Annex_se_layout

Teknisk bilaga till SEAP anvisningarna:
Emissionsfaktorer
1. Utsläppsfaktor för elförbrukning

Om man ska kunna beräkna CO2-utsläpp från elförbrukning måste man först fastställa utsläppsfaktorn. Samma utsläppsfaktor används för all elförbrukning, även för järnvägstransporter. Den allmänna principen är att en nationell eller europeisk utsläppsfaktor används. Om den lokala myndigheten dessutom har beslutat att inkludera åtgärder för lokal elproduktion i åtgärdsplanen för hållbar energi, eller om den köper certifierad grön el, beräknas en lokal utsläppsfaktor för el som motsvarar de CO2-minskningar som åtgärderna medför. Följande formel1 används i dessa fall: EFE = [(TCE - LPE - GEP) * NEEFE + CO2LPE + CO2GEP] / ( TCE )
EFE = lokal utsläppsfaktor för el [t/MWh] TCE = total elförbrukning av den lokala myndigheten (enligt tabell A i mallen) [MWh] LPE = lokal elproduktion (enligt tabell C i mallen) [MWh] GEP = den lokala myndighetens inköp av grön el (enligt tabell A) [MWh] NEEFE = nationell eller europeisk utsläppsfaktor för el (enligt val) [t/MWh] CO2LPE = CO2-utsläpp till följd av lokal elproduktion (enligt tabell C) [t] CO2GEP = CO2-utsläpp till följd produktion av certifierad grön el [t] I de undantagsfall där den lokala myndigheten är nettoexportör av el är beräkningsformeln EFE = ( CO2LPE + CO2GEP ) / ( LPE + GEP)
1 I denna formel ingår inte transport- och distributionsförluster på den lokala myndighetens område, inte heller energiproducenters och energiomvandlares egen förbrukning. Dessutom tycks den lokala förnybara produktionen räknas dubbelt. På den lokala myndighetsnivån har dock dessa approximeringar liten inverkan på den lokala CO2-balansen, och formeln får anses vara tillräckligt tillförlitlig för att användas inom ramen för borgmästaravtalet (Covenant of Mayors). De nationella och europeiska utsläppsfaktorerna presenteras nedan: Nationella och europeiska utsläppsfaktorer för förbrukad el
Standardutsläpps–
Utsläppsfaktor efter LCA
(t CO2-ekv./MWhe)
(t CO2/MWhe)
2. Utsläppsfaktorer för lokal produktion av förnybar el och köp av grön el

Utsläppsfaktorer för lokal produktion av förnybar el
Standardutsläpps–
Utsläppsfaktor efter LCA
Elkälla
(t CO2-ekv./MWhe)
(t CO2/MWhe)
3. Utsläppsfaktorer för värme-/kylförbrukning

Om värme eller kyla säljs/distribueras som handelsvara till slutanvändare inom den lokala myndighetens område (se tabell A i mallen) måste motsvarande utsläppsfaktor fastställas. Om en del av den värme/kyla som produceras på den lokala myndighetens område exporteras, ska endast den del av CO2-utsläppen som motsvarar den värme/kyla som faktiskt förbrukats inom detta område tas med när utsläppsfaktorn för värme-/kylproduktion beräknas. Om värme/kyla importeras från en anläggning utanför den lokala myndighetens område, ska den andel CO2-utsläpp från anläggningen som motsvarar den värme/kyla som förbrukats inom området tas med i beräkningen. För att göra det möjligt att ta hänsyn till det ovanstående används följande formel: EFH = (CO2LPH + CO2IH – CO2EH) / LHC
Där
CO2LPH = CO2-utsläpp till följd av lokal värmeproduktion (enligt tabell D i mallen) [t] CO2IH = CO2-utsläpp från värme som importeras från en plats utanför kommunen [t] CO2EH = CO2-utsläpp från värme som exporteras utanför kommunen [t] LHC = lokal värme-/kylförbrukning (enligt tabell A i mallen) [MWh] 4. Utsläppsfaktorer för förbränning av bränsle
Följande utsläppsfaktorer används för förbränning av bränsle (även vid lokal produktion av värme Standardutsläpps–
Utsläppsfaktor efter LCA
faktor [t CO2/MWhbränsle]
[t CO2-ekv./MWhbränsle]
Kommentar: Datakällorna för de utsläppsfaktorer som presenteras här anges i riktlinjerna.

Source: http://www.covenantofmayors.eu/IMG/pdf/annex_se_layout.pdf

wen.org.uk

Seeing Red: Sanitary Protection and the Environment (2012 update) 1. Bharadwaj, S. & Patkar, A. (2004), Menstrual Hygiene and Management in Developing Countries: Taking Stock [online]. Available: http://www.mum.org/menhydev.htm [29 Jul 11) 2. Knowaste, Facts on AHP Waste [online]. Available: http://www.knowaste.com [29 Jul 2011] 3. Marine Conservation Society (MCS) Beachwatch 2010 .

Roundtablenews.pmd

PENNSYLVANIA Business Roundtable Department of Community and Economic Development Secretary Responds to Roundtable News Story by Dennis Yablonsky The Pennsylvania Business Roundtable describes itself as “anFor example, the Pollina Report methodology is clearly biasedassociation of CEOs of large Pennsylvania companies . . . [that] in favor of “right to work” states; this b

Copyright © 2014 Articles Finder