M_f_t_k_repert2

Magyar Filozófiai Társaság Közleményei Készítette: Balog Éva, Laczkó Sándor 1. évfolyam 1901.
1. füzet
1. Magyar Filozófiai Társaság megalakulása. Történeti előzmények. 3-4. 2. Az előkészítő bizottság 1900. évi november 19-én tartott értekezlete. 5-12. 3. Az 1901. évi május hó 25-én tartott alakuló közgyűlés jegyzőkönyve. 13-18. 4. Az előkészítő bizottság elnökének, dr. Bokor Józsefnek megnyitó beszéde. 19-31. 5. A megválasztott elnök, dr. Emmer Kornélnek üdvözlő beszéde. 32-36. 6. A Társaság alapszabályai, a jóváhagyási záradékkal. 37-42. 8. Az 1901. évi november 24-iki, első felolvasó ülés tárgysorozata. 47-48. 9. A Társaság további működésre vonatkozó tudnivalók. 48. 2. évfolyam 1902.
2-3. füzet
10. Felhívás a Magyar Filozófiai Társaság t. tagjaihoz. 1-4. 11. Emmer Kornél elnöki megnyitó beszéde. 5-15. 12. A filozófiai irányok különbözőségének gyökereiről és megegyeztetésük lehetőségéről 13. Felfogásbeli tévedéseink törvényszerűsége /Ranschburg Pál. 46-62. 14. Darwin és Spencer. Kép az emberi gondolkodás történetéből /Pekár Károly. 63-89. 15. A szép és a tetszés /Weber Károly. 90-96. 16. Palágyi Menyért: Neue Theorie des Raumes und der Zeit. /Posch Jenő. 97-111. 17. Folyóiratok szemléje: Athenaeum, Budapesti Szemle, Az Eszme. 112-115. 18. Zeitschrift für Psychologie und Physiologie der Sinnesorgane. 116-120. 4. füzet
19. Újabb német bölcsészeti áramlatok /Palágyi Menyhért. 1-9. 20. Comte Ágost élete és művei /Kun Sámuel. 10-40. 21. Allgemeine Aesthtetik von Jonas Cohn /Böhm Károly. 41-44. 22. Folyóiratok Szemléje: Vierteljahrschrift für wissenschaftliche, Philosophie und 23. Az álom és unalom. Körkérdés /Posch Jenő. 47-49. 24. Felhívás a Magyar Filozófiai Társaság tagjaihoz. 50-52. 5. füzet
26. A filozófia társulati mívelésének feltételeiről /Bokor József. 2-8. 27. Az élet bölcselete /Fekete József. 9-32. 29. Üdvözlő levél Wundt Vilmoshoz. Válasz az üdvözlő levélre. 34-35. 30. A magyar filozófiai irodalom bibliográfiája. 36. 31. A számvizsgáló bizottság jelentése. 37. 34. Bölcseleti szolidaritás és a szerkesztő megjegyzése /Kun Sámuel. 44-47. 35. A filozófia családfája és a magyar filozófia. 48. 3. évfolyam 1903.
6. füzet
36. Wundt jelentősége a filozófiában /Rácz Lajos. 1-11. 37. A legújabbkori házassági ethikáról /Buday Dezső. 12-28. 38. Pollák Illés: Erősek és gyengék. /Bokor József. 29-45. 40. Tarlózás a körkérdés körül. 46-47. 7-8. füzet
41. Wundt jelentősége a filozófiában (II.) /Rácz Lajos. 1-16. 42. Elmélkedések az életről /Lechner László. 17-71. 43. Pekár Károly: A filozófia története /Rácz Lajos. 72-90. 44. Eugen Heinrich Schmitt: Die Gnosis, Grundlagen der Weltanschauung einer edleren 46. Felhívás a Magyar Filozófiai Társaság tagjaihoz. 96. 9. füzet
47. Az álom és jelentősége /Szitnyai Elek. 1-17. 48. Imperiálizmus és liberálizmus /Réz Mihály. 18-29. 49. A műélvezet lélektana /Lázár Béla. 30-40. 50. Emberszeretet /Bokor József. 41-45. 51. Fekete József: Az élet bölcselete /Tankó Béla. 46-55. 52. Adatok a figyelem lélektanához /Ranschburg Pál. 56-58. 53. Éltes Mátyás: Adatok a gyengetehetségű gyermek képzet- és szókincsének 54. Lehmann: Az idegműködés természetéről /Ranschburg Pál. 60-61. 4. évfolyam 1904.
