Kbtmalardalen.eu

Uppdaterad familjehemsvård – ett bra alternativ till institutionsvård
Familjehemsvård har långa traditioner i Sverige. Fördelarna gentemot institution är uppenbara. Umgänget och vardagen är mycket mer normal och sund. Steget mot det nya livet blir mindre, lockelserna mot det gamla livet blir färre. Man lever i en familj som bjuder på stöd, omtanke, uppmuntran och sin egen långa erfarenhet av att tackla svårigheter och att ta sig ut från trygghet KBT Mälardalen har uppdaterat familjehemsvården till dagens moderna krav på effektiv hjälp så att den fungerar som ett bra alternativ till institutionsvård. Familjehemsvården kompletteras med: proffsiga behandlings- och utredningsresurser handledning och stöd till familjehemmet med KBT-inriktning och hög tillgänglighet en högre grad av konkret målstyrning, tydliga överenskommelser och kvantitativ utvärde ring än normalt inom den förstärkta familjehemsvården.
en högre grad av medvetet tillrättaläggande av närmiljön än vad som är traditionellt inom FÖRETAGET
KBT Mälardalen är ett kunskaps- och serviceföretag som erbjuder kostnadseffektiva insatser
med förstärkt familjehemsvård som bas. Vi erbjuder också utbildning och handledning. Före-tagets huvudkontor finns vid Järntorget i Örebro. Här finns administrationen, ledningen och utgångspunkten för behandlingskoordinatorerna. Behandlingskoordinatorerna (f.n. 6 personer) tillbringar dock sin mesta tid ute i familjehemmen. Verksamheten har idag ca 40 vårdplatser på ca 80 möjliga familjehem. Vi har ramavtal med ett trettiotal kommuner.
KBT Mälardalen kan erbjuda kompletta och individuellt anpassade tjänster tack vare ett väl
upparbetat nätverk med samarbetspartners inom KBT-området på olika orter i landet. På detta sätt kan kvalificerade behandlingsinsatser som KBT-psykoterapi, eller neuropsykiatriska utredningar erbjudas på rimligt avstånd från familjehemmet, var det än ligger.
Företagets bägge grundare och chefer har lång erfarenhet av både familjehemsvård och KBT och
har kombinerat detta i KBT Mälardalens koncept med en mycket hög ambitionsnivå. Företags-
kulturen andas en genuin vilja att hjälpa utsatta människor på bästa möjliga sätt. Därför arbetar KBT Mälardalen ovanligt mycket med kvalitetssäkring, utvärdering och tydliga arbetsproces-
Behandlingskoordinatorerna är socionomer/beteendevetare med vidareutbildning och fortlöpande handledning i kognitiv beteendeterapi (KBT). Familjerna där vård- och utredningsplatserna finns ser mycket olika ut med olika erfarenheter och kunskaper. Valet av lämpligt familjehem för varje klient är en mycket viktig del av vår kompetens. KBT Mälardalen har Länsstyrelse-/Socialstyrelsetillstånd att bedriva individuella behandlings-
INRIKTNING
KBT Mälardalens verksamhet grundar sig i inlärningspsykologi och dess tillämpning i KBT-basera-de metoder och tillämpad beteendeanalys. Inlärningspsykologi kommer ur psykologisk grundforsk-ning med mycket strikta vetenskapliga krav. KBT och inlärningspsykologi används på två sätt hos KBT Mälardalen. Dels i användandet av KBT baserade behandlingsmetoder valda utifrån individens behov och dels i mer generella principer vid konstruktion av behandlingsplan, struktur, utvärdering och behandlingskoncept. KBT Mälardalens metod består av insatser på tre nivåer Tillrättaläggande av miljö så att denna blir optimal för positiv utveckling (familjehem, skola, Kompensatoriska insatser anpassade till eventuella individuella svårigheter/resurser (ex visuella hjälpmedel för planering, medicinering för ADHD mm) Individuella terapeutiska behandlingsinsatser, exempelvis ART, MI, KBT- individualterapi. Insatsernas syfte är att utifrån de individuella omständigheterna förbättra motivation och förmåga.
