Bottniska viken 200

Nedströms ett reningsverk och pappersbruk i Bottniska viken har förhöjda nivåer av det androgent reglerade proteinet "spiggin" iakttagits i spigg.
Hormonstörningar i havet
Per-Erik Olsson
Reningsverk och
pappersmasseindustri
Under senare år har miljögifters för-
måga att störa hormonbalansen fått
stor uppmärksamhet. I naturen före-
kommer störningar inom alla djur-
grupper, men de flesta effekter har
iakttagits på fiskar. Utsläpp från
reningsverk och pappersmasse-
industrin är en bidragande orsak till
effekter som har setts hos fisk.
till denna förhöjda nivå är ännu inte Hormonstörande ämnen –
svårdefinierat begrepp
BOTTNISKA VIKEN 2001
På senare år har flera rapporter visat att svenska vatten innehåller hormonellt störande ämnen. I en studie från ett pappersbruk iÖstersjön har man exempelvis påvisat en förskjutning i könskvoterna hos fisk mothannar. Figuren är adapterad från Larsson et Kunskap om reglering saknas
Gemensamt för de biomarkörer somanvänds idag är att deras normala indicated the presence of endocrine disrupting chemicals in Swedish waters. Disturbed sexratio in fish, with increased numbers of male offspring, have recently been shown in a study of a pulp mill effluent in the Baltic Sea. The figure is adapted from Larsson et al. (2000) Environmental Toxicology and Chemistry19(12):2911–2917.
vitellogenin i plasma från en hanfiskinte nödvändigtvis betyder att vi intehar östrogena ämnen i vattnet. Fiskenkan vara stressad.
Fisk lämplig indikator
naturligt. En viktig orsak till detta är dier där man försökt mäta effekter på Könskvoter ger information
vända in vivo-system för att klassifi- leda till att en art försvinner från ett Fiskar kan byta kön
och saknar vi den så blir vi kvinnor.
betydelse för vilket kön som bildas.
BOTTNISKA VIKEN 2001
Vad är ett hormon?
Men för att dessa ska kunna användaspå ett riktigt sätt, så att det inte råder Ett hormon är ett ämne som tillverkas i ett organ/vävnad i kroppen och fördelas till andra organ/vävnader via blodcirkulationen. Könshormoner är en grupp hormoner som bildas genomomvandling av kolesterol. Framförallt sker omvandlingen i binjurar eller gonader (testiklar och förändringar i dessa, krävs en hel del ovarier). I binjurar bildas t.ex. kortisol från kolesterol, i testiklar bildas testosteron från kolesterol och i ovarier bildas östrogen från kolesterol. Det system som omvandlar kolesterol till olika könshormon kallas för steroidogenesen och består av ett stort antal enzymer.
Efter att hormoner har tillverkats sprids de i kroppen till olika organ. Könshormon är inte vattenlösliga, utan transporteras bundna till bärarproteiner i blodplasman. I målorganet binderde till receptorer som kan vara belägna på cellytan eller inuti cellen. De påverkar vitalafunktioner i cellen och därmed i kroppen. När hormonet har utfört sin uppgift kommer det attomvandlas till inaktiva restprodukter som kan utsöndras ur kroppen.
En substans som stör könshormoners funktioner kan verka på olika nivåer. Den kan blockera eller aktivera funktioner. Den kan också störa bildandet eller transporten av hormoneri kroppen, eller störa den slutgiltiga omvandlingen av hormonet till inaktiva restprodukter.
Trålfisket efter siklöja i Bottenviken
– hot eller uthållig resursförvaltning?

Gunnar Thoresson1, Thomas
trålfångsten 1.14 respektive 1.23 år.
förvaltningsplan. Syftet är att fiska-
Hasselborg2, Magnus Appelberg1
rena med stöd av Fiskeriverket på
sikt själva ska genomföra provtag-
ning och beståndsanalyser. Först ef-
Färre men effektivare
2Fiskeriverket, Utredningskontoret, Luleå ter det att projektet har utvärderats
kommer eventuella restriktioner på

fiskefartyg
Siklöjebeståndet i Bottenviken har
siklöjefisket att föras upp till diskus-
minskat drastiskt från 1970-talet och
framåt. Det är först under år 2000 och
2001 vi kan notera en svag återhämt-

ning. Även fiskens ålder har sjunkit
under denna period. Den viktigaste
orsaken till detta är ett för hårt fiske.
Trots att fiskefartygen blivit färre har
fisket blivit effektivare.
För att skapa en uthållig förvaltning
av denna resurs har Fiskeriverket i ett
projektsamarbete med fiskarena
på allt färre årskullar. Åren 2000 och tion till minskningen i antalet fartyg.
själva inlett arbetet med en fiskarledd
BOTTNISKA VIKEN 2001

Source: http://www.havet.nu/dokument/Bv2001hormonstorning.pdf

Microsoft word - e2f_example_commercial_dsur.doc

FICTIONAL DOCUMENT FOR ILLUSTRATIVE PURPOSES ONLY [ICH E2F] [EXAMPLE DSUR – PHASE III INVESTIGATIONAL DRUG] Development Safety Update Report #4 Period covered: 1st January 2009 – 31st December 2009 Note: This report contains unblinded clinical trial adverse event data Signed …………………………… This document contains trade secrets and confidential commercia

Nt-offlabel

Off-Label-Indikationen in der Neurologie Liste betroffener Substanzen Alphabetische Ordnung; kein Anspruch auf Vollständigkeit der Substanzen und Indikationen Quelle: Rote Liste online (www.rote-liste.de) Stand Februar 2009 Epilepsie, Hirnödeme, Morbus Menière (nicht alle Präparate) leichte bis mittelschwere Alzheimer-Demenz Frühdyskinesie, Akathisie, Parkinsonoid (einige Präparate)

Copyright © 2014 Articles Finder