Maden.org.tr

Maden Mühendisleri Odas
3. MADENC
K VE ÇEVRE
SEMPOZYUMU
3RD MINING AND ENVIRONMENTAL
SYMPOSIUM
SEMPOZYUM PROGRAMI
THE SYMPOSIUM PROGRAM
YÜRÜTME KURULU
EXECUTIVE COMMITTEE

Ba kan President : Mehmet KARADEN Z
Sekreter Secretary : Dr. A. Ça atay D KMEN

Üyeler Members : M. Er at AKYAZILI
Adil AYTEK N
Ersan DE ERL

C. Kutay ERBAYAT
. Fatih ERKAL
Esin PEKPAK
Dr. Bülent TOKA
H. Nejat UTKUCU

Onur. R. ÜNALDI
Berna F. VATAN
SEMPOZYUM PROGRAMI
THE SYMPOSIUM PROGRAM
11 HAZ RAN 2009, PER EMBE
JUNE 11, 2009, THURSDAY
Sadrettin Alpan Salonu
Sadrettin Alpan Hall
09:00 – 10:00 Kay t Registration
AÇILI OTURUMU OPENING SESSION
O. Yöneticileri Chairpersons:
10:00 – 10:45 Aç

Konu malar Opening Speeches
15:20 – 15:40 Çay-Kahve Aras Tea-Coffee Break
Sadrettin Alpan Salonu
Sadrettin Alpan Hall
ÇA RILI B LD
LER KEYNOTE SESSION
Oturum Yöneticileri Chairpersons:
11:00 – 11:30

Maden Kapatma Planlamas ve Do aya Yeniden Kazand rman n Temel Main Principles of Mine Closure Planning and ReclamationH. . Düzgün 11:30 – 12:00
Türkiye'de Çevresel Etki De erlendirme Sürecinin Kriti i: Madencilik Sektörü Critical Review of Turkish Environmental Impact Assesment Process: Mining 12:00 – 12:30
Sürdürülebilir Kalk nma için Madencilik-Çevre- ehircilikKoordinasyonunun ÖnemiThe Importance of the Coordination Between Mining-Environment-UrbanPlanning for Sustainable DevelopmentC. Ökten 12:30 – 14:00 Ö le Yeme i
Sadrettin Alpan Salonu
Sadrettin Alpan Hall
NC OTURUM SECOND SESSION
O. Yöneticileri Chairpersons:
14:00 – 14:20

AB ve Türkiye’de Yenilenebilir Enerji Kaynaklar ve Çevre StratejileriRenewable Energy Sources and Environment Strategies in the EU andTurkeyM. S. Delibalta 14:20 – 14:40
Sürdürülebilir Kalk nmada AB ve Türkiye Kömür Madencili i 14:40 – 15:00
Avrupa Birli i’nde Maden At klar Yönetimi ve Türkiye’deki Geli melerManagement of Mining wastes in Eropen Union and Developments inTurkey 15:00 – 15:20
Aç k Ocak Madencili i S ras nda Bozulan Sahalar n Yeniden Düzenlenmesive yile tirilmesiReclamation of Mine Lands Disturbed during Surface Open-pit MiningActivitiesÖ. K ç, B. Karaman hsan Ruhi Berent Salonu hsan Ruhi Berent Hall
ÜÇÜNCÜ OTURUM THIRD SESSION
O. Yöneticileri Chairpersons:
14:00 – 14:20

letmecili inin Çevresel Etkileri ve Baz Örnekler Environmental Effects of Quarrying and Some Casa StudiesH. A. Bilgin, B. B. Çakmak 14:20 – 14:40
Do u Karadeniz Bölgesinde Bulunan Kum-Çak l Ocaklar ve Ta ocaklar Çevresel Etkilerinin De erlendirilmesiEvaluations of Environmental Effects of Sand, Gravel and Stone QuarriesAvailable in Eastern Blacksea RegionE. Kahraman, . Çavu 14:40 – 15:00
ndan Ta Ocaklar ve Bozulan Alanlar n Do aya Stone Quarries with Regard to Environmental Impacts and ReclamationOpportunitiesM. Atik, R. Erdo an, S. G. Ta 15:00 – 15:20
Madencilik Faaliyetlerinin Yeralt sular na EtkisiThe Effect of Mining Activities on Groundwater and RegulationsN. Bal, G. Kocaba 15:20 – 15:40 Çay-Kahve Aras Tea-Coffee Break
Sadrettin Alpan Salonu
Sadrettin Alpan Hall
DÖRDÜNCÜ OTURUM FOURTH SESSION
O. Yöneticileri Chairpersons:
15:40 – 16:00