Motivation - Genom att förse personen med positiva erfarenheter av normalitet blir arbetet mot ett socialt acceptabelt mål mycket lättare och mer meningsfullt. Det handlar om erfarenheter av att hantera och fungera i vardagen tillsammans med andra, att klara av saker man tidigare inte klarat och att livet känns meningsfullt och givande. Förmåga - Det räcker inte med att vilja, man måste också kunna. Annars riskerar verklighe- ten att bli precis densamma när man kommer hem igen som den var före inskrivning. Vilka förmå-gor som är nödvändiga att träna avgörs genom utredning eller bedömning av varje individ, men poängen är att träna upp de specifika förmågor som är relevanta för huvudproblemet.
UTVÄRDERING
En av konsekvenserna av vår teoretiska bakgrund är att vi ser mätning av behandlingsresultat som central. Vi har licens från OQ Measures att använda ett av få svensköversatta validerade och norme- rade instrument som är utformade för att mäta resultat av behandling, Y-OQ samt OQ®-45. Skatt- ningar utförs var 14.de dag och sammanställs i lättöverskådliga diagram där man kan se utveck- lingen över tid. De generella mätningarna sammanställs på gruppnivå varje halvår och publiceras på Dessutom byggs genomförandeplanerna upp på ett mätbart sätt, d.v.s. både individuella mål och problem ska gå att utvärdera objektivt och tydligt.
Extern mätning av kundernas/beställarnas nöjdhet med KBT Mälardalens tjänster utförs via SILs kvalitetsindex. Dessa mätningar grundar sig på subjektiva skattningsskalor. KBT Mälardalen har en historia med mycket hög uppmätt kundnöjdhet. Ett gott rykte kommer inte gratis! GENERELLA INSLAG
Uppdaterad familjehemsvård
KBT Mälardalen har uppdaterat den traditionella familjehemsvården till dagens moderna krav på Uppdateringen har skett på flera plan för att vara ett effektivt alternativ till institutionsvård: En medveten och genomtänkt struktur i allt från tydliga och utvärderingsbara genomföran - deplaner till intern kvalitetssäkring, handledning, utbildning och rapportering till kund och En annan kompetensinriktning på arbetsledning, samordning och handledning av familje- hemmen, där idé- eller ideologibaserad handledning ersätts med vetenskapligt förankrad inlärningsteori. I och med detta finns verktygen att medvetet arbeta med anpassning av när- miljön så att den blir optimal för klienten.
Komplett tillgång till all behövlig kompetens inom behandling eller utredning med bästa möjliga evidens, antingen från organisationen själv eller från det omfattande nätverk av duk- tiga organisationer som KBT Mälardalen är en del av.
Ett omfattande stöd till familjehemmet, både utifrån tid/resurser, kompetenser och struktur i organisationen. Varje behandlingskoordinator ansvarar för maximalt 8 placerade personer. Familjehemmet har tillgång till akut stöd dygnet runt. Tillgång till specialistkompetens knyts Begränsade behandlingstider och möjligheter till strukturerad utsluss som matchar institutio- Familjehemmets normala miljö är grunden för positiv inlärning. Vi brukar kalla detta normalisering. Till vardagen hör ADL träning och medverkan i matlagning, städning, tvättning, handling och sköt- sel av familjens hem och gårdar. Principen är att samtliga placerade ska gå i skolan eller arbetsträna och att de får stöd till att klara detta. Den placerade deltar i familjehemmets aktiva fritidsliv med både fysiska och kulturella aktiviteter. En stor del av dessa aktiviteter sker i interaktion med andra människor för att klienten ska få ingå i Utredning
I ett seriöst och målinriktat förändringsarbete bör man först ta reda på vad problemet är, innan lämpliga insatser kan väljas. Valet av insatser måste grunda sig i en tydlig tanke om hur och varför problemen kunnat pågå för just denna individ, vad som skulle göra en skillnad och hur man kan se att det man gör fungerar. Detta varierar naturligtvis från individ till individ. Till grund för vistelsen hos KBT Mälardalen ligger alltid en bedömning av behov från Socialtjäns- ten. I vissa fall kan denna behöva kompletteras med intervjuer och observationer under en kortare tid i familjehemmet innan genomförandeplanen för insatserna kan formuleras i detalj. Behandlings- inslagen planeras därefter i samråd med klienten och uppdragsgivaren.