10. füzet
57. Jegyzőkönyv az 1903. november 29-iki közgyűlésről. 1. 58. A nagy szám törvénye / Schweiger Lázár. 1-12. 59. Kőrösy József bírálata a fenti értekezésről. 13-25. 60. Kelen Ferenc hozzászólása. 26-27. 61. Schweiger Lázár záróbeszéde. 28-30. 62. A hipnotikus állapot pszichológiai mivoltáról /Pekár Károly. 31-42. 63. Titkári jelentés a közgyűlésről. 43-44. 64. A számvizsgáló bizottság jelentése. 44. 65. Pénztári kimutatás, mérleg és költségvetés. 45. 66. Jászi Oszkár: Művészet és erkölcs /Kelen Ferenc. 46-56. 11. füzet
67. Nyilvános felolvasó ülés Spencer Herbert emlékére 1904. január 17-én.,1. 68. Spencer élete /Pekár Lároly. 2-6. 69. Spencer bölcseletének általános méltatása /Lechner László. 7-26. 70. Nyilvános felolvasóülés Kant Immanuel emlékére 1904. január 31-én. Elnöki 72. Az uralom elve a családban /Réz Mihály. 40-46. 73. Híradás a közgyűlésről, könyvészet. 47-48. 12. füzet
74. Hit és tudás. Visszaemlékezés Jókaira /Bokor József. 1-19. 75. Az agy látja az agyat /Vida Sándor. 20-36. 76. Bokor József elnöki megnyitó beszéde. 37. 78. A számvizsgáló bizottság jelentése. 39. 80. Filozófiai előadások az egyetemen. 41-42. 81. A Magyar Filozófiai Társaság választmánya az 1904-1907. ciklusra. 43. 82. A Magyar Filozófiai Társaság tagjainak névsora. 44-47. 13-14. füzet
83. A szellemi tehetségek eredete /Szitnyai Elek. 1-15. 84. Locke halálának kétszázados évfordulója alkalmából /Palágyi Menyhért. 16-49. 85. Ismerettani elmélkedések /Lechner László. 50-118. 86. Az ismerettan alapvetése /Palágyi Menyhért. 119-120. 87. A gyermeki elme fejlődése és működése, különös tekintettel a szellemi rendellenességekre 88. Az ismeretelméleti kategóriák problémája. Szerzői jelentés /Pauler Ákos. 129-131. 5. évfolyam 1905.
15. füzet
90. Idea és Ideál értékelméleti fontossága /Böhm Károly. 1-35. 91. A tudományos pedagógia feladatai /Weszely Ödön. 36-57. 92. Ch. Féré: Travail et Plaisir, Nouvelles études expérimentales de psychomécanique /Polgár 93. Roy és Juquelier: Ismétlődő motorikus afázia egy morfinomániásnál /Polgár Gyula. 64. 94. P. Ephrussi: Kísérleti adalékok az emlékezet tanához /Polgár Gyula. 65. 95. Eugen Reiman: A nap és holdnak a horizonton való látszólagos nagyobbodása /Polgár 96. Bertil Hammer: A figyelem-ingadozás elméletének kísérleti kritikájához /Polgár Gyula. 16. füzet
97. A művelődéstörténet elméletéről /Hornyánszky Gyula. 1-16. 98. Tudat és valóság /Pauler Ákos. 17-28. 99. Jean Baruzi: Leibniz három kiadatlan mystikus dialogusa /Polgár Gyula 29-32. 100. Paul Carus: The Monist /Polgár Gyula. 32-35. 101. The American Journal of Psychology /Babits Mihály. 36-39. 17. füzet
102. Az osztályharcok energetikája /Buday Dezső. 1-17. 103. Az ősvalóság /Bárány Gerő. 18-35. 104. Enyvvári Jenő: A kategóriák dedukciójának újabb irodalmából. 36-45. 105. Az V. nemzetközi pszichológiai kongresszus. 45-56. 6. évfolyam 1906.
