Zaaknummer:

Inhoudsopgave jurisprudentiebulletin 2008- 3
Zaaknummer:
Klager ontvankelijk in zijn beklag nu deze is gericht tegen weigering uitzondering te maken op verbod een laptop op cel te hebben. Standpunt directeur dat veiligheid in de inrichting Datum uitspraak:
in gevaar is bij gebruik laptop door klager, onvoldoende toegelicht, nu andere gedetineerde wel gebruik van computer op cel is toegestaan. Ten onrechte geen contact geweest met vorige inrichting van verblijf, waar hij wel een computer o cel mocht hebben. Die inrichting heeft contact gehad met het departement over het veiligheidsaspect. Beroep gegrond, klager alsnog ontvankelijk, beklag gegrond. Opdracht nieuwe beslissing. Zaaknummer:
Klager, die deelname aan TR weigert, mag niet aan een opleiding deelnemen. Gelet op organisatie van onderwijs in de inrichting, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen TR- Datum uitspraak:
weigeraars en TR-gemotiveerden, is afwijzing niet onredelijk of onbillijk. Aan recht op onderwijs wordt voldaan. Beroep Zaaknummer:
Door gevangenis Alphen aan den Rijn is getekend voor ontvangst van goederen van klager. Daarmee is aansprakelijkheid voor eventuele schade ontstaan tijdens Datum uitspraak:
vervoer overgegaan op die directeur. Uitspraak van beklagcommissie bij h.v.b./ISD Amsterdam wordt daarom vernietigd en beroepscommissie zal het beklag om proceseconomische redenen zelf afdoen. Beklag gegrond, tegemoetkoming van € 100,= Zaaknummer:
Nu het verslag dat aan strafoplegging ten grondslag ligt niet aan klager is aangezegd, is het beklag gegrond. De verklaring van de directeur, dat bij grootscheepse acties nooit verslag Datum uitspraak:
wordt aangezegd maar dat de directeur direct met het verslag naar de gedetineerde gaat ter afhandeling, compenseert dit gebrek niet, nu de gedetineerde door deze werkwijze onvoldoende tijd krijgt zich voor te bereiden op het hem gemaakte verwijt. Zaaknummer:
Tot een goede bejegening van de gedetineerde behoort (onder blz. meer) ook de erkenning van de gedetineerde als rechtsburger. In dat kader dient de gedetineerde daadwerkelijk de Datum uitspraak:
mogelijkheid te worden geboden om een rechtsmiddel tegen een jegens hem genomen beslissing in te dienen. Door niet mee te werken aan het indienen van een schorsingsverzoek per fax, maakt de directeur het indienen daarvan in feite illusoir. Het beroep en onderliggende beklag van klager zullen daarom gegrond worden verklaard. Geen tegemoetkoming. Zaaknummer:
Plaatsing/overplaatsing extern Klager heeft een openstaande strafzaak. Klagers v.i.-datum kan dus nog verschuiven. Klager komt daarom (nog) niet in beveiligingsniveau niet EBI of aanmerking voor detentiefasering. Indien zes maanden voor Datum uitspraak:
de beoogde v.i.-datum nog (steeds) geen zicht bestaat op hervatting van de strafzaak, kan daarover anders worden Zaaknummer:
Plaatsing/overplaatsing extern 'Beleidskader plaatsing strafrechtelijke vreemdelingen' geen wettelijk kader zoals bedoeld in artikel 14 Pbw op grond beveiligingsniveau niet EBI of waarvan plaatsing in bijzondere opvang voor strafrechtelijke Datum uitspraak:
vreemdelingen mogelijk is. Locatie Esserheem van gevangenis Veenhuizen is locatie voor bijzondere opvang omdat verblijfsstatus grondslag voor selectie vormt en gelet op ontbreken van educatie-activiteiten, verlofmogelijkheden en detentiefasering. Esserheem in bestemmingsaanwijzing niet aangewezen als bijzondere opvang. Beroep gegrond. Opdracht nieuwe beslissing. Geen tegemoetkoming. Zaaknummer:
Verdenking dat klager zich aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt, kan voldoende redenen opleveren voor beëindiging van deelname aan een penitentiair programma. Datum uitspraak:
Afwijzing van vordering tot gevangenhouding betekent niet dat verdenking niet langer bestaat. Beroep ongegrond. Zaaknummer:
Plaatsing/overplaatsing extern Het overleveringsverzoek van België is voldoende aanleiding blz. voor de aanname dat er sprake is van vluchtgevaar. Door de beveiligingsniveau niet EBI of mogelijkheid dat de strafvervolging in België leidt tot de Datum uitspraak:
oplegging van een vrijheidsstraf, is de duur van het strafrestant bovendien onbepaalbaar. Het vorenstaande maakt de beslissing om klager vanuit een b.b.i. terug te plaatsen naar een normaal beveiligde gevangenis niet onredelijk of onbillijk. Zaaknummer:
Plaatsing/overplaatsing extern In afwijking van adviezen van directeur en Brijderverslavingszorg besluit selectiefunctionaris tot afwijzing beveiligingsniveau niet EBI of selectievoorstel gestapeld traject met een verwijzing naar Datum uitspraak:
enkele passages in adviesrapport Brijder verslavingszorg. Selectiefunctionaris dient eigen afweging te maken omtrent geschiktheid klager, waarbij hij overigens nader advies had kunnen vragen. Detentiefasering afhankelijk stellen van verloop gedragsinterventie, niet onredelijk of onbillijk. Beroep ongegrond. Zaaknummer:
I.v.m. aard van medische klachten had verpleegkundige contact met arts moeten opnemen. Gelet op voortduren van klachten had niet volstaan dienen te worden met enkel een Datum uitspraak:
bloeddrukmeting en had klager naar het ziekenhuis vervoerd moeten worden om zijn klachten cardiaal te evalueren. Handelen door of namens de inrichtingsarts in strijd met de norm. Beroep gegrond, tegemoetkoming 50,=. Zaaknummer:
Afwijzing strafonderbreking. Rapport van de commissie evaluatie afgesloten strafzaken biedt op zichzelf genomen onvoldoende grond voor het indienen van een Datum uitspraak:
herzieningsverzoek. Er zal nader onderzoek worden ingesteld en - naar verwachting - in maart 2008 zal worden besloten of een herzieningsverzoek zal worden ingediend. Van dringende redenen van lichamelijke en/of psychische aard die aan voortzetting detentie in de weg staan, is niet gebleken. Ook overigens onvoldoende grond voor strafonderbreking. Beroep ongegrond. Zaaknummer:
vluchtgevaarlijkheid, extra beveiligd vervoer of BOT-vervoer nodig is, kunnen in beginsel in aanmerking komen voor Datum uitspraak:
incidenteel verlof. Striktere toetsing op noodzaak verlof. In dit specifieke geval onvoldoende gemotiveerd waarom veiligheidsmaatregelen te bezwarend zijn. Beroep gegrond. Opdracht nieuwe beslissing. Geen tegemoetkoming. Zaaknummer:
In huisregels stellen van voorwaarden aan invoer goederen (i.c. boeken) is niet in strijd met wet of verdrag. Sprake van bij wet voorziene en noodzakelijke inbreuk op recht op vrije Datum uitspraak:
nieuwsgaring. Beklag weigering invoer alsnog ontvankelijk maar ongegrond. Citeren uit dagrapportage over incident is voldoende nu kennelijk alleen in die rapportage incident is gemeld en geen recht op inzage in dagrapportage bestaat. Kamerprogramma en afdelingsarrest in licht van incident niet onredelijk. Beroep ongegrond. Zaaknummer:
Niet voldaan aan dagelijkse hoor- en mededelingsplicht bij dagelijkse dwangmedicatie. Al na zeven maanden in inrichting is Leponex voorgeschreven met vooruitzicht van Datum uitspraak:
levenslang gebruik ondanks ernstige bijwerkingen. Onvoldoende inspanning van inrichting om daadwerkelijk tot een alternatief te komen. Beroep formeel en materieel gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie, beklag formeel en materieel gegrond, tegemoetkomingen van € 50,= en € 200. Zaaknummer:
Kamerprogramma met vier uur uitsluittijd geen afzondering. blz. Geen insluiting in afwijking van geldende regels nu kamerprogramma als bijlage bij klagers behandelingsplan is Datum uitspraak:
uitgereikt. Geen schending van in wet- of regelgeving of verdrag neergelegd recht. Beroep hoofd inrichting gegrond, klager alsnog niet-ontvankelijk in klacht. Zaaknummer:
Oordeel beklagcie over klagers arbeidsongeschiktheid ziet op blz. het bepaalde dagen wegens ziekte niet kunnen verrichten van door inrichting opgedragen werkzaamheden. Inrichting Datum uitspraak:
mocht in redelijkheid afgaan op oordeel arts dat klager kon werken op dagen dat hij zich ziek heeft gemeld. Beklagcie noch beroepscie bevoegd in dat oordeel te treden. Aannemelijk dat beroep is ingediend op dag bekend worden uitspraak van beklagcie. Beroep hoofd inrichting ontvankelijk en gegrond. Zaaknummer:
Staatssecretaris van Justitie dient overplaatsingsverzoek van verpleegde in behandeling te nemen en voorafgaand aan beslissing info bij inrichting op te vragen. Langer verblijf in Datum uitspraak:
longstay waarbij behandelmogelijkheden worden onderzocht in klagers geval niet onredelijk. Beroep tegen afwijzing verzoek overplaatsing naar behandelafdeling ongegrond. Zaaknummer:
Machtiging begeleid verlof levenslanggestrafte in tbs-kliniek is blz. Mededelingsplicht; Ministeriele niet van rechtswege vervallen. Intrekking machtiging onredelijk, want uitsluitend gebaseerd op veranderde Datum uitspraak:
inzichten t.a.v. verlofbeleid in het algemeen, terwijl verwachtingen zijn gewekt voor een resocialisatietraject. Beroep ontvankelijk en gegrond. Tegemoetkoming € 100,=. inrichting of een bepaalde afdeling daarvan Zaaknummer:
verboden is, indien dit noodzakelijk is in het belang van de handhaving van de orde of veiligheid in de inrichting, dan wel de beperking van de aansprakelijkheid van de directeur voor de Datum uitspraak:
huisregels van de gevangenis Zoetermeer zijn computers aangewezen als vorenbedoelde verboden voorwerpen. Beroepscommissie:
Uit de stukken en de ter zitting gegeven toelichting blijkt dat een uitzondering op het verbod wel wordt toegestaan indien dat in het kader van de behandeling van de strafzaak van een gedetineerde wenselijk wordt geacht. Voorts Beklagcommissie
is gebleken dat de directeur voor werkzaamheden in verband met de interne bajeskrant een uitzondering maakt op het verbod een laptop op De beroepscommissie is van oordeel dat zonder Trefwoorden:
nadere toelichting, die ontbreekt, niet valt in te zien dat de veiligheid in de inrichting bij het gebruik van een laptop op cel voor werkzaamheden voor de interne bajeskrant (kennelijk) niet in gevaar komt, maar in de Artikelen:
omstandigheden van klager (kennelijk) wel. Voorts is gebleken dat de directeur geen contact heeft opgenomen met de gevangenis Alphen aan den Rijn, alwaar ten behoeve van klager wel voldoende belang werd aangenomen voor het bezit van een laptop op cel. Voor een dergelijk Samenvatting:
contact bestaat in de omstandigheden van het geval aanleiding, nu klager – zijdens de directeur onvoldoende gemotiveerd weersproken – stelt dat over de veiligheidsaspecten contact is geweest tussen deze inrichting en het ministerie van Justitie. Verder is gebleken dat voor klager geen directeur dat veiligheid in de inrichting adequaat alternatief voorhanden is om aan zijn verplichtingen te voldoen. Gelet op al het vorenoverwogene dient het beklag beroepscommissie zal voorts de directeur opdragen een nieuwe beslissing te nemen, met vorige inrichting van verblijf, waar hij Zaaknummer:
Datum uitspraak:
Rechtsoverwegingen:
Beroepscommissie:
Op grond van artikel 60, eerste lid, Pbw kan een genomen beslissing. Nu de klacht van klager gericht is tegen de weigering van de directeur een uitzondering te maken op het verbod een laptop op cel te hebben, kan klager in zijn klacht worden Beklagcommissie
Op grond van artikel 45, eerste lid, Pbw kan in de huisregels worden bepaald dat het bezit van bepaalde soorten voorwerpen binnen de Trefwoorden:
Zaaknummer:
Artikelen:
Datum uitspraak:
Samenvatting:
Beroepscommissie:
Gelet op organisatie van onderwijs in de Wijte, mr. Th.E.M. Maes, mr. H.M.J.D. (secr.) Beklagcommissie
Trefwoorden:
Rechtsoverwegingen:
Voor zover klager zich beklaagt over het feit dat hem diverse vrijheden worden geweigerd en over inrichting in Arnhem over de opleiding in Vught Artikelen:
is gegeven, kan hetgeen in beroep naar voren is gebracht niet tot een ander oordeel dan dat van de beklagrechter leiden. De uitspraak zal in zoverre worden bevestigd. Samenvatting:
Met betrekking tot de weigering van deelname van klager. Daarmee is aansprakelijkheid De beroepscommissie stelt voorop dat de enkele weigering van deelname aan TR onvoldoende grond is om deelname aan een opleiding af te wijzen. Gelet op de stukken en hetgeen ter zitting naar voren is gekomen, is de organisatie van het onderwijs in de p.i. Vught als volgt. TR- gemotiveerden worden gefaciliteerd en onderwijs, waaronder in voorkomende gevallen het volgen van een opleiding tot heftruckchauffeur, maakt deel uit van het dagprogramma. TR-weigeraars worden op een basisafdeling geplaatst waar onderwijs geen onderdeel uitmaakt van het dagprogramma, maar ad hoc naar de Rechtsoverwegingen:
onderwijsbehoefte van een gedetineerde wordt De beroepscommissie stelt allereerst vast dat niet wordt weersproken dat er na het vervoer van een schriftelijke cursussen mogelijk is. Hiermee wordt aan klager toebehorende Cd-combinatie van het naar het oordeel van de beroepscommissie h.v.b./ISD Amsterdam naar de gevangenis Alphen aan den Rijn een beschadiging is geconstateerd onderwijs zoals is neergelegd in artikel 48 van de aan dat apparaat en dat die schade een hoogte Pbw. Klager, die deelname aan TR weigert, is om had van € 350,=. Voor zover de directeur van het die reden geplaatst op de basisafdeling en h.v.b./ISD Amsterdam heeft aangevoerd dat de deelname aan de opleiding tot heftruckchauffeur beklagrechter klager ten onrechte ontvankelijk geweigerd. De beroepscommissie is van oordeel heeft geacht in zijn beklag, overweegt de dat deze beslissing, gelet op de organisatie van beroepscommissie dat klager pas op het moment het onderwijs in de p.i. Vught, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als voorwerpen in Alphen aan den Rijn weet kon onredelijk of onbillijk kan worden aangemerkt. hebben van de beschadiging, zodat op dat Daarbij zij opgemerkt dat indien klager wel zou moment de beklagtermijn is gaan lopen. Klager is deelnemen aan TR, uit een intake nog steeds zijn mitsdien op goede gronden ontvangen in zijn geschiktheid voor de opleiding zou moeten blijken. Het beroep zal dan ook ongegrond Met betrekking tot de vraag of de directeur van het h.v.b./ISD Amsterdam aansprakelijk is voor de geconstateerde schade bij bedoelde Cd- combinatie, overweegt de beroepscommissie het De beroepscommissie acht een tegemoetkoming van € 100,= in dit geval op zijn plaats. Op het vervoer van goederen van gedetineerden zijn van toepassing de circulaires van de minister van Justitie van 13 augustus 1993, kenmerk 383893/93/DJI, en 20 december 1996, kenmerk Zaaknummer:
586080/96/DJI. De in deze circulaires vervatte regeling houdt, voor zover hier van belang, met inrichtingen van het gevangeniswezen voor het Datum uitspraak:
vervoer van goederen van gedetineerden het volgende in: als uitgangspunt geldt “dat de verzendende inrichting aansprakelijk is voor de vracht. Na tekenen voor ontvangst door de Beroepscommissie:
verantwoordelijkheid over op deze inrichting. Klachten dienen dus, afhankelijk van het feit of er wel of niet getekend is voor ontvangst, bij de verzendende dan wel de ontvangende inrichting te worden gedeponeerd”. Als blijkt “dat de schade Beklagcommissie
duidelijk te wijten is aan het handelen van de vrachtdienst, dan zal de (des)betreffende inrichting dit in onderling overleg met de LVJ (des)betreffende inrichting betaalt in deze Trefwoorden:
gevallen de overeengekomen schadevergoeding aan de klager en vordert dit vervolgens terug bij de LVJ (thans DV&O). Een klacht van een gedetineerde kan dus niet direct bij de LVJ (thans Artikelen:
De beroepscommissie stelt vast dat in de gevangenis Alphen aan den Rijn is getekend voor ontvangst van de – door tussenkomst van DV&O Samenvatting:
verzonden – goederen van klager. Daarmee is, zoals hiervoor overwogen, de aansprakelijkheid overgegaan op de directeur van de gevangenis Alphen aan den Rijn. Dat zou slechts anders zijn als de directeur aanwijsbaar kan aantonen dat eventuele schade niet aan hem verweten kan grootscheepse acties nooit verslag wordt worden. Dat is hier niet het geval. Gelet daarop had de beklagrechter klager niet-ontvankelijk moeten verklaren in zijn beklag en het klaagschrift ter behandeling moeten doorsturen aan de beklagcommissie bij de gevangenis Alphen aan den Rijn. De beroepscommissie zal de beslissing van de beklagrechter daarom in zijn geheel vernietigen en het beklag om proces- economische redenen – als ware het gericht tegen een beslissing van de directeur van de gevangenis Alphen aan den Rijn – zelf afdoen. Rechtsoverwegingen:
Nu de directeur van de gevangenis Alphen aan den Rijn heeft aangegeven dat klager op zich door disciplinaire straf van twee dagen opsluiting in de beklagrechter op goede gronden in het gelijk is een andere verblijfsruimte dan een strafcel gesteld, is er reden om het beklag tegen die opgelegd. In de mededeling van de bestreden beslissing van de directeur gegrond te verklaren. beslissing is aangegeven dat de disciplinaire straf is opgelegd naar aanleiding van een schriftelijk verslag d.d. 21 september 2007. In dat verslag onderhavige beslissing niet meer ongedaan staat als datum en tijdstip van het voorval vermeld 21 september 2007 te 00.00 uur, terwijl tegemoetkoming toe. De tegemoetkoming is niet daarnaast is vermeld dat de verslaglegging niet bedoeld als schadevergoeding, voor de verkrijging waarvan voor klager andere wegen open staan. Zo Op grond van het bepaalde in artikel 50, eerste kan klager trachten met de directeur een lid, van de Pbw, mag – zonder mededeling aan schadevergoedingsregeling te treffen dan wel kan de gedetineerde dat een schriftelijk verslag is opgemaakt dan wel opgemaakt zal worden – geen beslissing worden genomen tot het opleggen van een sanctie jegens die gedetineerde. Gelet daarop dient het beklag gegrond te worden verklaard. De directeur heeft aangevoerd dat bij een grootscheepse actie als de onderhavige nooit verslag wordt aangezegd, maar dat de directeur met het betreffende verslag naar de gedetineerde gaat om dat verslag meteen af te handelen. Deze Rechtsoverwegingen:
werkwijze kan het gebrek in de aanzegging niet In het kader van een goede bejegening van compenseren. De gedetineerde krijgt op deze gedetineerden hecht de RSJ en dus ook de manier immers onvoldoende gelegenheid om beroepscommissie uit deze Raad aan het beginsel zich voor te bereiden op het hem gemaakte van de erkenning van de gedetineerde als verwijt. Hetgeen hiervoor is overwogen maakt dat ‘rechtsburger’, welke erkenning mede ziet op het het beroep gegrond moet worden verklaard, de daadwerkelijk bieden van gelegenheid tot het uitspraak van de beklagcommissie zal worden indienen van een volgens de wet mogelijk vernietigd en dat het beklag alsnog gegrond zal rechtsmiddel tegen een jegens hem genomen beslissing. Dit beginsel krijgt bijzondere betekenis Nu de rechtsgevolgen van de bestreden beslissing niet meer ongedaan zijn te maken, komt klager schorsingsprocedure is een procedure waarin een tegemoetkoming toe. De directeur is in de sprake is van een gesteld spoedeisend belang bij gelegenheid gesteld zijn standpunt omtrent de de verzoeker. De vraag of er sprake is van dergelijke spoedeisendheid, dient te worden beoordeeld door de voorzitter. Het is daarom van belang dat dit verzoek de voorzitter op de snelst mogelijke manier bereikt. Door er niet aan mee te werken het schorsingsverzoek per fax aan de voorzitter te verzenden, wordt het indienen van Zaaknummer:
een schorsingsverzoek in feite illusoir gemaakt, Het vorenstaande in onderling verband en samenhang bezien, maakt dat de bestreden Datum uitspraak:
beslissing van de directeur in strijd is met een goede bejegening van klager en dus als onredelijk Beroepscommissie:
omstandigheid dat in de huisregels bepaald is, dat alle schriftelijke correspondentie per post wordt verzonden, doet hieraan niet af. De uitspraak van de beklagcommissie kan daarom niet in stand blijven en het beklag dient alsnog De beroepscommissie acht in dit geval, mede Beklagcommissie
schorsingsverzoek en de uitspraak daarop door de voorzitter, geen termen aanwezig voor het Trefwoorden:
Zaaknummer:
Artikelen:
Datum uitspraak:
Samenvatting:
Beroepscommissie:
Fleers, dr. G.J. Dwarka, mr. S.S. (secr.) Trefwoorden:
Artikelen:
regime gelijk beveiligingsniveau niet EBI Artikelen:
Samenvatting:
Samenvatting:
'Beleidskader plaatsing strafrechtelijke zoals bedoeld in artikel 14 Pbw op grond Rechtsoverwegingen:
selectie, plaatsing en overplaatsing van verlofmogelijkheden en detentiefasering. gedetineerden (nummer 5042803/00/DJI) komen naast zelfmelders voor plaatsing in een b.b.i. in aanmerking gedetineerden die een beperkt vlucht- en maatschappelijk risico vormen, een strafrestant hebben van maximaal achttien maanden en beschikken over een aanvaardbaar Rechtsoverwegingen:
Uit de stukken en hetgeen ter zitting naar voren is gebracht, blijkt dat de einddatum van gevangenis voor mannen met een regime van klagers huidige detentie is voorzien op 21 november 2008. Van klager staat echter nog een zaak open bij de rechtbank te Arnhem. Klagers v.i.-datum staat hierdoor voorlopig niet vast en kan nog verschuiven. Klager komt derhalve (nog) veroordeeld, kan in een gevangenis met een niet in aanmerking voor detentiefasering. Daarover kan in dit geval eerst anders worden gedacht indien zes maanden voor de beoogde v.i.-datum nog geen uitzicht bestaat op hervatting van de behandeling van de strafzaak van klager. strafrechtelijke vreemdelingen’ heeft de Minister zijn beleid kenbaar gemaakt ten aanzien van de gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris detentie van strafrechtelijke vreemdelingen. kan daarom - bij afweging van alle in aanmerking Onder de strafrechtelijke vreemdeling wordt komende belangen - niet als onredelijk en verstaan “de gedetineerde die na executie van de vrijheidsstraf geen rechtmatig verblijf in Nederland (meer) heeft of zal hebben”. Verder houdt die beleidsnota onder meer in: “Deze groep gedetineerden onderscheidt zich in die Zaaknummer:
mate van andere (groepen) gedetineerden dat resocialisatie gericht op terugkeer in de Nederlandse samenleving niet aan de orde is en beginselen als verlof, regionalisering en Datum uitspraak:
detentiefasering niet aan de orde zijn. Dit rechtvaardigt een beleid waarbij deze groep in beginsel afzonderlijk wordt gedetineerd. Ten behoeve van de detentie van strafrechtelijke Beroepscommissie:
vreemdelingen wordt daarom een afzonderlijke Strafrechtelijke vreemdelingen worden na hun veroordeling geplaatst in daarvoor aangewezen afzonderlijke locaties. In de locatie Esserheem Trefwoorden:
strafrechtelijke vreemdelingen geplaatst met een strafrestant van meer dan vier maanden. Educatie vindt in deze inrichting niet plaats. De plaatsing in de inrichting voor strafrechtelijke vreemdelingen vindt plaats op grond van artikel Zaaknummer:
25, tweede lid, van de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing gedetineerden (Stcrt 12 september 2000, 176, zoals nadien gewijzigd en Datum uitspraak:
Beroepscommissie:
gevangeniswezen behorende inrichtingen. Voor die inrichtingen wordt bepaald dat mannelijke en vrouwelijke gedetineerden gescheiden worden ondergebracht (art. 11) en dat er gedifferentieerd kan worden in de mate van beveiliging (art. 13). Artikel 14, eerste lid, Pbw bepaalt dat de Minister Trefwoorden:
gedetineerden die een bijzondere opvang behoeven. In het tweede lid van die bepaling Artikelen:
wordt een opsomming gegeven van de redenen waarmee die bijzondere opvang verband kan houden. Het derde lid van de bepaling draagt de Samenvatting:
Minister op de criteria te bepalen waaraan de gedetineerden moeten voldoen om voor bijzondere opvang in aanmerking te komen. In hoofdstuk IV van de Regeling worden de inrichtingen en afdelingen voor bijzondere opvang genoemd. De voorziening voor strafrechtelijke vreemdelingen wordt aldaar niet aangewezen als een inrichting of afdeling voor bijzondere opvang. De voor de locatie Esserheem niet dat verdenking niet langer bestaat. te Veenhuizen bestaande bestemmingsaanwijzing van 30 april 2007, kenmerk 5481731/07/DJI, betreffende de penitentiaire inrichtingen Veenhuizen, spreekt niet over een separate Rechtsoverwegingen:
inrichting of afdeling voor de opvang van De beslissing om klagers p.p. te beëindigen en de daaraan verbonden beslissing om klager – als Voor zover in de bestreden beslissing een beroep passant ter herselectie – te plaatsen in het h.v.b. wordt gedaan op een wettelijk kader, waartoe het hiervoor genoemde Beleidskader niet kan worden gronden. Allereerst is opgevoerd het bestaan van gerekend, is de beslissing gelet op het hierboven de verdenking van het plegen van een strafbaar overwogene, onjuist. Het regime van de locatie feit, waarvoor klager in verzekering en bewaring is gesteld. Daarnaast is aangevoerd dat door die bijzondere opvang gelet op het ontbreken van verdenking de einddatum van klagers detentie educatie-activiteiten en het structureel niet verlenen van verlof en het niet toelaten van de aldaar gedetineerden tot detentiefasering. Artikel 9 van de Penitentiaire maatregel stelt als voorwaarde voor deelname aan een p.p. dat de gedetineerde beslissend voor de selectie. gedetineerde zich niet schuldig zal maken aan In zijn beroepschrift is namens klager nog een strafbaar feit. Het bestaan van de verdenking aangevoerd dat tijdens de behandeling van dat de veroordeelde zich aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt, kan derhalve voldoende onzekerheid bestaat over zijn verblijfsstatus. reden opleveren om de deelname aan een p.p. te beëindigen. De afwijzing van de vordering tot onderbouwd om een nader onderzoek naar die verdenking dat de veroordeelde zich aan een Gelet op het vorenstaande moet de op de onder strafbaar feit heeft schuldig gemaakt, niet meer 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van bestaat. Reeds om die reden kan niet worden de selectiefunctionaris worden vernietigd. Het selectiefunctionaris onredelijk of onbillijk moet selectiefunctionaris zal worden opgedragen een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van deze uitspraak binnen een termijn van drie Zaaknummer:
Datum uitspraak:
gedetineerd zou zijn, er overleveringsdetentie zou zijn bevolen en dat de tenuitvoerlegging daarvan onmiddellijk zou zijn geschorst. Op grond van deze veronderstellingen kan niet worden Beroepscommissie:
aangenomen dat de bestreden beslissing onjuist is. Klager is thans gedetineerd en de mogelijkheid bestaat dat hij in België tot een vrijheidsstraf wordt veroordeeld, welke in Nederland mag worden uitgezeten. Dit maakt vooralsnog het strafrestant onbepaalbaar. Ook dit levert een Trefwoorden:
contra-indicatie op voor een verder verblijf in een b.b.i. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan daarom, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen en gelet op het bepaalde in artikel 3, tweede lid, van de Regeling, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Artikelen:
Zaaknummer:
Samenvatting:
Datum uitspraak:
de mogelijkheid dat de strafvervolging in Beroepscommissie:
gevangenis niet onredelijk of onbillijk. Trefwoorden:
Rechtsoverwegingen:
regime gelijk beveiligingsniveau niet EBI gevangenis voor mannen met een regime van Artikelen:
selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden (d.d. 15 augustus 2000, nr. Samenvatting:
5042803/00/DJI, Stcrt. 176, zoals nadien “Naast de in het eerste lid genoemde categorie kunnen in de beperkt beveiligde inrichtingen of afdelingen gedetineerden worden geplaatst die: a. een beperkt vlucht- en maatschappelijk risico b. een strafrestant hebben van maximaal achttien Selectiefunctionaris dient eigen afweging c. beschikken over een aanvaardbaar verlofadres.” dat er sprake is van een overleveringsverzoek van België teneinde klager aldaar strafrechtelijk te vervolgen. Een dergelijke dreigende overlevering is op zich genomen voldoende aanleiding voor de aanname van vluchtgevaar, zulks met het doel een dreigende strafvervolging in het buitenland te Rechtsoverwegingen:
Op grond van artikel 2, derde lid, van de daaromtrent is aangevoerd maakt dit niet anders. Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van Aangevoerd is ook dat, indien klager niet gedetineerden, komen voor plaatsing in een z.b.b.i. of afdeling in aanmerking gedetineerden belangen, niet onredelijk of onbillijk te achten. selectiefunctionaris akkoord bevonden voorstel voor deelname aan een penitentiar programma aanwezig is. Het verblijf in de z.b.b.i. direct voorafgaande aan de plaatsing in het penitentiair Zaaknummer:
In de toelichting op dit artikel staat dat bij de plaatsing in zeer beperkt en beperkt Datum uitspraak:
beveiligde inrichtingen de beoordeling of de gedetineerde geschikt is tot terugkeer in de samenleving een belangrijke rol speelt. Indicator bij de beoordeling daarvan is of de gedetineerde Beroepscommissie:
reeds eerder tijdens de huidige detentie met goed resultaat bewegingsvrijheid (onbegeleid) buiten de inrichting heeft genoten (algemeen verlof, incidenteel verlof, strafonderbreking), alsmede of zich daarna omstandigheden hebben voorgedaan Trefwoorden:
die aan deze indicator ernstig afbreuk doen. Gelet op het open karakter van de inrichting of afdeling spelen de aard, zwaarte en achtergrond van het gepleegde delict en de persoonlijkheid van de Artikelen:
gedetineerde een rol bij de beoordeling of betrokkene geschikt is voor plaatsing in een zeer beperkt of beperkt beveiligde inrichting of afdeling (Stcrt 12 september 2000, 176, p. 9). Samenvatting:
Brijder verslavingszorg op 19 oktober 2007 een rapport opgesteld over een eventuele plaatsing van klager in een z.b.b.i. met een mogelijke van klachten had niet volstaan dienen te programma/electronisch toezicht (PP/ET), een zogenaamd gestapeld traject. De rapporteurs menen dat klager ondanks diens weerstanden klachten cardiaal te evalueren. Handelen tijdens de Leefstijltraining justitiabelen geschikt moet worden geacht voor een dergelijk gestapeld traject. In verband met het risico op terugval in het middelengebruik adviseren de rapporteurs klager wekelijks te controleren op het gebruik van alcohol en drugs. Ook adviseren de rapporteurs de trainers van de training cognitieve Rechtsoverwegingen:
vaardigheden (CoVa-training) bij klager alert te De beroepscommissie overweegt dat klager op 28 september 2007 tegenover de verpleegkundige agressieregulatie. De directeur van de gevangenis heeft aangegeven dat hij last had van pijn op de Zuyderbos heeft eveneens positief geadviseerd borst en pijn in zijn linkerarm, tintelingen in zijn ten aanzien van klagers overplaatsing naar een linkerhand en een trillend linkeroog. Uit de z.b.b.i. In afwijking van voormelde adviezen heeft medische gegevens blijkt dat de verpleegkundige de selectiefunctionaris het selectievoorstel echter twijfelde of de klachten cardiaal waren of duidden overweegt dat ook hyperventilatie kan duiden op cardiale klachten en is van oordeel dat de selectiefunctionaris een eigen afweging heeft te verpleegkundige, gelet op de aard van klagers klachten, op dat moment contact had moeten overplaatsing naar een z.b.b.i. en deelname aan opnemen met de inrichtingsarts. Vervolgens is op een p.p. Alvorens tot die afweging te komen had de selectiefunctionaris overigens een nader advies inrichtingsarts klagers bloeddruk gemeten en een bloedonderzoek aangekondigd. Gelet op klagers selectiefunctionaris om onder verwijzing naar de forse hyperventilatie en zijn voortdurende klachten - klager rookt en bleef pijn op de borst Verslavingszorg, een plaatsing in een z.b.b.i. en houden - had niet volstaan dienen te worden met deelname aan een p.p. afhankelijk te stellen van enkel een bloeddrukmeting en had klager naar het verloop van de door klager in januari 2008 te het ziekenhuis vervoerd dienen te worden om volgen gedragsinterventie (Cova-training), is bij zijn klachten cardiaal te evalueren. Ook nadat hij in de nacht van 3 op 4 oktober 2007 een infarct heeft gehad en klager op 4 oktober 2007 zijn klachten bij de verpleegkundige heeft gemeld en van oktober 2007 volgt dat er in haar strafzaak zijn natte kussen en matras heeft laten zien, is geadviseerd is aan het college van procureurs- De beroepscommissie is, het voorgaande in generaal om een herzieningsaanvraag in te samenhang en onderling verband bezien, van dienen, hetgeen tot strafonderbreking noopt. oordeel dat het handelen door en namens de Voorts zijn er aldus klaagster dringende redenen inrichtingsarts in strijd is met de in artikel 28 Pm van lichamelijke en psychische aard die aan een neergelegde norm. Het beroep zal derhalve voortzetting van haar detentie in de weg staan. gegrond worden verklaard en aan klager zal een Verzocht is om de gronden in samenhang te tegemoetkoming van € 50,= worden toegekend. Artikel 34 van de Regeling tijdelijk verlaten van de Zaaknummer:
733726/98/DJI) bepaalt dat strafonderbreking kan worden verleend wegens zodanig bijzondere omstandigheden in de persoonlijke sfeer dat niet kan worden volstaan met een andere vorm van Datum uitspraak:
Artikel 35 van de Regeling bepaalt onder meer dat de strafonderbreking maximaal drie maanden Beroepscommissie:
In de artikelen 36 tot en met 38 van de Regeling strafonderbreking verleend kan worden. De opsomming van situaties is, gezien de toelichting op artikel 34 van de Regeling, anders dan namens Trefwoorden:
de Staatssecretaris is gesteld, niet limitatief bedoeld. In artikel 37 van de Regeling is de situatie beschreven dat strafonderbreking kan worden verleend wegens dringende redenen van Artikelen:
lichamelijke en/of psychische aard, gelegen in de persoon van de gedetineerde, indien en voor zover de inrichtingsarts heeft bevestigd dat deze redenen aan de voortzetting van de detentie in de Samenvatting:
Uit het schrijven van de voorzitter van het college van procureurs-generaal van 30 oktober 2007 volgt dat het rapport van het driemanschap benoemd door de Commissie evaluatie afgesloten strafzaken van mening is dat er sprake is van een van een herzieningsverzoek. Er zal nader novum in klaagsters strafzaak en geadviseerd heeft om een herzieningsaanvraag te entameren. Uit de reactie namens de Staatssecretaris van 10 januari 2008 volgt echter dat de advocaat- generaal bij de Hoge Raad op 23 november 2007 heeft laten weten dat de bevindingen in het onvoldoende grond bieden voor het indienen van een vordering tot herziening, er nader onderzoek zal worden ingesteld en afhankelijk van de resultaten, besloten zal worden of er een vordering tot herziening zal worden ingediend. Derhalve staat thans niet vast dat er daadwerkelijk een herzieningsprocedure zal volgen, laat staan tot welke uitkomst een Rechtsoverwegingen:
beroepscommissie is van oordeel dat de enkele mogelijkheid dat een herzieningsprocedure zal gepleegd, en poging tot moord, meermalen Klaagster heeft als gronden voor het verzoek tot behandelend advocaat-generaal bij de Hoge Raad strafonderbreking aangevoerd dat uit het rapport dat naar verwachting in maart een beslissing kan van de Commissie evaluatie afgesloten strafzaken worden genomen over de indiening van een Trefwoorden:
Naar aanleiding van de vraag of er bij klaagster dringende redenen zijn van lichamelijke en Artikelen:
psychische aard, die aan een voortzetting van de detentie in de weg zouden staan, heeft onderzoek neuroloog en de medisch adviseur. Bij het onderzoek is tevens de vraag meegewogen of een Samenvatting:
eventuele herziening(sprocedure) van zodanige hun vluchtgevaarlijkheid, extra beveiligd gezondheidstoestand dat het niet verantwoord zou zijn haar nog langer in detentie te doen verblijven. Psychiater, neuroloog en medisch incidenteel verlof. Striktere toetsing op beantwoord en negatief geadviseerd terzake van noodzaak verlof. In dit specifieke geval klaagsters verzoek om strafonderbreking. Met betrekking tot de nieuwe grond voor strafonderbreking die bij gelegenheid van het horen op 28 januari 2008 naar voren is gekomen, namelijk een opname in de Vesaliuskliniek in het kader van klaagsters revalidatie, overweegt de Rechtsoverwegingen:
beroepscommissie dat in het kader van de medische verzorging van de gedetineerde op Klager ondergaat een gevangenisstraf van vier grond van artikel 42, vierde lid aanhef en onder c, jaar met aftrek, wegens heling. De wettelijk vroegst mogelijke v.i.-datum valt op of omstreeks overbrenging van de gedetineerde naar een 10 juli 2008. Aansluitend dient hij eventueel een ziekenhuis dan wel andere instelling, indien de subsidiaire hechtenis van 28 dagen gijzeling op behandeling (op aanwijzing van de aan de grond van de Wet administratiefrechtelijke inrichting verbonden arts of diens vervanger) handhaving verkeersvoorschriften te ondergaan. Op grond van artikel 21 van de Regeling tijdelijk Bij faxbericht van 14 februari 2008 is aangevoerd verlaten van de inrichting kan incidenteel verlof dat bij klaagster in afwachting van hetgeen komen gaat toch de behoefte bestaat om te gebeurtenissen in de persoonlijke sfeer van de verblijven bij haar partner in hun beider woning. De beroepscommissie overweegt dat uit een noodzakelijk is. Incidenteel verlof kan indien dergelijke behoefte, hoezeer ook begrijpelijk, geen plaatsvinden. Op grond van artikel 23 van voornoemde regeling kan incidenteel verlof worden verleend voor een bezoek aan een in Het bovenstaande, in onderling verband en levensgevaar verkerende ouder. Op grond van samenhang bezien, is de beroepscommissie van artikel 25 kan incidenteel verlof worden verleend oordeel dat de beslissing van de Staatssecretaris, voor een bezoek aan een niet tot reizen in staat bij afweging van alle in aanmerking komende zijnde ouder, indien deze wegens medische of belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden psychische belemmeringen niet in staat is de aangemerkt. Zij zal klaagsters beroep ongegrond inrichting te bezoeken en de gedetineerde gedurende drie maanden niet heeft kunnen Klager stelt dat zijn moeder hem op 3 augustus 2007 voor het laatst heeft bezocht, hetgeen door de Staatssecretaris niet wordt bestreden. Gelet Zaaknummer:
hierop, voornoemd artikel 25 van de regeling en het advies van de Medisch Adviseur van 18 januari 2008 die incidenteel verlof geïndiceerd Datum uitspraak:
acht, zij het niet met spoed, voldoet klager aan de criteria voor incidenteel verlof. De Staatssecretaris wijst het verzoek om incidenteel verlof echter af onder verwijzing naar de speciale Beroepscommissie:
veiligheidsmaatregelen die nodig zijn voor een Uit de nota van toelichting bij artikel 21 van incidenteel verlof in beginsel mogelijk is voor alle categorieën gedetineerden, ongeacht hun titel gedetineerde vereiste beveiligingsniveau. De beroepscommissie leidt hier uit af dat ook gedetineerden voor wie, vanwege hun vluchtgevaarlijkheid, extra beveiligd vervoer of BOT-vervoer nodig is, in beginsel in aanmerking kunnen komen voor incidenteel verlof. Gelet op begeleiding c.q. bewaking worden gesteld, kan de beroepscommissie zich voorstellen dat bij de beoordeling van een verzoek om incidenteel verlof, strikter wordt gelet op de noodzaak van afdelingsarrest in licht van incident niet het toekennen van incidenteel verlof. Voor zover de te nemen veiligheidsmaatregelen zien op het voorkomen van ontvluchting, heeft de Staatssecretaris naar het oordeel van de Rechtsoverwegingen:
beroepscommissie onvoldoende gemotiveerd waarom deze maatregelen in dit specifieke geval beklagcommissie gevolgde procedure kan niet (te) bezwarend zijn. De beroepscommissie merkt leiden tot gegrondverklaring van het beroep. Bij op dat niet wordt ingegaan op het verweer van de behandeling van het beroep wordt het beklag klager betreffende zijn status en ook de immers ten volle opnieuw beoordeeld en zijn naderende v.i.-datum wordt niet in de afweging klager, zijn raadsman en het hoofd van de betrokken. De beslissing van de Staatssecretaris inrichting in de gelegenheid gesteld om ter zitting kan derhalve niet in stand blijven. Het beroep is hun standpunten naar voren te brengen en op opgedragen een nieuwe beslissing te nemen met Ten aanzien van onderdeel a van het beklag beroepscommissie binnen een termijn van twee wordt overwogen dat in artikel 56 Bvt beperktere weken (na ontvangst). De beroepscommissie acht beklaggronden zijn opgenomen dan in artikel 60 geen termen aanwezig voor het toekennen van vermeende schending van een in de wet- of regelgeving dan wel verdrag neergelegd recht Zaaknummer:
beklagwaardig op grond van artikel 56, eerste lid, onder e, Bvt. Onder het regime van de Bvt zijn klachten over de toepassing van algemeen in de inrichting Datum uitspraak:
geldende regelgeving alleen ontvankelijk, als wordt aangevoerd dat die regelgeving in strijd met hogere regelgeving is. Aangezien klager stelt dat de weigering van de Beroepscommissie:
invoer van de door hem bestelde en betaalde oplevert van het in artikel 10, eerste lid, EVRM neergelegde recht op vrije nieuwsgaring, had de beklagcommissie klager in zijn klacht moeten Beklagcommissie
beklagcommissie op dit beklagonderdeel niet in stand blijven en zal de beroepscommissie dit Trefwoorden:
Vast staat dat de invoer van wetenschappelijke boeken in de inrichting niet is verboden, maar alleen wordt toegestaan volgens de in de Volgens paragraaf 8.3.2. van de huisregels van de Artikelen:
inrichting kan een patiënt die over voldoende financiële middelen beschikt, met tussenkomst van een medewerker van de afdeling, via het internet dan wel telefonisch of per fax een Samenvatting:
bestellling plaatsen van artikelen die niet in de inrichtingswinkel verkrijgbaar zijn en ingevoerd aan invoer goederen (i.c. boeken) is niet mogen worden. De patiënt moet daartoe een schriftelijk verzoek indienen en er vindt overleg in strijd met wet of verdrag. Sprake van plaats tussen de medewerker van de afdeling en geciteerde weergave van de dagrapportage, niet de patiënt over de desbetreffende aankoop. Derhalve acht de beroepscommissie voldoende Klager heeft deze voorgeschreven procedure niet aannemelijk dat is besloten klager vanwege zijn gevolgd, omdat hij die in strijd acht met artikel 10 hierboven beschreven aandeel in het conflict met medepatiënt [B] beperkingen op te leggen. Deze Naar het oordeel van de beroepscommissie is het beslissing kan, bij afweging van alle in in de huisregels stellen van voorwaarden aan de aanmerking komende belangen, niet onredelijk of invoer van goederen, waaronder de door klager bedoelde boeken, niet in strijd met hogere wet- of Het beroep zal derhalve op dit onderdeel regelgeving of artikel 10 van het EVRM. Het is immers niet onredelijk te achten dat de inrichting in het belang van de orde en veiligheid in de inrichting dan wel uit oogpunt van het belang van de behandeling van patiënten zicht wenst te Zaaknummer:
hebben op de invoer van goederen en om die reden daaraan voorwaarden stelt, waaronder overleg over de gewenste aankoop. Daarmee is sprake van een bij wet voorziene inbreuk op het Datum uitspraak:
recht op vrije nieuwsgaring, die noodzakelijk is in het belang van het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten, alsmede de bescherming van de gezondheid, zoals bedoeld in Beroepscommissie:
De weigering om klager invoer van boeken toe te staan wegens het niet voldoen aan de in de huisregels voorgeschreven procedure is derhalve niet in strijd met de wet en kan, bij afweging van Beklagcommissie
alle in aanmerking komende belangen, evenmin Ten aanzien van onderdeel b van het beklag Trefwoorden:
Klager betwist de stelling van de inrichting dat er door zijn toedoen sprake was van een conflict met een medepatiënt en dat het in belang van de orde en veiligheid op de afdeling noodzakelijk was om klager op 22 mei 2007 beperkingen in zijn bewegingsvrijheid op te leggen. Voorts meent hij dat geen schriftelijke rapportage over het incident Artikelen:
Bij brief van 14 februari 2008 heeft de inrichting medegedeeld wat in de dagrapportage over het incident is opgenomen. Anders dan klagers raadman meent, heeft de inrichting daarmee voldaan aan het verzoek van de Samenvatting:
beroepscommissie om nadere informatie. Daarbij neemt de beroepscommissie in aanmerking dat er kennelijk alleen in de dagrapportage melding is gemaakt van het incident en dat volgens vaste jurisprudentie geen recht op inzage in dagrapportage bestaat. De beroepscommissie heeft geen aanleiding te twijfelen aan de wijze van citeren uit de dagrapportage en wijst het personeelslid [A] dan ook af. Uit de door het hoofd van de inrichting verstrekte inlichtingen komt naar voren dat de namens hem personeelsleden in de dagrapportage hebben vermeld. Klagers enkele stelling dat die weergave niet klopt daar hij slechts om een gesprek met medepatiënt [B] heeft gevraagd is, in het licht Rechtsoverwegingen:
voorschreven. Nu aan klager al na een verblijf van behandelzaken ter zitting is gebleken dat Leponex zeven maanden in de inrichting Leponex is (werkzame stof: Clozapine) dagelijks aan klager voorgeschreven met het vooruitzicht dat hij dit ondanks de ernstige bijwerkingen levenslang zal Uit de bij de stukken gevoegde beschikkingen dienen te gebruiken, is de beroepscommissie van volgt dat éénmaal in de twee weken een oordeel dat de inrichting zich onvoldoende heeft beslissing wordt genomen tot toediening van ingespannen om daadwerkelijk tot een alternatief te komen. De beroepscommissie neemt hierbij in aanmerking dat de inrichting over geschoold dwangmedicatie dagelijks wordt toegediend. Naar personeel en over gebouwelijke faciliteiten het oordeel van de beroepscommissie is echter beschikt die het mogelijk maken om eventueel dagelijks sprake van een beslissing tot toepassing gevaar, dat kan ontstaan bij het zoeken naar enig van een gedwongen geneeskundige handeling als alternatief, beheersbaar te houden. Zij zal klagers vermeld in artikel 26, eerste lid, Bvt en had beroep materieel gegrond verklaren en ook in telkens, alvorens die beslissing wordt genomen, zoverre de uitspraak van de beklagcommissie klager overeenkomstig het bepaalde in artikel 53, vernietigen, het beklag alsnog materieel gegrond eerste lid onder c, Bvt in de gelegenheid gesteld verklaren en aan klager een tegemoetkoming moeten worden om gehoord te worden en had klager overeenkomstig artikel 54, eerste lid onder a, Bvt terzake onverwijld en schriftelijk een met ontvangen. Vaststaat dat dit niet is geschied. De Zaaknummer:
beroeps-commissie zal het beroep derhalve op formele gronden gegrond verklaren, de uitspraak van de beklagcommissie in zoverre vernietigen en klagers beklag alsnog formeel gegrond verklaren Datum uitspraak:
en aan klager een tegemoetkoming van € 50,= toekennen. Overigens is, hoewel door de inrichting is gesteld dat voldaan is aan de eisen als vermeld in artikel Beroepscommissie:
33 tot en met 35 van het Reglement verpleging ter beschikking gestelden, de vraag opengebleven of telkenmale, dat wil zeggen in klagers geval Inhoudelijk overweegt de beroepscommissie dat Beklagcommissie
uit de stukken en de toelichting van het hoofd behandelzaken volgt dat klager bij binnenkomst in de Van Mesdagkliniek aanvankelijk Risperdal (werkzame stof: Risperidon) is voorschreven en vervolgens na een verblijf van zeven maanden in Trefwoorden:
psychotisch werd bevonden, Leponex is voorgeschreven. Omdat klager veel last had van Artikelen:
geweigerd om laatstgenoemde medicatie vrijwillig in te nemen en wordt hem tot op heden dagelijks onder dwang Leponex toegediend. Gelet op de ernst van de bijwerkingen van Samenvatting:
laatstgenoemde medicatie, hetgeen ook wordt erkend door het hoofd behandelzaken, en gelet op het feit dat geen uitzicht bestaat op vermindering of verandering van deze medicatie waardoor er dus sprake zal zijn van zeer langdurige dwangmedicatie met Leponex gepaard gaande met een even langdurig verzet van klager, is de beroepscommissie van oordeel dat niet kan worden volstaan met het enkel in de commissie als bedoeld in artikel 35, tweede lid, van het Reglement verpleging ter beschikking gestelden klager alsnog niet-ontvankelijk in klacht. de toediening van de dwangmedicatie aan klager te evalueren. Van de inrichting mag verwacht Rechtsoverwegingen:
worden dat zij stappen onderneemt om een Op grond van de stukken en het verhandelde ter alternatief voor deze medicatie te zoeken. In het zitting stelt de beroepscommissie de volgende Op 26 maart 2007 is klager een drugsmaatregel Onbetwist is dat het opgelegde kamerprogramma opgelegd (oranje fase), omdat hij tegen een staflid geen schending inhoudt van het in artikel 31, tweede lid, Bvt neergelegde recht op tenminste Op 27 maart 2007 is klager tijdelijk in de vier uur verblijf onder medeverpleegden. Klager separeerruimte ingesloten in verband met heeft immers zelf ook in zijn klaagschrift urinecontrole die niet naar behoren verliep. aangegeven dat het kamerprogramma vier uur Deze maatregelen zijn in beroep niet aan de orde, nu de beklagcommissie de klachten daarover ongegrond heeft verklaard en klager daartegen In geschil is of in dit geval sprake is van afzondering als bedoeld in artikel 34 Bvt. Volgens artikel 1, aanhef en onder z, Bvt wordt onder Op 27 maart 2007 heeft klager een staflid in afzondering verstaan: het in afwijking van de in diskrediet gebracht en minachtend bejegend. de inrichting geldende regels insluiten van een Omdat klagers gedrag niet viel bij te sturen, is verblijfsruimte, de persoonlijke verblijfsruimte kamerprogramma met vier uur uitsluittijd op de groep opgelegd. Dit programma heeft geduurd tot Naar het oordeel van de beroepscommissie kan niet worden geoordeeld dat bij het opleggen van Het onderhavige beroep van het hoofd van de een kamerprogramma met vier uur uitsluittijd inrichting is uitsluitend gericht tegen de sprake is van afzondering in de zin van de wet. gegrondverklaring van klagers klacht over Uit artikel 31, tweede lid, Bvt volgt immers dat bij laatstgenoemde maatregel op de grond dat afzondering sprake is van insluiting, waarbij een volgens de beklagcommissie sprake is van verpleegde juist geen recht heeft op vier uur afzondering als bedoeld in artikel 34 Bvt en door de inrichting is gehandeld in strijd met de Overigens kan in klagers geval ook niet worden geoordeeld dat sprake is van insluiting in afwijking van in de inrichting geldende regels, nu Ten aanzien van dit beroep wordt het volgende het kamerprogramma aan klager is uitgereikt als bijlage bij zijn verplegings- en behandelingsplan en als zodanig geldt als een voor klager geldende In de artikelen 31 tot en met 34 Bvt worden regels verpleegden in de inrichting en mogelijke Niet is gebleken dat bij het aan klager opgelegde kamerprogramma sprake is van enige andere beperking in de bewegingsvrijheid binnen de Artikel 31, eerste lid, Bvt bepaalt dat de inrichting als bedoeld in de artikelen 32 tot en bewegingsvrijheid van verpleegden binnen de inrichting zowel per afdeling als per verpleegde Evenmin is gesteld of gebleken dat het aan klager Ingevolge artikel 31, tweede lid, Bvt heeft een verpleegde het recht om tenminste vier uren per schending van een in de wet- of regelgeving dan dag met medeverpleegden door te brengen, tenzij sprake is van toepassing van artikel 32 (verblijf op afdeling voor intensieve zorg), 34 (afzondering of Gelet op het vorenstaande zal het beroep gegrond separatie) en 49, eerste lid, onder a (afzondering worden verklaard en zal klager alsnog niet- ontvankelijk worden verklaard in zijn klacht. Artikel 33 Bvt regelt het beperken van de bewegingsvrijheid van een verpleegde tot de Zaaknummer:
Beslissingen van het hoofd van de inrichting tot verpleegden binnen de inrichting als bedoeld in Datum uitspraak:
beklagwaardig op grond van artikel 56, eerste lid, onder a en b, Bvt en artikel 57 Bvt. Beroepscommissie:
beroepscommissie is een beweerde schending van een wettelijk recht, zoals het in artikel 31, tweede lid, Bvt neergelegde recht op tenminste vier uur verblijf onder medeverpleegden, beklagwaardig op grond van artikel 56, eerste lid, Beklagcommissie
beklagcommissie bij de Prof.mr. W.P.J. Pompestichting te Nijmegen gemeld - moet het er naar het oordeel van de Trefwoorden:
beroepscommissie voor worden gehouden dat de beklagcommissie in de onderhavige uitspraak met arbeidsongeschiktheid heeft gedoeld op het bepaalde dagen wegens ziekte niet kunnen verrichten van de door de inrichting opgedragen Artikelen:
werkzaamheden als bedoeld in artikel 46 Bvt, en niet op het formeel wettelijke begrip in de zin van de sociale zekerheidswetgeving. Samenvatting:
Bij de beantwoording van de vraag of klager, zoals hij heeft gesteld, ten onrechte geen vergoeding heeft ontvangen, dient te worden afgegaan op het oordeel van de huisarts van de informatie van andere artsen over de toenmalige De huisarts van de locatie Vught heeft in zijn emailbericht van 16 april 2007 aangegeven dat het voor hem niet mogelijk is een oordeel te vellen over de relatie tussen de geconstateerde hepatitis-C en klagers ziekmeldingen vóór 10 januari 2007, alsmede dat hij om die reden de beoordeling door de medische dienst handhaaft. Dit houdt in dat de huisarts zich conformeert aan het oordeel van de medische dienst dat klager in Rechtsoverwegingen:
de periode vóór 10 januari 2007 ondanks een aantal ziekmeldingen wel in staat moest worden Het hoofd van de inrichting kan naar het oordeel van de beroepscommissie in het beroep worden ontvangen. De verklaring dat beroep is ingediend De beklagcommissie heeft in afwijking daarvan geoordeeld dat de ziekmeldingen van klager in de uitspraak, komt aannemelijk voor. Bovendien kan periode van 16 oktober 2006 tot 10 januari 2007 niet worden uitgesloten dat de uitspraak pas op 2 januari 2008 ook aan het hoofd de inrichting is verzonden, zonder dat dit op de uitspraak is Het is echter noch aan de beklag- noch aan de aangetekend, nu vast staat dat aan klager op beroepscommissie in de onderhavige zaak te treden in de professionele beoordeling door de huisarts en/of de medische dienst van de Aan de orde is het beroep van het hoofd van de inrichting dat is gericht tegen de door de Het vorenstaande betekent dat het hoofd van de inrichting in redelijkheid op het oordeel van de arbeidsongeschiktheid van klager voor de dagen huisarts en medische dienst heeft mogen afgaan dat hij zich in de periode van 16 oktober 2006 tot en niet heeft hoeven overgaan tot uitbetaling van 10 januari 2007 in de locatie Vught ziek heeft een vergoeding als door klager verzocht. Klager heeft weliswaar aangevoerd dat ook hij beroep had willen instellen omdat hij het niet eens is met het oordeel van de beklagcommissie dat hij vóór 16 oktober 2006 wel heeft kunnen werken, maar hij heeft dat niet gedaan omdat hij daarvan het nut niet inzag, ondanks dat zijn Zaaknummer:
bezwaar ziet op een andere periode dan die inrichting betrekking heeft. De beroepscommissie kan om die reden niet ingaan op de Datum uitspraak:
ongegrondverklaring van de klacht, betrekking hebbend op de periode vóór 16 oktober 2006. Beroepscommissie:
Tegen de achtergrond van de klacht - het niet uitbetalen van een vergoeding voor het niet gedurende dagen waarop klager zich heeft ziek overplaatsing. Ook een ter beschikking gestelde Trefwoorden:
Staatssecretaris indienen, waarop de Staatssecretaris dan op grond van artikel 20, eerste lid, Rvt ambtshalve dient te beslissen. De Staatssecretaris dient derhalve een verzoek Artikelen:
van een ter beschikking gestelde tot overplaatsing in behandeling te nemen en dient de inrichting van verblijf om inlichtingen te vragen voordat zij op het overplaatsingsverzoek een beslissing Samenvatting:
neemt. De zorgvuldigheid vereist immers dat de Staatssecretaris, indien ambtshalve een beslissing moet worden genomen, zelfstandig inlichtingen bij het hoofd van de inrichting inwint op basis waarvan die beslissing kan worden genomen. aan beslissing info bij inrichting op te Nu de Staatssecretaris ten aanzien van klager na het nemen van de bestreden beslissing alsnog inlichtingen bij Veldzicht heeft ingewonnen, zal de beroepscommissie thans geen gevolgen Staatssecretaris ten tijde van het nemen van de bestreden beslissing in strijd met de vereiste zorgvuldigheid geen inlichtingen bij Veldzicht heeft ingewonnen. Rechtsoverwegingen:
Ingevolge artikel 20, eerste lid, Reglement Inhoudelijk wordt het volgende overwogen. verpleging ter beschikking gestelden (Rvt) kan de Staatssecretaris, met inachtneming van de eisen In de zesjaarsrapportage van juni 2007 wordt van artikel 11, tweede lid, Bvt, indien de aangegeven dat het, gezien klagers positieve ontwikkeling en wens tot behandeling, de moeite ambtshalve of op schriftelijk verzoek van het waard is om de behandelmogelijkheden van hoofd van de inrichting waarin de ter beschikking klager te onderzoeken. Beide rapporteurs staan gestelde verblijft, beslissen dat de ter beschikking daarbij een voorzichtige benadering voor. Zo gestelde naar een andere inrichting zal worden heeft [.], psychiater, in zijn rapportage van 15 juni 2007 op pagina 17 aangegeven dat klagers behandelwens als oprecht overkomt en dat zijn Bij de overplaatsing van ter beschikking gestelden veranderde motivatie voor behandeling een dient de Staatssecretaris, op grond van artikel 11, tweede lid, van de Bvt in haar overwegingen te behandeling te starten. Op pagina 18 heeft hij aangegeven dat hij niet optimistisch is over het maatschappij tegen de gevaarlijkheid van de ter resultaat van behandeling, maar dat het gezien de beschikking gestelde voor de veiligheid van veranderingen bij klager de moeite waard is om anderen dan de ter beschikking gestelde of de nog eens de behandelmogelijkheden van klager te algemene veiligheid van personen of goederen onderzoeken, te beginnen met de verkenning van klagers seksuele belevingswereld en het opstellen beschikking gestelde gezien de aard van de bij [.], klinisch psycholoog, heeft in zijn rapportage hem geconstateerde gebrekkige ontwikkeling of van 26 juni 2007 op pagina 11 aangegeven dat ziekelijke stoornis van zijn geestvermogens stelt. voorzichtigheid is geboden, daar klagers huidige functioneren sterk bepaald lijkt te worden door de eigenschappen van de longstayafdeling en klager in het verleden meer vrijheden heeft overwogen, moet een afwijzing van het verzoek gekregen, waarna het tot ernstige recidive is om overplaatsing van een ter beschikking gekomen. Op pagina 12 heeft hij aangegeven dat gestelde worden gelijkgesteld met de weigering te hij klager heeft aangeraden om zijn wens tot beslissen op een verzoek tot overplaatsing plaatsing op een behandelafdeling te bespreken conform artikel 11 Bvt dan wel op een verzoek tot met zijn behandelingscoördinator en zijn observatie als bedoeld in artikel 13 Bvt. De beslissing tot afwijzing van een verzoek om overplaatsing van een ter beschikking gestelde is op grond van deze uitspraak een voor beroep behandelcoördinator komt naar voren dat klager longstayafdeling zonder behandeldruk tot een positieve ontwikkeling is gekomen en dat op Staatssecretaris niet alleen op verzoek van het grond daarvan kan worden onderzocht of hij voor hoofd van een inrichting kan beslissen over behandeling in aanmerking kan komen. Dit onderzoek moet binnen de veilige omgeving van de longstayafdeling plaatsvinden, aangezien klager zeer kwetsbaar is en bij overplaatsing naar een behandelafdeling overvraagd wordt. De Artikelen:
verklaring van [behandelcoördinator] tijdens de verlengingsprocedure bij de rechtbank moet in die zin uitgelegd worden. In het kader van Samenvatting:
bedoeld onderzoek vinden gesprekken van de psychiater met klager plaats over klagers delicten en zijn seksuele beleving. Klagers reactie daarop levenslanggestrafte in tbs-kliniek is niet bevestigt volgens de behandelcoördinator zijn oordeel dat een dergelijk onderzoek op een behandelafdeling klager uit zijn evenwicht zal brengen en de op de longstayafdeling ingezette gebaseerd op veranderde inzichten t.a.v. resocialisatietraject. Beroep ontvankelijk zesjaarsrapportage en de visie van klagers behandelcoördinator, kan niet worden geconcludeerd dat een voortgezet verblijf van klager op de longstayafdeling, waarbij zijn Rechtsoverwegingen:
behandelmogelijkheden worden onderzocht, niet Eerder genoemd Memo van 9 juli 2001 houdt langer in de rede ligt. Het moet volgens klagers behandelcoördinator immers juist in klagers Op advies van de commissie GGG is besloten belang worden geacht dat dit onderzoek op de klager in het kader van artikel 13 Sr jo artikel 41 longstayafdeling en niet op een behandelafdeling Pm ter behandeling op te nemen in een TBS- kliniek. De Van der Hoevenkliniek is bereid tot opname, mits er op voorhand duidelijkheid wordt De beroepscommissie acht in het algemeen een onderzoek door een commissie van externe resocialisatietraject in relatie met het omzetten deskundigen, zoals verzocht door klager, van de levenslange gevangenisstraf in een eindige wenselijk, maar ziet geen aanleiding voor een dergelijk onderzoek ten aanzien van klager, Klager zal worden beschouwd als een patiënt die gezien de uit de stukken en de zitting naar voren recht heeft op het behandelbeleid dat in de komende behandelgeschiedenis van klager en het kliniek geldt voor tbs-gestelden. Dat kan op termijn betekenen dat er een verlofbeleid op gang behandelmogelijkheden op de longstayafdeling. komt. Voorkomen dient te worden dat rond het moment dat vanuit behandelingsoptiek een De beslissing tot afwijzing van klagers verzoek tot verlofbeleid verantwoord wordt geacht, dit beleid overplaatsing kan, bij afweging van alle in wordt afgeremd vanuit bestuurlijke en/of aanmerking komende belangen, om die reden Op 13 september 2002 is een machtiging begeleid Het beroep zal derhalve ongegrond worden Namens de Staatssecretaris is gesteld dat op 15 juni 2006 een telefonische machtiging is verleend aan de Van der Hoevenkliniek. Door het hoofd van de inrichting wordt betwist dat op 15 juni 2006 een dergelijke telefonische machtiging is Zaaknummer:
gegeven. De beroepscommissie overweegt dat het in zeer uitzonderlijke gevallen kan voorkomen dat een machtiging tot verlof telefonisch wordt gegeven. Gezien echter het belang van een Datum uitspraak:
dergelijke mededeling zal de op die wijze verleende machtiging naar het oordeel van de beroepscommissie zo spoedig mogelijk schriftelijk vastgelegd dienen te worden. Nu in onderhavige Beroepscommissie:
zaak een dergelijke uiteindelijk op schrift gestelde machtiging ontbreekt moet het ervoor worden De beroepscommissie is derhalve van oordeel dat van een van rechtswege vervallen van een Trefwoorden:
verlofmachtiging in dezen geen sprake is. Bij brief van 24 augustus 2007 is de machtiging tot begeleid verlof ingetrokken en klager heeft tijdig beroep ingesteld. De beroepscommissie zal klager ontvankelijk verklaren in zijn beroep. In het verlofbeleid dat gold tot de inwerkingtreding op 1 juli 2007 van het huidige verloftoetsingskader, bestond de mogelijkheid om levenslanggestraften waarbij gratieverlening wordt overwogen, resocialisatieverlof te verlenen. Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting komt de beroepscommissie tot het oordeel dat de bestreden beslissing uitsluitend is gebaseerd op veranderde inzichten ten aanzien van het verlofbeleid in het algemeen en niet op de bijzonderheden van het onderhavige individuele geval. Bij deze beslissing is niet betrokken dat klagers begeleide verloven al een aantal jaren zonder problemen zijn verlopen. Uit de verklaringen van de Staatssecretaris, noch uit die van klager komt naar voren dat er door toedoen van klager zelf enige aanleiding is ontstaan om de machtiging in te trekken. Dit alles klemt des te meer nu in het Memo van 2001, waarin uitdrukkelijk is vastgelegd dat voorkomen dient te worden dat het verlofbeleid ten aanzien van klager wordt afgeremd vanuit bestuurlijke en/of politieke redenen, verwachtingen zijn gewekt voor een resocialisatie traject. Het hiervoor overwogene in aanmerking genomen moet tot de slotsom leiden dat de beslissing tot intrekking van de machtiging tot begeleid verlof als onredelijk en onbillijk moet worden aangemerkt. Het beroep zal derhalve gegrond worden verklaard. Klager is getroffen in zijn resocialisatie, nu zijn begeleid verlof is ingetrokken. De gevolgen daarvan zijn niet meer ongedaan te maken . Daarvoor dient klager een tegemoetkoming te worden geboden. De beroepscommissie stelt deze vast op € 100,=.

Source: http://www.rsj.nl/Images/2008-nr-3_tcm60-82723.pdf

Pwwwuser.pdf

Contrato e Licença para Usuários de Comércio Eletrônico Electronic Commerce User Agreement Preencha a seção abaixo, obtenha a assinatura de uma Incluem-se nesse caso acesso não autorizado por funcionários do pessoa autorizada no Contrato e envie por fax ou correio à Usuário ou de terceiros, salvo para fins de acesso por terceiros Tech Data Corporation ("Tech Data")

Microsoft word - bowel prep english web version may 1, 2013.doc

100 Renfrew Drive, Suite 130 (South Entrance) DATE OF PROCEDURE : __________________________________ How to Prepare Bowel Preparation Proper bowel preparation is essential to a safe and successful colonoscopy. You will need to purchase an oral bowel cleanser and stool softeners (listed below) two days before your procedure. These items can be found at your local pharmacy. F

Copyright © 2014 Articles Finder