S2-dm-41 2/2007

Aktuellt
mediSIAMS : EN UTSTÄLLNING TILLÄGNADLEGOTILLVERKNING PÅ ‘MEDICINAL-’ OCH‘DENTAL’-MARKNADERNA Majoriteten av decomagazine-läsarna känner redan till SIAMS-utställningen som arrangeras i Moutier
(Schweiz) varje jämnt år. Evenemanget 2006, som var den 10:e gången denna utställning genomfördes, gav 530
utställare möjlighet att presentera sina produkter och kunskap till 15 000 mässbesökare. Organisatörerna av
evenemanget, som är en allt större framgång, har beslutat att ta nya steg och organisera en ny utställning:
mediSIAMS.

Vad är målet med utställningen mediSIAMS ?
verkning av mycket små högprecisionskomponenter, Syftet med den första mediSIAMS-utställningen, som typiska för klocktillverkningsindustrin. Exakt den kommer att hållas i Moutier (Schweiz) mellan 25 och typen av kunskap krävs för att tillverka detaljer för 28 april 2007, är att skapa ett fönster för den befint- den medicinska sektorn. Denna kompetens, som all- liga industriella expertisen inom världens medicin- tid har varit kärnan i våra företag möjliggör utmärkt och tandläkekonst. Med detta i åtanke har organisa- positionering inom den mycket högspecialiserade törerna bjudit in företag som är aktiva inom denna medicinska sektorn. Något som är ännu mer tillämp- sektor att delta i utställningen. Över 170 företag, ligt i vår Juraregion som är speciellt utrustad med alla vars produktion (eller del av produktion) är avsedd nyckelparametrar för framgång. Vi har allt vi behöver för den medicinska sektorn har accepterat inbjudan.
lokalt för att nå framgång på den här marknaden. Vi Dessa företag, stora eller små, har bokat en monter arbetar efter principen med ett mycket stort «kom- på mediSIAMS för att presentera sina produkter petenscenter». Det är faktiskt så att allting, eller avsedda för den medicinska sektorn. För deras del nästan allting, finns tillgängligt inom en ganska liten kommer besökare att kunna upptäcka ett mycket geografisk radie. Denna exceptionella och mycket brett produktprogram som perfekt motsvarar beho- ovanliga situation kommer att vara uppenbar för alla ven på marknaden, som letar efter alla följande kva- liteter hos en produkt : hög teknologi, genialisk,modern, praktisk, nyskapande, unik, uppgiftsspecifik Vilka utställarkategorier kommer att vara där ?
Besökaren kan vänta sig att finna fem stora utställar-kategorier: produktionsutrustningar, material, Varför medicinska teknologier i Moutier ?
underleverantörer, medicinska och dentala slutpro- Juraregionen är en region med en tradition inom till- dukter och service. I varje kategori kommer fram- 42 decomagazine
gångsrika företag, vart och ett antingen interna- Många småföretag kommer också att delta på tionellt eller regionalt välkänt, att ställa ut sina pro- mediSIAMS Dessa små företag är sällan närvarande på utställningar av den här typen av kostnads- och Flera världsberömda företag har beslutat sig för att tillgänglighetsskäl. De är speciellt innovativa, ställer göra en första europeisk begivenhet av sin medver- ut påhittiga och praktiska produkter som ytterligare kan på mediSIAMS. Bland annat har stora tillverkare kan förbättra de allra senaste bearbetningsprocess- av verktygsmaskiner och några av världens ledande verktygstillverkare prioriterat den här utställningentill att vara deras huvudevenemang för 2007. För Vilka är då fördelarna för besökaren ?
första gången kommer dessa att presentera sina mediSIAMS är en liten och gemytlig utställning för breda produktområden avsedda för den medicinska besökarna. De 170 utställarna och organisatorerna känner varandra. Allt är på plats för en trevlig erfa-renhet.
Som redan nämnts är mediSIAMS inte bara ett till-fälle för besökaren att upptäcka världsberömda före-tag utan även små företag som generellt inte ställerut någon annanstans. Och alla dessa företag ärdirekt förknippade med den medicinska sektorn.
Tillverkare av verktygsmaskiner, material, specialisterpå legotillverkning, tillverkare av slutprodukter ochmånga andra är djupt engagerade med att göra 1. Produktionsmetoder
denna första mediSIAMS till en framgång för besö- karen. De här fyra utställningsdagarna kommer att ge unika tillfällen att upptäcka produkter som är spe- cifika för produktionen, i ordets största möjligabemärkelse, av produkter avsedda för de medicinska d. Verktyg – tillbehör – mekanisk utrustning 2. Material
Francis Koller, ansvarig för SIAMS SA 3. Legotillverkning
a. Stångsvarvning med metaller och tillhö- 4. Slutprodukter – dentala
5. Service
decomagazine 43

Source: http://www.decomag.ch/pdf/2007/tornos-dmag-200702041-exh-medisiams-se.pdf

urologie-drvolmer.de

Name: ________________ Vorname: ________________ Geburtsdatum: __________ Straße: ___________________________________ Hausnr: ____________ PLZ: __________________ Ort: ______________________ Tel.Nr: Privat: ______________________ Geschäftlich: _________________________ Krankenkasse: ____________________ Beruf: ________________________________ Größe: __________ cm | Gewicht: _

methodisthealthsystem.org

SYGK “Stuff You Gotta Know” JULY, 2008 Physician-to-Physician Communication THE PIPELINE…Part II Survey Ready Every Day FYI: • Emeritus Club, The Pipeline is essential information you need to be familiar with should you talk with a Joint Commission surveyor. We expect an unannounced survey this fall. You’re all set to do that scope, wh

Copyright © 2014 Articles Finder