1. füzet
106. Egy modern államregény /Bokor József. 1-21. 107. A logikai érték elmélete /Polgár Gyula. 22-38. 108. Ókori Lexikon /Rácz Lajos. 39-44. 109. André Laland: Documents et remarques sur la conscience des mots dans le langage. /P. 110. Dromard: Néhány általában „tic” névvel jelölt mozgásjelenség összehasonlító lélektana. 111. Szitnyai Elek: A hibás gondolkodás. 47-48. 112. A Magyar Filozófiai Társaság közgyűléseinek actái. A közgyűlés jegyzőkönyve. 49-54. 113. Egyesületünknek járó külföldi folyóiratok jegyzéke. 55-56. 2. füzet
114. A gyermektanulmányozás mai állapota [1. rész] /Nagy László. 57-90. 115. A kritika lélektana /Dénes Lajos. 91-105. 116. Böhm Károly: Az ember és világa /b. j. 106. 117. Nagy László: Fejezetek a gyermekrajzok lélektanából. 107. 118. Stojits Iván: Teozófia és a teozófiai mozgalom. 108-109. 119. S. Bell: A szerelmi élet ébredése. 110. 120. G. Ch. Schwarz: Über Nervenheilstätten und die Gestaltung der Arbeit als 121. G. B. Cutten: Egy különös lelkiállapot. 111-113. 122. W. Weygandt: Beitrag zur Lehre von den psychischen Epidemien /Sz. E. 113. 123. A. Heywood: A szagok asszociatív képessége /Szemethy Béla. 114-116. 124. Harold H. Joachim: Absolut és relativ igazság /Babits Mihály. 117-118. 126. A vezető és nagy emberek hatása a haladásra és a művészet fejlődésére [1. rész] 127. Korunk világnézete /Karl Lajos. 131-142. 128. A gyermektanulmányozás mai állapota [2. rész] /Nagy László 143-151. 129. Böhm Károly: Az ember és világa /Szitnyai Elek. 152-157. 130. B. Kidd: Társadalmi evolutió /Jász Géza. 158-165. 131. Pierre Roy: A hypochondriáról. 166-168. 132. L. Marchand: A syphilis etiológikus szerepe lelki betegeknél. 169. 133. R. Senet: A nyctophobia a gyermekeknél /Babits Mihály. 169. 134. Olasz filozófiai társaságok /Vida Sándor. 170-171. 135. Arthur Michell: Az álmodásról, nevetésről, pirulásról /Szemethy Béla. 172-174. 136. Imre Sándor: Magyar vonások nevelésünkben /Szitnyai Elek. 175. 138. A vezető és nagy emberek hatása a haladásra és a művészet fejlődésére [2. rész] 139. A komikumról /Szigetvári Iván. 186-196. 140. Laoce életbölcselete /Stojits Iván. 197-214. 141. Negyedik országos elmeorvosi értekezlet /Szitnyai Elek. 215-219. 142. Ányos István: Az okviszony ismerettana. 220-221. 143. Enyvvári Jenő: A productiv képzeleterő viszonya a transsendentatis apperceptióhoz a 144. Bálint Antal: A következtetés elmélete. 222. 147. Bleuler: Bewusstsein und Association /Sz. E. 225. 148. Simonyi Zsigmond: Középiskolai műszótár /Rácz Lajos. 226-227. 149. M. Marquard: Pesszimizmus a klasszikus ókorban /Szelényi Ödön. 228. 7. évfolyam 1907.
151. Természetmegismerés és metafizika [1. rész] /Karl Lajos. 1-8. 152. A determinizmusról [1. rész] /Bárány Gerő. 9-19. 153. Egy lengyel filozófus a keleti bölcsészet fejlődéséről (Straszewski Móricz.) [1. rész] 154. Krausz Jakab: Bevezetés a filozófiába /-s. –s. 25-29. 155. Menger Antal: Új erkölcstan /Szitnyai Elek 30-33. 156. Schopenhauer Arthur: Életbölcsesség. Aforizmák ford. Kelen Ferenc; Életbölcselet ford. 157. Az olasz filozófia társaság első közgyűlése /Vida Sándor 37-39. 159. Magyar filozófiai irodalom 1906-ban 46. 160. Külföldi filozófiai irodalom 1906-ban 47-56. 162. Nietzsche filozófiája [1. rész] /Burján Károly 65-80. 163. Természetmegismerés és metafizika [2. rész] /Karl Lajos 81-92. 164. A determinizmusról [2. rész] /Bárány Gerő 93-103. 