Onlinebroker.ro

CERERE DE SUBSCRIERE DE ACTIUNI
stabilita prin Hotararea AGEA a SC INTERNATIONAL CAVIAR CORPORATION SA din : 15.12.2008 adresa: str. Tabara Militara nr.3, Calan, jud. Hunedoara, CUI:2141715, Cod Registrul Comertului: J20/258/1991 Cererea de subscriere nr.

Subsemnatul ____________________________________, cod numeric personal________________________________
posesor al BI/CI/Pasaport seria________nr.__________________, domiciliat in localitatea_____________
adresa_______________________________________________tara____________________telefon________________actionar al SC
INTERNATIONAL CAVIAR CORPORATION SA detinand un numar de_____________ actiuni, reprezentand un procent de
__________din totalul actiunilor.
Societatea comerciala _________________________________________, CUI_______________nr. de inmatriculare la Registrul
Comertului __________________, cu sediul in localitatea_____________
adresa ________________________________________________________________________________
tara:______________________________, reprezentat prin_______________________________________
posesor al BI/CI seria________nr.__________________, domiciliat in localitatea_____________________
adresa_________________________________________________________________________________
actionar al SC INTERNATIONAL CAVIAR CORPORATION SA detinand un numar de __________________ actiuni, reprezentand un
procent de _________________ din totalul actiunilor.

◊ Am luat la cunostinta
majorarea de capital social al SC INTERNATIONAL CAVIAR CORPORATION SA prin emisiunea de noi
actiuni pentru actionarii existenti la data de 09.01.2009. Pretul pe actiune, la care se face majorarea capitalului social, este de 0,1
lei/actiune, cu o valoare nominala de 0,1 lei/actiune.
◊ Declar
ca sunt actionar al SC INTERNATIONAL CAVIAR CORPORATION SA si figurez în Registrul Acţionarilor si detin la data
de 09.01.2009 un număr de ____________ acţiuni, avand dreptul sa subscriu 52 de actiuni noi la 1 actiune veche detinuta, respectiv un
număr total de ________________ acţiuni, la valoarea totala de _________ _________lei.

◊ I. Solicit
cumpararea a _________ actiuni ale SC INTERNATIONAL CAVIAR CORPORATION SA, cu valoare nominala de 0,1
lei/actiune
, in valoare totala de ___________ lei , platite integral în conformitate cu prevederile Hotararii Adunarii Generale
Extraordinare a Actionarilor a SC INTERNATIONAL CAVIAR CORPORATION SA din 15.12.2008.
Depun, impreuna cu această cerere de subscriere, copie dupa actul de identitate sau Codul Unic de Inregistrare si copie dupa ordinul de
plată nr ______ / ____________ prin care s-a achitat suma de ___________________ lei in contul SC INTERNATIONAL CAVIAR
CORPORATION SA, in contul :RO 09 RZBR 0000060003191434 , deschis la RAIFFEISEN BANK ,Agentia Calan,cu mentiunea :
majorare capital social la SC INTERNATIONAL CAVIAR CORPORATION SA, conform pct.5 din A.G.E.A. din data de 15.12.2008.
◊ II. Solicit cumpararea a _________ actiuni ale SC INTERNATIONAL CAVIAR CORPORATION SA, cu valoare nominala de 0,1
lei/actiune
, in valoare totala de ___________ lei, participand prin aport in natura, respectiv ___________________________________,
in valoare totala de ______________ lei, conform raportului de evaluare intocmit in data de _____________ conform pct.5 din A.G.E.A.
din data de 15.12.2008.
◊ III. In total, solicit, cumpararea a _________ actiuni ale SC INTERNATIONAL CAVIAR CORPORATION SA, cu valoare
nominala de 0,1 lei/actiune, in valoare totala de ___________ lei , platite integral.

Perioada de subscriere este 16.01.2009-14.02.2009
Va rugam sa trimiteti prezentul formular insotit de copia actului de identitate precum si a chitantei/ordinului de plata
la numarul de fax: 0254-734413 sau la adresa de e-mail:
agromeccalan@yahoo.com sau direct la sediul
societatii.
Data _________________

Nume, prenume____________________
Semnătura_________________________

Source: http://www.onlinebroker.ro/repository/AMAL_formular_subscriere.pdf

Bretton woods and the forgotten concept of international seigniorage

Dix Sandbeck. dix@dixsandbeck.ca Journal of COMER, May 2003 Bretton Woods and the Forgotten Concept of Bretton Woods In the summer of 1944, delegates from 44 al ied nations met for the now famous economic conference at Bretton Woods, New Hampshire. Their mandate was to finalize plans for the post-war economic order and currency cooperation that had been circulating among the Allied nations

Press release avandia art20 finalisation

Comunicato stampa L’Agenzia Europea dei Medicinali raccomanda la sospensione di Avandia, Avandamet e Avaglim Medicinali antidiabetici ritirati dal commercio In data odierna l’Agenzia Europea dei Medicinali ha raccomandato la sospensione dell’autorizzazione all’immissione in commercio dei medicinali antidiabetici contenenti rosiglitazone: Avandia, Avandamet Questi medicinali

Copyright © 2014 Articles Finder