Aç k Ocak Madencili inde Kapatma Sonras Olu abilecek Aç k OcakGölünün Ekolojik Risk De erlendirmesi için Ampirik ve Öngörülü SuKalitesi ve Ekoloji Verilerinin Kullan 16:00 – 16:20
A New Approach for Site Selection of Mining Waste and Tailing Dam withFDAHPA. Aalianvari, S. M. Hosseini 16:20 – 16:40
Asidik Maden Gölleri ve Çevresel EtkileriAcidic Mining Lakes and their Environmental ImpactsO. Gündüz, A. Baba 16:40 – 17:00
n (AMS) Olu umu, Aktif Ar m Sistemleri ve Formation of Acidic Mine Drain Waters, Active Treatment Systems andMetal RecoveryE. ahinkaya, A. Bayraktar, M. Güngör, Z. Yücesoy, S. Uyan k, M. .
Ye ilnacar, A. D. Atasoy hsan Ruhi Berent Salonu hsan Ruhi Berent Hall
BE NC OTURUM FIFTH SESSION
O. Yöneticileri Chairpersons:
15:40 – 16:00

Adana (Karaisal Bölgesi) Kireçta lar ndan Elde Edilen ve Yap MalzemesiOlarak Kullan lan Kireçlerin Radyoaktivite ÖlçümleriNatural Radioactivity Measurments of Limes Used as Building Materials inAdana-Karaisal RegionA. . Aykam , A. M. K ç 16:00 – 16:20
Tuz Gölü Suyundaki A r Metal Konsantrasyonunun ncelenmesiInvestigation of Heavy Metal Contamination Levels in Tuz GölüA. M. K ç, Ö. K ç 16:20 – 16:40
Petrol ve Çevrenin ronik BaIronic Relationship of Petroleum and EnvironmentE. Kahraman, U. Gönülalan 16:40 – 17:00
Üretim Sonras At k Ürün Olarak Görülen Endüstriyel HammaddelerinDe erlendirilebilme PotansiyelleriThe Potential Assesment of Industrial Raw Material Refuses and Post-Production WastesÖ. K ç, A. M. K ç 12 HAZ RAN 2009, CUMA
JUNE 12, 2009, FRIDAY
Sadrettin Alpan Salonu
Sadrettin Alpan Hall
ALTINCI OTURUM SIXTH SESSION
O. Yöneticileri Chairperson:
09:00 – 09:20

Garp Linyitleri letmesinde Gürültü Seviyelerinin statistiksel AnaliziStatistical Analysis of Noise Levels at Western Lignite CorporationS. Önder, M. Önder 09:20 – 09:40
Çevreye Duyarl Macun Dolgu Teknolojisi: Çayeli Bak r letmelerindeÖrnek UygulamaAn Environmentally Friendly Technology: Paste Backfill - A Case Study inÇayeli Copper MineB. Erç kd , A. Kesimal, F. Cihangir, H. Deveci, . Alp, M. Yaz 09:40 – 10:00
Mermer htisas Sanayi Bölgeleri ve Çevresel AvantajlarMarble Specialized Industrial Zones and Environmental AdvantagesÖ. Y. Toraman 10:00 – 10:20
n Olu umunun Engellenmesine Yönelik Bir Çal man n De erlendirilmesiEvaluation of a Work for Preventing the Formation of Tailing DamsA. Gitmez, Z. Olgun, A. Erdem, A. Gülmez, O. Altun 10:20 – 10:40
n Çevresel Etkilerinin Azalt lmas nda Metan The Importance of Methane Drainage for Decreasing Environmental Effectsof Coal Mine MethaneG. Ayd n, . Karakurt, K. Ayd ner hsan Ruhi Berent Salonu hsan Ruhi Berent Hall
YED NC OTURUM SEVENTH SESSION
O. Yöneticileri Chairpersons:
09:20 – 09:40