165. Egy lengyel filozófus a keleti bölcsészet fejlődéséről (Straszewski Móricz.) [2. rész] 166. Voluntarisztikus kriticizmus/ Enyvvári Jenő 110-115. 167. Egy és más a geniusról, Havelock Ellis és Andrew Wilson, ford. Szemethy B. – Jahresbericht der Phil. G. a. d. Univerität zu Wien – A külföld lélektani irodalma 116- 168. Társulatunk életéből - Kongresszus – Az első magyar bölcselő emlékezete 126-128. 169. Az élet és a tudomány főbb kérdései Metschnikoff, Ostwald és Haeckel műveiben 170. Nietzsche filozófiája [2. rész] /Burján Károly. 140-160. 171. Természetmegismerés és metafizika [3. rész] /Karl Lajos. 161-179. 172. Bayle Péter, a felvilágosodás előharcosa/ Rácz Lajos. 180-192. 173. Szelényi Ö.: A filozófia alapfogalmai. 183. 174. Szelényi Ö.: Öngyilkosság és etika. 184-185. 175. Imre S.: Apáczai Csere János. 186. 176. Horváth Kornél: Filozófia az orvostudományban. 186-187. 177. A Magyar Tudománytörténeti Egyesület alakulása. 187-190. 178. A IV. Elmeorvosi értekezlet munkálatai. 191. 179. Babarczi Schwartzer O.: A korlátolt beszámíthatóság. 191. 180. M. Alsbereg: Die Grundlagen des Gedächtnisses /Karl Lajos. 191-192. 181. Leibniz értekezések Vida S. előszavával. 192. 182. Emerson Ralph Waldo /Tankó Béla. 193-204. 183. Eszmék és aforizmák /Horváth Kornél. 205-217. 184. Természet megismerés és metafizika [4. rész] /Karl Lajos. 218-224. 185. Pauler Ákos: Az ethikai megismerés természete /Szitnyai Elek. 226-232. 186. F. Beck: A koponya nagysága és az agyvelő súlya. 233-234. 187. Gesell: A fiúk és leányok kézírásáról. 234-235. 188. Bisett Pratt: Types of Religions Belief. 235. 189. Harrison Toron: Az érzéki csalódásról ford. Szemethy B. 235-238. 190. Gall Jenő: A modern socialis viszonyok kialakulása. 239-240. 191. Társulatunk életéből, rendkívüli közgyűlés, új tagok. 241-244. 8. évfolyam 1908.
192. Elnöki megnyitó beszéd /Medveczky Frigyes. 1-6. 193. Bodnár Zsigmond és az ő törvénye. /Rácz Lajos. 7-24. 194. Bourdeau I.: A jelenkori gondolkodás mesterei /Szitnyai Elek. 25-30. 195. Confucius: Ta-hió (Nagy tudomány) /Szelényi Ödön. 31. 196. Levél a szerkesztőhöz /Pauler Ákos. 32-33. 197. Olasz Filozófiai Társaság II. közgyűlése. 34-36. 198. Magyar filozófiai irodalom 1907-ben. 37-38. 199. Társulatunk életéből, közgyűlés, új tagok. 39-48. 200. A határhaszon elmélete és a psychofizikai alaptörvény. /Jankovich Béla. 49-72. 201. H. Münsterberg: Philosophie der Werte /Pauler Ákos. 73-77. 202. Henri Bergson: L’Evolution Creatrice /Ányos István. 78-87. 203. Max Verworn: Die Mechanik des Geisteslebens /Szitnyai Elek. 88-91. 204. Th. Ziehen: Das Gedächtniss /Szitnyai Elek. 92-93. 205. Perczelné Kozma Flóra: Felolvasások és közlemények a modern vallásbölcsészet és 206. Társulatunk életéből, új tagok. 95-100. 207. Megemlékezés Than Károlyról. Elnöki beszéd /Medveczki Frigyes. 101-117. 208. A Fechner-féle psychophysikai törvény a seismologiában /Kövesligethy Radó. 118-133. 209. A Häckel-Chwolson-féle vita /Bozóky Endre. 134-148. 210. E. Meumann: Intelligenz und Wille /Sz. 149-153. 211. Th. Ribot: Die Psychologie der Aufmerksamkeit /Sz. 154. 212. Max Verworn: Die Frage nach den Grenzen der Erkenntniss /Sz. 155-156. 213. August Forel: Die Gehirnhygiene der Schüler /Szitnyai Elek. 157. 214. Karl Vorländer: Geschichte der Philosophie /R. L. 158-161. 215. Társulatunk életéből, új tagok 162-164. 9. évfolyam 1909.