Finns misstanke om psykiatriska diagnoser eller neuropsykiatriska handikapp bör detta utredas av personer som har rätt kompetens, om det inte redan är gjort. Denna typ av problem har enorm bety- delse för hur omgivningen ska anpassas och hur insatserna ska se ut. Det är tyvärr mycket vanligt att utredning inte görs av olika skäl. Detta sker alltid på klientens bekostnad.
KBT Mälardalen kan hjälpa till så att en utredning via Landstinget kan erbjudas klient och nätverk under vistelsen i familjehemmet. Om detta av något skäl inte fungerar eller om väntetiden blir oacceptabel kan KBT Mälardalen erbjuda en komplett neuropsykiatrisk utredning. Utredningen genomförs av ett separat professionellt utredningsteam med medicinsk specialistkompetens och psykologer specialiserade på området. Utredningen kartlägger historiska och aktuella medicinska/ psykiatriska/sociala data och observationer, kompletterat med besök, samtal och bedömningar. Fa- miljehemmet bidrar till utredningen genom observationer av beteende och socialt samspel. Utred- ningen sammanställs skriftligt och redovisas muntligt för alla inblandade parter efter tre månader.
Drogkontroller
Det är vanligt med hög risk för missbruk eller återfall i drogmissbruk i KBT Mälardalens målgrupp. En av självklarheterna med vården hos KBT Mälardalen är att förhindra att detta förekommer. Därför överenskoms normalt om bevakade, regelbundna drogkontroller under hela placeringstiden. Givetvis kan annan överenskommelse göras före placering, exempelvis om risk för missbruk inte Testerna görs med urinprov och multistickor 3 ggr/vecka. Positiva test verifieras genom laboratorie- analyser och resultaten förs in i logg. Nykterhet testas med utandningsprov. Konsekvenser för fortsättningen av insatserna finns i den gemensamt överenskomna genomförande- Optimalt miljösamspel
Det vi gör, tänker och känner är inlärt i samspel med omgivningen. När detta fungerar bra så blir vi normalt välmående och fungerande individer med beteenden som omgivningen tycker är ok och konstruktiva. Samma mekanismer för inlärning och motivation kan dock leda till ångest, missbruk och destruktivt beteende i en negativ spiral där individen faktiskt på kort sikt får ut mer av att fort- sätta med detta än att göra något annat.
I de lägena krävs en större kompetens än den vardagsnära om hur samspelet via beteenden mel- lan individen och omgivningen faktiskt ser ut och skulle behöva se ut för att den onda cirkeln ska brytas. Denna kompetens har våra behandlingskoordinatorer, och den används bland annat i behand- lingsplaneringen, handledningen av familjehemmen och i konstruktionen av beteendekontrakt och teckenekonomi. Beteendekontrakt är ett ömsesidigt kontrakt med omgivningen om konsekvenser och förmåner som kommer av olika ageranden och vem som ansvarar för vad. På daglig basis kan detta förstärkas med teckenekonomi, där dagliga beteenden, exempelvis läxläsning, belönas. Närmiljön kan uppmuntra och vidmakthålla problembeteenden men är också nyckeln till att lära sig att använda mer framgångsrika beteenden. Genom instruktioner, regler och positiv feedback och konsekvenser från de man har runt sig i vardagen kan ett mer konstruktivt beteende få växa sig Målstyrning och mätning
En tydlig riktning som alla är överens om och som alla bidrar till, samt mätning av i vilken mån man närmar sig realistiska mål eller ej är en förutsättning för lyckat förändringsarbete. KBT Mälardalen samlar in fakta och önskemål från alla parter och formulerar sedan förslag på ge- nomförandeplaner som var och en har att ta ställning till innan de kan börja verkställas.
Det viktigaste i dessa planer är vad de syftar till. Vad det övergripande målet är och vilka delmålen är för att ta sig dit. Motiverande mål är avgörande för att få liv och lust i arbetet som annars skulle kunna kännas tungt. Att utifrån erfarenhet och kompetens kunna bedöma om målen är realistiska eller ej, samt hur de kan mätas tillhör KBT Mälardalens kompetens.