Tetrasiklin Antibiyoti inin Do al ve Modifiye Olmu Zeolitte AdsorpsiyonuInvestigation of Sorption of Tetracycline Antibiotic on Natural and ModifiedZeoliteA. alc 09:40 – 10:00
Aktive Edilmi Zeolit Kullan larak At k Sulardan Fenol Bile iklerininUzakla Removal of Phenolic Compounds from Wastewater by Using Organo-ZeoliteG. M. Lüle 10:00 – 10:20
Usage of Diatomite in Industry and Its Environmental Significance 10:20 – 10:40
The Use of Jameson Flotation Cell in wastewater TreatmentT. Ta demir 10:40 – 11:00 Çay-Kahve Aras Tea-Coffee Break
Sadrettin Alpan Salonu
Sadrettin Alpan Hall
NC OTURUM EIGHTTH SESSION
O. Yöneticileri Chairpersons:
11:00 – 11:20

Cevher Zenginle tirme Tesisi At k Piritlerinin Toprak Islah nda Kullan lmasUse of Waste Pyrite from Mineral Processing Plants in Soil RemediationG. Ayd n, A. . Arol 11:20 – 11:40
At k Mermer Çamuru için Geni bir Kullan m Alan : Beton SektörüA Widespread Usage Potential for the Waste Marble Sludge: ConcreteIndustryK. E. Alyamaç 11:40 – 12:00
Evaluation of Marble WastesP. Y lmaz, . Kur un, . Demir 12:00 – 12:20
n Alç Özelliklerine Etkilerinin ncelenmesi An Investigation of Effects of Boric Acid Plant Waste on the Properties ofPlasterA. A. Kay , . S. Yaz , R. Sar , M. Sava , . Töre, G. Gündo du hsan Ruhi Berent Salonu hsan Ruhi Berent Hall
DOKUZUNCU OTURUM NINETH SESSION
O. Yöneticileri Chairpersons:
11:00 – 11:20

Çerçevesinde Aç k Ocak Maden Sahalar nda Do aya Yeniden Kazand rmaReclamation of Surface Mine Areas: An Approach within the Frame ofLandscape RestorationH. . Düzgün, N. Kuter 11:20 – 11:40
Madencilik Çal malar Sonras Onar m Sürecinde BiyodinamikBitkilendirme Sistemi (Hydroseeding) KullanUsage of Hydroseeding on Post Mining Reclamation ProcessÖ. C. Külekçi 11:40 – 12:00
Örne iInvestigation of Reclamation Opportunities of the Limestone Quarries - D. Karaku , A. H. Onur, G. Konak, Ç. Pamukçu, H. Köse, E. Yalç n 12:00 – 12:20
Kömür Madenlerinde Aç a Ç kan Metal Emisyonlar SeçenekleriDecreasing Options of Methane Gas Released from Coal Mines 12:20 – 14:00 Ö le Yeme i Lunch
Sadrettin Alpan Salonu
Sadrettin Alpan Hall
PANEL Panel
14:00 – 17:00

Source: http://www.maden.org.tr/resimler/ekler/5c71b874531f45b_ek.pdf

Microsoft word - s&nd2010pressrelease.doc

FOR IMMEDIATE RELEASE Press Contact: Breema at the Science & Nonduality Conference: Explore the Role of the Body in Conscious Living and Self-Understanding Breemaʼs “Art of Being Present” balances body, mind and feelings, nurturing presence in any moment. San Rafael, Calif., September XX, 2010 – The Science & Nonduality Conference in San Rafael, October 2

CapÍtulo 1 actos de habla.doc

1. Introducción. Los cursos de razonamiento crítico surgieron en los EE.UU. hará cosa de 30 años como reacción a las dificultades prácticas de la enseñanza de la lógica. La denominación razonamiento crítico se refiere a una actividad y no a una disciplina, a diferencia de denominaciones como lógica formal, lógica informal o teoría de la argumentación. En consonancia, el obje

Copyright © 2014 Articles Finder