216. Intuitio és bizonyosság /Pauler Ákos. 1-19. 217. Duns Scotus és a "Kétféle igazság" /Trikál József. 20-30. 218. Néhány észrevétel az esztétika és ethika autonómiájáról /Medveczky Frigyes. 31-38. 219. Henri Poincaré: Tudomány és feltevés /Zemplén Győző. 39-40. 221. J. Lachelier: Etude sur le syllogisme suivies de l’observation de Platner et d’une note sur 222. O. M. Reutter: Die Seele der Tiere im Lichte der Forschung unserer Tage /Gorka 223. Fináczy Ernő: Az ókori nevelés története /Medveczky Frigyes. 52-54. 224. Finkey Ferenc: A tételes jog alapelvei és vezéreszméi /Bernolák Sándor. 55-64. 225. Elnöki megnyitóbeszéd /Medveczky Frigyes. 65-79. 226. Mystika az értékelméletben /Böhm Károly. 80-110. 227. W. Wundt: Logik 3. Aufl. /Pauler Ákos. 111-113. 228. D Hilbert: Grundlagen der Geometrie /Suták József. 114-115. 229. W. Bieganski: Medizinische Logik /Kollarits Jenő. 116-119. 230. H. Ebbinghaus: Abriss der Psychologie /Kornis Gyula. 120-124. 231. F. Picavet: Esquisse d’une historie générale et comparée desphilosophies médioévales 232. Concha Győző: Báró Eötvös József állambölcselete és a külföldi kritika /f. 126-128. 234. Alexander Bernát: Művészet /R. 131-132. 235. Székely György: A lelki élet ismertetése /s. 133-141. 236. Egyesületi élet; új tagok. 142-144. 237. Adalékok a fiatalkorú bűntettesek psychologiájához /Balogh Jenő. 145-180. 238. Az asszociáció szerepe a szépérzelmek keletkezésében és lefolyásában /Mitrovics 239. Max Wundt: Gesichte der griechischen Ethik I. /Hornyánszky Gyula. 198-203. 240. Emile Boutroux: Science et religion /Ányos István. 204-210. 241. Ernst Cassirer:Das Erkenntnisproblem in der Philosophie und Wiessenschaft /Pauler 242. Bernard Brunhes: La dégradation de l’énergie /Wodetzky József. 214-217. 243. O. Willmann: Die wichtigsten philos. Fachausdrücke /cz. 218. 244. J. A. Endres: Geschichte d. mittelalterlichen Philosophie /cz.218-219. 245. Egyesületi élet; új tagok 219-220. 246. Antiphon panlogismusa /Hornyánszky Gyula. 221-232. 247. Tanulmányok Szent Ágoston bölcseletéről [1. rész] /Trikál József. 233-264. 248. M. Adler: Marx als Denker /Földes Béla. 265-267. 249. H. Paul: Principien der Sprachgeschichte /Gombocz Zoltán. 268-269. 250. F. Schur: Grundlagen der Geometrie /Suták József. 270-272. 251. P. Janet: Les Nevroses /Kollarits Jenő 273. 252. M. Planck: Die einheit des physikalischen Welrbildes /Bozóky Endre. 274. 253. A. Weissmann: Die Selectionstheorie /Gorka Sándor. 275-277. 254. W. Ostwald: Grosse Manner /Kg. 278-279. 255. Grabmann: Die Geschichte der scholastischen Methode /cz. 280. 256. Wang-Ch’ung: Selected Essays /Ágner Lajos. 281-282. 10. évfolyam 1910.
