Soliustitiae.co.za

Feeste in die Ou Testament, en hul invloed in die Nuwe-Testamentiese tyd § God vorm die sentrum (allerheiligste in § Feeste verbind die groot dade van God in die verlede met die ervaring van die hede, en die hoop vir die toekoms § Feeste weerspieël iets van die tydloosheid Feesgeleentheid
Die uittog as simbool van die verhouding tussen God en Israel uitgedruk in beelde van liefde en die huwelik.
Sorg vir die weduwee, wees, armes en vreemdes.
offerandes van eerste brode gebak uit koring van die oes Die geloof in die oninneembaarheid van Jerusalem en die tempel word verpletter in 586 vC toe die Babiloniese ballingskap begin het en alles in ruïnes agtergelaat is. Die profete se waarskuwings word bewaarheid - die gewone mense word verbyster agtergelaat.
Ten spyte van teleurstelling en swaarkry word dank en lof aan God toegebring as die Gewer van al es, vir beskerming gedurende die woestyntog en sy seën op hul e harde werk op Die wonderbare uitredding van die Jode uit die hand van Haman deur 'n plan wat beraam is deur Mordegai en Ester. Die gemeente roep wraaksugtige uitroepe teen die "vyand" uit. Dit is bykans geen godsdienstige fees nie.
§ Nuwejaarsfees of pastorale nomadefees? gevul: verbind met uittog uit Egipte (Ex 12) § ongesuurde brode herinner aan haas van § landboufees (met graanoffers van eerste § op redelik vroeë stadium reeds word twee feeste § waarskynlike redes: na intog 'n oorgang van pastoralisme na landbou; lentefees; ongesuurde brode § pasgaritueel vorm begin van nuwe fees, met voortsetting vir 7 dae met rituele van die mazzotfees § in koningstyd (na Salomo) verskuif fees vanuit § familiefees word algaande prominente fees in Israel se § latere gebruike integreer uiteenlopende wetgewing van Pentateug (vgl Kronieke se weergawe van Josia se pasga) § bevrydingstema maak fees baie meer prominent § vier Paasfees met terugkeer in Jerusalem na ballingskap § tempelamptenary begin prominenter rol speel - word terrein waarop magstryd tussen priesters en Leviete afspeel § in Persiese tyd help Paasfees om nuwe identiteit te vestig § hoofsaaklik in Jerusalem in 2de tempel gevier, maar ook § tot 70nC in Jerusalem in tempel gevier § Samaritane gaan voort daarmee (tot vandag toe) om lam te offer teen die hange van Berg Gerisim naby Samaria § word weer huisritueel in familieverband § vaste liturgie (met voorlesing van Hallel- § vgl moderne Jodendom: belangrikste fees sosiale diskriminasie, verkryging van godsdiensvryheid ens.
§ aan die einde van die oestyd (50 dae ná die begin van die oes - dws 50 dae na Paasfees) § twee brode en ander offers as simbole van eer wat aan die Here gegee word (vgl. Deut. 8:10-18) § alle manlike Israeliete moes in NT tyd drie maal per jaar na Jerusalem optrek: Pasga, Pinkster (Weke), Loofhuttefees § vaste ritueel van voorbereidings en viering § behalwe lam, bitter kruie en ongesuurde brood, speel wyn (vier rituele bekers) ook belangrike rol Pasga as konteks vir hele aantal NT verhale § Jesus as kind in die tempel (Luk. 2:41vv.) § Jesus se gevangeneming, veroordeling en § Jesus as paaslam (1 Kor. 5:7; 1 Petr. 1:19; § Koninkryk van God as vervulling van pasga § gelowiges as ongesuurde deeg (1 Kor. 5:7- § sinoptiese evangelies: Matt. 26:17-30 || Mark. § was laaste avondmaal wel pasgamaal? (vgl. Mk. § vroeë kerk: viering gevul met eskatologiese § sterk aansluiting by verlossings- en vryheidstema § verbinding met kruisiging, sowel as opstanding van Christus se nalatenskap gemodelleer volgens OT feeste § Pinksterfees > Uitstorting van Gees § Feeste van God se nabyheid, versorging,

Source: http://www.soliustitiae.co.za/insights/files/2011/11/Feeste-in-die-Ou-Testament-2011.pdf

budget.gov.au

OF THE APPROPRIATION BILL (NO. 1) 2002-03Mr Speaker, I move that the Bill now be read a second time. Mr Speaker, the past year has again reminded us all that world events can movedangerously and unpredictably. Last year when I delivered the Budget we did not know that four months later ourworld would change in such a devastating way. The terrorist attacks of 11 September shocked us all and sho

Troy band

TROY BAND Student Medical and Treatment Authorization Form Student’s Name_____________________________________________Age________________ (first) (last) (m.i.) Birthdate__________________________________Male________Female__________________ Home Address__________________________________________________________________ City_____________________________________________State__________Zip Co

Copyright © 2014 Articles Finder