Detta kan tyckas självklart, ändå är otydliga mål som inte motiverar eller i praktiken gör att parterna arbetar mot olika mål vanligt i förändringsarbete.
När väl dessa realistiska och mätbara mål är formulerade på ett konkret sätt och insatserna som ska hjälpa mot dessa mål beslutade så återstår en annan kritisk faktor som KBT Mälardalen har priorite- rat högre än de flesta andra vårdgivare, nämligen mätningen av om man rör sig närmare målen eller ej. Detta sker både individuellt och generellt. På detta sätt uppnår man kvalitetssäkring av insatserna till individen, och får tydliga signaler om de är otillräckliga eller felaktiga i relation till målen.
INDIVIDUELLA MÖJLIGA BEHANDLINGSINSLAG
Förutsättningar att lyckas
Ibland finns viljan men inte förmågan. De generella inslagen i vården är ibland inte tillräckliga för att tillvaron ska bli avsevärt bättre efter utskrivning än vad den var före inskrivning. Då kan särskild färdighetsträning eller annan kvalificerad individuell behandling vara nödvändig. Bedömning av om detta behövs bör naturligtvis göras i god tid före utsluss eller utskrivning. Poängen med detta är att använda den relativt skyddade tillvaron i familjehemmet till att lära sig nya färdigheter. Färdigheter som kan användas i miljöer eller situationer som tidigare varit problematiska. Risken är annars att problemen återkommer i hemmiljön. Det kan handla om förmågan att lösa svåra situationer, att han- tera drogsug, ilska eller andra svåra känslor. KBT Mälardalen ordnar de behandlingsprogram som krävs, antingen via egen försorg med den tillståndspliktiga delen av vår verksamhet eller via någon av våra samarbetspartners. Några exempel på insatser nämns nedan.
Aggression Replacement Training, ART, är ett gruppbehandlingsprogram riktat mot ungdomar med aggressivt och antisocialt beteende. Man lär sig socialt accepterade alternativ till sina aggressiva beteenden. För ungdomar i familjehem måste detta anpassas till att bedrivas individuellt, eftersom man inte har ungdomar med liknande problem runt sig. Programmet löper över 10 -20 behandlings- tillfällen och innehåller maximalt tre delar, social färdighetsträning, ilskekontrollträning och moral- utveckling. Rollspel, feedback, övningar och samtal är stående inslag.
Familje-ART
De delar ur ART som är relevanta tillämpas eller betonas annorlunda i ett utbildningsprogram som syftar till att förbättra kommunikationen i den biologiska familjen. Man arbetar med att tydliggöra och stärka familjens förmåga att ta till sig nya beteendemönster. MI – Motiverande samtal ( Motivational Interviewing) är en samtalsform med god evidens och den innebär i korthet både ett förhållningssätt och samtalsteknik för att inte fastna i stillastående över- talningsförsök och motstånd mot förändring. MI Innebär ett neutralt och öppet förhållningssätt som syftar till att klienten själv ska utforska sin ambivalens och upptäcka sina egna problem och behov av hjälp samt bli redo och beredd för förändringsarbete. Föräldraträningsprogram
För ungdomar som ska tillbaka till ursprungsfamiljen kan ett strukturerat och utvärderat föräldraträ- ningsprogram vara avgörande för hur väl utsluss eller öppenvård lyckas. Vi kan erbjuda föräldraträ- ningsprogram till föräldrar på hemorten enligt Föräldrastegen eller KOMET. Återfallsprevention
Återfallsprevention syftar till att en person med missbruksproblem skall öka sin förmåga att känna igen risksituationer för återfall och träna sig i att undvika eller behärska dessa situationer. Ett viktigt inslag i ÅP är också att lära sig begränsa återfallen, när de inträffar. Community Reinforcement Approach (CRA) består av 16 behandlingssamtal och 2 uppföljnings- träffar och innebär en bred ansats med beteendeterapeutiska metoder för att behandla missbruk och beroendeproblem. CRA är en rekommenderad behandlingsmetod mot missbruk och beroende i Socialstyrelsens nationella riktlinjer.
