Arbozone.nl

Bijlage 4.
Nederlandse lijst van mutagene stoffen
(1 juli 2013)
Lijst met mutagene stoffen als bedoeld in artikel 4.11 van het Arbeidsomstandighedenbesluit Ter verduidelijking van de vraag om welke stoffen en processen het hier in ieder geval gaat, houdt het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een lijst2 bij van mutagene stoffen die moeten worden geclassificeerd als categorie 1 en 2 mutageen volgens de criteria van bijlage VI bij Richtlijn nr. 67/ 548/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 27 juni 1967 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke stoffen (PbEG196) of als categorie 1a en 1b volgens de criteria van de Verordening (EG) Nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels tot wij-ziging en intrekking van Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006. Deze lijst bestaat uit stoffen die door de EU ingedeeld zijn als mutageen en zijn opgenomen in bijlage VI van Verordening EC 1272/2008. Stofnaam
CAS-nummer
A
aardoliegassen en residuen: EG nrs.2 beginnend met 232, 265–267, 268–273, 274, 277, 283–285, 287,
289, 292, 293, 295, 296, 298, 302, 305, 307, 308–310
acrylamide3
B
benomyl/methyl-1-(butylcarbamoyl-benzimidazool-2-ylcarbamaat
2,2’-bioxiraan/1,2 : 3,4-diepoxybutaan3 C
cadmiumchloride3
carbendazim/methylbenzimidazool-2-ylcarbamaat (2-chloorethyl)(3-hydroxypropyl)ammoniumchloride3 D
1,2-dibroom-3-chloorpropaan
N-[6,9-dihydro-9-[[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethoxy]methyl]-6-oxo-1H-purin-2- yl]acetamide3mengsel van: dimethyl(2-(hydroxymethylcarbamoyl)ethyl)fosfonaat; diethyl(2-(hydroxymethylcarbamoyl) ethyl)fosfonaat; methylethyl(2-(hydroxymethylcarbamoyl)ethyl)fosfonaat3
E
ethyleenoxide/oxiraan/1,2-epoxyethaan3
2. Twee maal per jaar wordt de meest recente versie gepubliceerd in de Staatscourant.
2. Slechts voorzover stoffen beginnend met deze code expliciet zijn ingedeeld. Voor sommige van deze derivaten geldt voorts dat ze niet als mutageen worden ingedeeld indien kan worden aangetoond dat het gehalte 1,3-butadieen en/of benzeen minder bedraagt dan 0.1%. Zie voor een nadere specificatie Publicatieblad L 353 van 16 december 2008: Bijlage VI van Verordening EC 1272/2008.
3. Stoffen die ook voorkomen op de lijst kankerverwekkende stoffen.
grenswaarden gezondheidsschadelijkestoffen 2014 bijlagen.indd 132 Stofnaam
CAS-nummer
H
hexamethylfosforzuurtriamide/hexamethylfosforamide/HMPA3
K
kaliumchromaat
I
O-isobutyl N-ethoxy carbonylthiocarbamaat3
N
natriumchromaat3
O
4,4’-oxydianiline en zouten/4,4-diaminodifenylether/4,4’-DDE3
P
propyleenoxide/1,2-epoxypropaan/methyloxiraan3
T
1,3,5-tris[(2S en 2R)-2,3-epoxypropyl]-1,3,5-triazine-2,4,6-(1H,3H,5H)trion
3. Stoffen die ook voorkomen op de lijst kankerverwekkende stoffen.
grenswaarden gezondheidsschadelijkestoffen 2014 bijlagen.indd 133

Source: http://www.arbozone.nl/tools-archief/grens/inc/form/Bijlage2.pdf

astma-copd.nl

De verkorte ICQ-vragenlijst is opgesteld door de Rijksuniversiteit Groningen en is speciaal ontwikkeld om bijwerkingen door inhalatiecorticosteroïden (medicatie bij luchtwegproblematiek) te meten. De verkorte ICQ-vragenlijst meet 15 lokale en systemische bijwerkingen: stemproblemen, oropharynx-problemem, jeuk in mond of keel, schimmelinfectie, een onprettige smaak, veranderde smaaksensatie, do

ricoh-usa.com

Allegra Design Print Mail of Tampa A Successful Move to Digital “The digital press allows us to Allegra Design Print Mail of Tampa is a locally-owned company that specializes in graphic design, printing, digital, and mailing services. Having been part of the Allegra network for almost a decade, Allegra Tampa is proud of its numerous printing awards and environ-mentally friendly business pr

Copyright © 2014 Articles Finder