257. Az associatiót elősegítő és gátló tényezők /Moravcsik Ernő. 1-28. 258. Tanulmányok Szent Ágoston bölcseletéről [2. rész] /Trikál József. 29-44. 259. Gyulai Pál † Elnöki megnyitó beszéd /Medveczky Frigyes. 45-47. 260. Jelentés a genfi pszichológiai kongresszusról /Weszely Ödön. 48-53. 261. H. Poincaré: „Science et Méthod” /Suták József. 54-58. 262. Jonas Cohn: „Voraussetzungen und Ziele des Erkennens” /Pauler Ákos. 59-60. 263. De la méthode dans les science /Pauler Ákos. 61. 264. Henri Bergson: Essai sur les données immédiates de la conscience /Ányos István. 62-64. 265. A. Riehl: Der philosophische Kriticismus I. 2. Aufl. /Ányos István. 65. 266. Giesswein Sándor: Társadalmi problémák és keresztény világnézet /d. v. 66-67. 267. Finkey Ferenc: A magyar büntetőjog /A. P. 68-70. 268. Balogh Jenő: Nyomor és bűntettek /f. gy. 71-72. 269. Weszely Ödön: A modern pedagógia útjain / p. gy. 73-74. 271. Filozófiai szükségleteink és az ethikai renaissance /Medveczky Frigyes. 77-97. 272. Az igaz fogalmának formalizálása a synthetikus logikában /Kőnig Gyula. 98-106. 273. Az 1909. év nevezetesebb filozófiai eseményeiről /Pauler Ákos. 107-121. 274. Észrevételek Verworn általános élettanának jellemzéséhez /Udránszky László. 122-135. 275. Goeber: Die vorsokratische Philosophie /Hornyánszky Gyula. 136. 276. Wundt: Die Principien der mechanischen Naturlehre /Zemplén Győző. 137-142. 277. Kowalewski: Die klassischen Probleme der Analysis des Unendlichen /Suták József. 278. Boriac: La psycholgie inconnue /Ányos István. 144-145. 279. Titchener: Lectures on the elementary psychology of feeling and attention /Kornis 280. Kiss János: Isten megismerése a látható világból /w. 148-150. 281. Jász Géza: Az igaz, a szép és a jó /i. k. 151. 282. Társulati élet, titkári jelentés, számvizsgáló bizottság jelentése 152-160. 283. A hippokratesi gyűjtemény ismerettana és logikája /Hornyánszky Gyula. 161-178. 284. A tudomány fogalmáról /Pauler Ákos. 179-201. 285. A chemiai theoriák újabb irodalmához /Liebermann Leó. 202-203. 286. Ramon Y. Cajal: Histologie du systéme nerveux de l’home et des vertébrés /Lenhossék 287. Sigmund Freud. Zur Psychopathologie des Alltagslebens /Moravcsik Ernő Emil. 207- 288. W. James: A pluralistic Universe /Ányos István. 209-211. 289. W. Windelband: Der Wille zur Wahrheit /Kornis Gyula. 212-214. 290. Jos Mausbach: Die Ethik des heiligen Augustinus /Czakó Ambró. 215-218. 291. Broder Christiansen: Philosophie der Kunst /k. j. 219-220. 292. Deutsche Mystiker: Bd. I. Seuse /cz. 221. 293. Egyesületi élet, új tagok. 222-224. 294. Pierre Leroux és Pecqueur társadalom-bölcselete /Földes Béla. 225-252. 295. Az energia fogalma és szerepe a természettudományokban /Zemplén Győző. 253-269. 296. In memoriam. (W. James, Emmer Kornél, Katona Lajos.) Elnöki megnyitó beszéd 297. A. Prins: La défense sociale et les transformations du droit pénal /Balogh Jenő. 277-282. 298. G. Budde: Die Wandlung des Bildungsideals in unserer Zeit /Fináczy Jenő. 283-286. 299. Hastings Berkeley. Mysticism in modern mathematics /Suták József. 286-290. 300. St. Leduc: Théorie phisico-chimique de la vie et génération spontanée /Kollarits Jenő. 301. Volkmann: Erkenntnisstheoretische Grundzüge der Naturwissenschaften /Wodetzky 302. Egyesületi élet, új tagok, titkári jelentés, számvizsgáló bizottság jelentése, beküldött 11. évfolyam 1911.
