Www2.siikajoki.fi

Ruukin alakoulun väistötilat
Kunnanhallitus on kokouksessaan 05.09.2011 § 269 päättä nytnimetä toimikunnan suunnittelemaan Ruukin alakoulun pe rus kor-jauk sen ai kai sia väis tötiloja. Li säksi kun nan hal litus huomautti, ettäalakoulun val tion osuus pää tös on saata va ennen kuin remontti nkuulu vat käytän nön toimenpi teet aloi tetaan. Lisäksi väistötilojen osal-ta on ensi sijaisesti mie tittä vä olemassa olevia tiloja mm. kunnan-viras to.
Kokouksessaan 30.5.2012 valtuusto hyväksyi kunnanhalli tuksenesityksen, että Ruukin alakoulun korjaukseen hae taan avustustavuoden 2013 ylimääräisistä hankerahoista. Hankkeen toteuttaminenaloitetaan joka tapauksessa vuon na 2013 kunnanhallituksenaiemman (omin varoin) esityk sen mukaisesti.
Väistötiloja suunnitteleva toimikunta (työryhmä) on kokoon tunut15.6.2011, 07.09.2012 ja 03.10.2012. Esille ovat tul leet seu raavatväistötilojen vaihtoehdot: 1. Vi palekoulu 17 perusopetustilaa+opettajainhuone sosi-
aalitiloineen, 334 125 € (alv 0 % , 8/2011),
2. Viipalekoulu 14 perusopetustilaa+opettajainhuone sosi-
aalitiloineen. Suuret ikäluokat aamu- ja iltapäiväryhmissä, 309 825 €
(alv 0 %),
3. Viipalekoulu 8 perusopetustilaa+opettajainhuone sosi-
aalitiloineen. Opetus kaksivuorojärjestelmänä, 212 625 € (alv 0 %).
4. Käytetään olemassa olevia tiloja kunnasta ja yritys puiston
alueel ta. Vuokrataan loput väistötilat (kontit), 137 932 € (alv 0
%).
Kustannuslaskelmissa ei ole arvioitu teknisten töiden ope tuksensijoittamista yrityspuistoon, li kunnan opetusta, ruoan kul je tus ta yms.
Oheisena jaetaan 12.8.2011 kiinteistöpääl i kön laatima vaihtoehtojenvertailu.
Tilavuokrat on laskettu 13 €/m2 . Pystytys 50 €/m2 ja purku 50 €/m2.
5. Aravatalojen vuokraus. Väistötiloja suunnitteleva toimi kun taesittää 03.10.2012 , että väistötiloiksi muutetaan kun nan omista manVuokratalot Oy:n ns. aravatalot 1 ja 2 ke venne tyn vaih toehdonmukaan.
Perustelut: Kokonaistaloudellisuus. Ruokailu, li kunta, li ken ne, valvonta ja turvallisuus. Opetus voidaan järjestää laa dukkaasti,tehokkaasti ja taloudel isesti. Lisäksi tulevat muut synergiaedut kutensiivous, kiinteistönhoito ym. Samalla ylä koulu/lukion remontinväistötila tulee ratkaistua ainakin osit tain.
Pirttilahti Oy:n 09.10.2012 laatima tarkistettu rakennus osa-arvio, ns.
kevennetyn vaihtoehdon mukaan,aravantalo jen muuttami sesta
väistötiloiksi on 343 000 € (alv 0 %). Yh teen veto jae taan oheisena.
Asiasta on pyydetty Vuokratalot Oy:n hallituksen lausunto, joka onsaapunut 15.10.2012, liite.
Kunnanhallitus on käsitellyt 15.10.2012 § 290 Ruukin ala kou lunväistötilojen päivitettyä kustannusarviota. Kunnan hal itus päätti: "Ruukin Vuokratalot Oy:ltä saati n selvitys kokoukseen. RuukinVuokratalot on valmis vuokraamaan tilat Si kajoen kunnal e. Arava2:sta maksetaan vuokraa 2000 euroa/kuu kaudessa sekä käyttökulutja lisäksi arava 2 on palautettava siihen kuntoon, missä se oli ennenvuokrausta. Arava 1:stä maksetaan vain käyttökulut. Arava 1:stä eitarvitse pa laut taa ennalleen, koska se todennäköisesti puretaan.
Mikäli sivistyslautakunta hyväksyy väistötilan vuokraamisen RuukinVuokratalot Oy:ltä, teknisen lautakunnan tulee ti latasisäilmatutkimus, mikäli Vuokratalot Oy suostuu tutki muk senteettämiseen. Jos sisäilmatutkimus osoittaa, että ti la ei ole sopivakoulun käyttöön, ei vuokrausta Ruukin Vuokrata lot Oy:ltä tehdä.
Asia palautetaan sivistyslautakunnan käsiteltäväksi." Stj:n esitys:
Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhal ituksel e ja edelleenvaltuustolle, että Ruukin alakoulun remontin aikai set väistötilattoteutetaan ns. Aravatalojen vuokrausvaihto ehdon mukaisesti.
Muutostöiden kustannusarvio on 343 000 € (alv 0%), mikäesitetään vuoden 2013 talousar vion in vestointiohjelmaan.
Vuokratalot Oy:ltä vuokrataan aravatalot 1 ja 2 kunnanhalli tuksen johyväksymillä ehdoilla 01.05.2013-31.08.2017 väli seksi ajaksi.
Väistötilatoimikunta esitetään nimettäväksi suunnittelu- jarakennustoimikunnaksi, jonka tehtävänä on vastata muutos töistä.
Ennen muutostöiden aloittamista tekninen toimi teettää ko. taloissasisäilmatutkimuksen Vuokratalo Oy:n hallituksen suos tu muk sella.
Tilojen koulukäyttöön ottamisesta päättää sivistyslautakun ta.
Päätös:
Sivistystoimenjohtajan esitys hyväksytti n.
Eero Karvonen ja Anni Häikiö jääväsivät itsensä.

Source: http://www2.siikajoki.fi/d5web/kokous/20121544-4.PDF

Protocol: kind zoek

Kinderopvangorganisatie de KinderKroon Protocol ziekte Algemeen Alarmnummer : 112 Huisarts : 0546-623355 Bij spoed huisarts : 0546-623356 Ziekenhuis : 0546-693693 Ouders die gebruik maken van de kinderopvang worden vaak geconfronteerd met opvangproblemen als hun kind ziek wordt. De verantwoordelijkheid van De KinderKroon voor de gezondheid van het kind en d

Copyright © 2014 Articles Finder