Western equine encephalitis (WEE), Venezuelan e

Obiezione di coscienza

CONSCIENTIOUS OBJECTION 1. The concept of “Conscientious objection” 1.1. Definition . Conscious objection is the refusal to comply with a legal obligation which, if ful- filled, would have effects considered contrary to one’ s ideological, moral or religious convictions. Objection consists in an individual’s refusal, on grounds of conscience, to subject him or herself to a f

Copyright © 2014 Articles Finder