303. Képzettársulás és jelentésváltozás /Gombocz Zoltán. 1-14. 304. A halmazelméletben fellépő logikai problémák /Suták József. 15-40. 305. Adatok a biológia elméletéhez /Bernátsky Jenő. 41-58. 306. Böhm Károly új ismeretelméleti tanulmányának elemzése /Tankó Béla. 59-69. 307. Dudek János: Származástan és világnézet /s. 70-71. 308. Hornyánszky Gyula: A görög felvilágosodás tudománya /Pauler Ákos. 72-76. 309. Emlékkönyv Alexander Bernát 60. születésnapjára /n. 77-78. 310. Egyesületi élet – a szerkesztő búcsúja. 79-80. 311. Néhány reflexió a filozófiáról és a filozófiai társaságok életéről /Medveczky Frigyes. 312. Adatok az emlékezés pathologiájához /Ranschburg Pál. 96-116. 313. Az 1910. év nevezetesebb filozófiai eseményeiről /Pauler Ákos. 117-131. 315. Felhívás tagjainkhoz és olvasóinkhoz 142-144. 316. A bábeli harmónia praestabilita a panbabylonisták felfogása szerint /Kmoskó Mihály. 317. Kant kriticizmusa és a modern értékelmélet /Ányos István. 173-195. 318. Beszéd Böhm Károly felett /Schneller István. 196-202. 319. Allgemeine Geschichte der Philosophie /Pauler Ákos, Schmidt József, Kmoskó Mihály, Jankovich Béla, Hornyánszky Gyula, Czakó Ambró, Ányos István. 203-216. 320. J. Reinke: Grundzüge der Biologie /Bernátsky Jenő. 217-218. 321. Th. Ribot: Problémes de psychologie affective /Kornis Gyula. 219-220. 322. Szitnyai Elek: Az életfilozófia problémái /s. n. 221-224. 323. Helvétius paedagogiája /Fináczy Jenő. 225-256. 324. Normatív elvek az ethikában, jogban és aesthetikában /Ányos István. 257-286. 325. Physikai és psychikai okság /Kornis Gyula. 287-309. 326. Wlad. Tatarkiewicz: Die Disosition der Aristotelischen Principen /Pauler Ákos. 310- 327. Dingler: Die Grundlagen der angewandten Geometrie /Suták József. 314-315. 328. A. Ross: Social Psychology /Hornyánszky Gyula. 316-317. 329. F. Enriques: Probleme der Wissenschaft /Wodetzky József. 318-325. 330. Trikál József: A keresztény bölcselet akaratelméletének kifejlődése a XV. századig /Z. 12. évfolyam 1912.
332. Reinke célszerűségi elve a biológiában /Bernátsky Jenő. 1-19. 333. Isaac de Stella és Clairvaux-i Alcher lélektana [1. rész] /Czakó Ambró. 20-33. 334. Eduard Zeller’s Kleine Schriften /Hornyánszky Gyula. 34-36. 335. Subconscious Phenomena by H. Münsterberg, Th. Ribot, Pierre Janet, I. Jastrow, B. 336. Alfred Fouilleée: La pensée et les nouvelles écoles antiintellectualistes /Ányos István. 337. William Stern: Die differentielle Psychologie in ihren methodischen Grundlagen /Kornis 2. és 3. szám
338. Jogtudomány és jogbölcselet /Medveczky. 49-61. 339. A lényegismeret Bergson tanában és a régi filozófiában /Prohászka Ottokár. 62-82. 340. A negyedik nemzetközi filozófiai kongresszus (1911. Bologna.) /Pauler Ákos. 83-95. 341. A világnyelv kérdése /Giesswein Sándor. 96-104. 342. A logika mint értéktudomány /Ányos István. 105-137. 343. Irodalmi túltengés a filozófiában /Posch Jenő. 138-152. 344. Az utódgondozás elve a biológiában és az emberi társadalomban /Bernátsky Jenő. 153- 345. Whitehaed: An introduction to mathematics /Suták József. 176-177. 346. Frischeinsen-Köhler: Wissenschraft und Wirklichkeit /Ányos István. 178. 347. Hertwig: Allgemeine Biologie /Gorka Sándor 2-3. 179-183. 348. Schinz: Anti-Pragmatisme /i. v. 2-3. 184-186. 349. Somló: Az érték problémája /s. n. 2-3. 187-192. 350. A sorképzés principiuma /Pauler Ákos. 193-223. 351. Tömegpsychologia és görög történet /Hornyánszky Gyula. 224-245. 352. A legújabb kor értékelméleti törekvései /Ányos István. 246-262. 353. Isaac de Stella és Clairvaux-i Alcher lélektana [2. rész] /Czakó Ambró. 263-272. 354. In memoriam: Henri Poincaré. Emlékbeszéd /Medveczky Frigyes. 273-287. 355. M. Horten: Die pilosophischen Systeme der spekulativen Theologen im Islam / 356. L. Brunschvigg: Les étapes de la philosophie mathématique /Suták József. 290-293. 357. M. Verworn: Kausale und konditionelle Weltanschauung /Zemplén Győző. 294-296. 13. évfolyam 1913.