Syftet med CRA är att skapa ett kraftfullt förstärkningssystem för beteenden som innebär drogfrihet. Att utforska triggers till missbruksbeteende och utveckla avvärjande strategier när triggers inträf- far är kärnan i återfallsprevention som är ett inslag i CRA. Att upptäcka och utveckla konsekvenser som förstärker alternativa beteenden är den andra delen av behandlingen. KBT - psykoterapi
Vi har ett upparbetat samarbete med flera legitimerade KBT psykoterapeuter/psykologer och kan er- bjuda skräddarsydd individualterapi eller gruppterapi enligt KBT i de fall detta skulle kunna hjälpa klienten till ett självständigt och väl fungerande liv. Det kan exempelvis handla om behandling av olika ångesttillstånd eller trauma som handikappar klienten eller DBT-behandling för Borderline- KBT Mälardalen kan samordna hela eller delar av utsluss. Denna kan byggas upp enligt önskemål med varierande grad av samordning av behandlingskoordinator, kvarstående kontaktfamiljskap samt insatser riktade till klient och nätverk.
Utsluss från en framgångsrik vistelse i familjehem hos KBT Mälardalen bör ske planerat och helst gradvis, med genomtänkta reservplaner. De nya färdigheterna ska tränas och tillämpas i en mer utmanande hemmiljö eller i den nya miljön utanför familjehemmet. Boendet eller tillgången till boendet i familjehemmet kan kvarstå i nedtonande grad samtidigt som permissionerna utökas suc- cessivt med tydliga kontrakt som utvärderas gemensamt.
Utbildning till nätverk
Många problem kan lindras avsevärt genom pedagogiska insatser i närmiljön. Har utredning exem- pelvis påvisat ett neuropsykiatriskt handikapp behöver klienten och personer i närmiljön utbildas i vad detta innebär och hur miljön och bemötandet kan anpassas till detta.
Om vardaglig struktur med tydliga regler och konsekvenser fungerat bra och varit motiverande för klienten är det viktigt att detta fortsätter även i hemmiljön. Enkla utbildnings- och handledningsin- satser till nätverket kan ha mycket stor effekt.
REFERENTER
Gun Barrljung, socialsekreterare, Falköpings kommun 0515 - 88 5000 Maria Malmkvist, socialsekreterare Skövde kommun 0500 - 49 83 65 (0500-498000) Roland Johansson, socialsekreterare Gotlands kommun 0498 - 26 88 55 Helena Blomberg, IFO -chef Arboga kommun 0589 - 870 00 Maria Bengtsson, missbrukshandläggare Lycksele kommun 0950 – 16 600 Katarina Riska, Gruppledare Vaxholms stad 08 – 541 708 37 MÅLGRUPP OCH KUNDER
Våra insatser riktar sig till pojkar och flickor 13- 21 år men även till vuxna med kriminalitet och/ eller missbruksproblem och/eller psykiska funktionshinder. Vi tar emot placeringar jml SoL, LVU, LVM, kontraktsvård och § 34. Våra kunder/beställare är främst kommunernas socialtjänst, kriminal- vårds- och frivårdsmyndigheter i hela Sverige.
www.kbtmalardalen.se
info@kbtmalardalen.se
070- 508 22 99

Source: http://www.kbtmalardalen.eu/docs/info.pdf

Pharmaceuticals –

Pharmaceuticals – Permanent Pollutants in Environment Basic facts and proposed measures to protect the public health and the environment Prepared for the International Society of Doctors for the Environment by the Swedish Doctors for the Environment (LfM) in June, 2010 Authors Åke Wennmalm, MD, PhD. Former environmental director of Stockholm County Council Bo Gunna

hausarzt-bw.de

Übersicht ausgeschriebener Rabattverträge der AOK Baden-Württemberg zu patentfreien Wirkstoffen Stand: 01.06.2013 Wirkstoff(e) Anwendungsgebiet (Auszug) Vertragspartner Laufzeit Zuzahlungsverzicht Acarbose Diabetes Mellitus 06/2013 - 05/2015 HzV; Facharzt-Vert. (§ 73 c SGB V) Aciclovir Virale Infektionen (Herpes) 10/2012 - 09/2014 HzV; Facharzt-Vert. (§ 73 c SGB

Copyright © 2014 Articles Finder