358. Emmer Kornél emlékezete /Magyary Géza. 1-13. 359. A hal-symbolum Egyiptomban. Történelmi adalék a vallásbölcselethez /Mahler Ede. 14- 360. Játék, művészet és munka [1. rész] /Posch Jenő. 33-57. 361. J. Kollarits: Character und Nervosität /Jendrásik Ernő. 58. 362. W. Spranger: W. von Humboldt und die Humanitätsidee /Hornyánszky Gyula. 59-61. 363. The Svedberg: Die Existenz der Molecüle /Buchböck Gusztáv. 62-63. 364. Schmied-Kowarzik: Umriss einer analytischen Psychologie /Kornis Gyula. 64-67. 365. E. Le Roy: Une philosophie nouvelle. Henri Bergson /Halasy-Nagy József. 68-71. 366. Mikola S.: A fizikai alapfogalmak kialakulása /b. s. 71-72. 367. A néprajzi tudomány fejlődése a modern gondolkozás történetében /Katona Lajos († 368. A psychés műveletekhez csatlakozó physikai tüneményekről /Moravcsik Emil. 84-94. 369. Játék, művészet és munka [2. rész] /Posch Jenő. 95-121. 370. L. v. Schroeder: Bhagavadgita /Schmidt József. 122-124. 371. Henri Berr: La synthése en hitoire /Kornis Gyula. 125-128. 372. A. E. Taylor: Varia Socratica /Vargha Béla. 128-131. 373. H. G. Opitz: Die Philosophie der Zukunft /Tankó Béla. 131-132. 3. és 4. szám
374. Az alaptények /Kőnig Gyula. 133-148. 375. A modern logika irányai /Pauler Ákos. 149-158. 376. Az impressziókról /Lechner Károly. 159-188. 377. Vallástörténeti és vallásbölcseleti tanulmány a régi egyiptomiakról /Mahler Ede. 189- 378. A lét és az érvény problémájának kifejlődése /Ányos István. 211-252. 379. H. Vaihinger, Die Philosophie des Als ob /Tankó Béla. 253-269. 380. G. Anschütz: Spekulative, exacte und angewandte Psychologie /Kornis Gyula. 269-271. 14. évfolyam 1914.
1. és 2. szám
382. A geometria logikai épületének felépítése /Suták József. 1-34. 383. A tér és idő fogalma a relativitás elvének megvilágításában /Zemplén Győző. 35-50. 384. Instrumentális felfogások a modern tudományelméletben /Ányos István. 51-89. 386. H. Münsterberg: Grundzüge der Psychotecnik /Kornis Gyula. 126-131. 387. Jahrbücher der Philosophie /s. n. 131-132. 388. O. Külpe: Die Realisierung /Ányos István. 132-136. 389. A legújabb Fichte-, schelling- és Scheiermacher-kiadások /Halasy-Nagy József. 136- 3. és 4. füzet
390. Bevezetés a tárgyelméletbe /Polgár Gyula. 141-152. 391. A metafizikusok lélektanához /Halasy-Nagy József. 153-162. 392. A monadologia első formája az újkori filozófiában /Szemere. 163-174. 393. A kiválaszttás és a kiegészítés a történeti megismerésben /Fogarasi Béla. 175-192. 394. A vallás pszichogenetikus vizsgálata /Czakó Ambró. 193-219. 395. P. Natorp: Über Plato’s Ideenlehre /Pauler Ákos. 220. 396. W. Winderband: Die Hypothese des Unbewussten /Kornis Gyula. 221-224. 397. K. Joel: Die philosophische Krisis der Gegenwart /Tankó Béla. 225-235. 398. É. Boutroux: Tudomány és vallás a jelenkori filozófiában /Halasy-Nagy József. 236- 399. R. Eucken: Hauptprobleme derReligionphilosophie der Gegenwart /Szelényi Ödön. 240- 400. H. Leuba: A psychological study of religion /Czakó Ambró. 243-245. 401. Th. Ribot: La vie inconsciente et les mouvements /k. r. 246-248. 403. Medvecky Frigyes gyászjelentése. 251.

Source: http://tarstud.bibl.u-szeged.hu/M_F_T_K_repert2.pdf

Harrison school district

EMERGENCY NOTIFICATION FORM TO PARENT/GUARDIAN : To serve your child in case of ACCIDENT OR SUDDEN ILLNESS, it is necessary that you furnish the following information: EMERGENCY CALLS: If not available, who else may we call for help? PHYSICIAN : 1ST Choice HEALTH INFORMATION : List any health conditions such as heart disease, epilepsy, severe allergies, eye or ear prob

the-gospel.org

A List of Killers in Public School Shootings The research looked at 46 different school shootings, over the period of 20 years, looking for the answer to these four questions. 1. Was the killer prescribed psychotropic medication before the violence?* 2. Did the killer's motivation involve a girlfriend? 3. Was the killer religiously motivated? 4. Did the killer have a preoccupation with gu

Copyright © 2014 Articles Finder