Programet e lëndëve

UNIVERSITETI POLITEKNIK, TIRANË
FAKULTETI I TEKNOLOGJISË SË INFORMACIONIT
Adresa: Sheshi ‘Nënë Tereza 4’, Tiranë, Tel/Fax: (4) 2227914 Emërtimi i Lëndës: ARKITEKTURAT E SISTEMEVE TE PERPUNIMIT

Objektivat: Formimi i studentëve me njohuri të specializuara te arkitekturave, metodologjive dhe teknologjive të projektimit e vlerësimit të sistemeve të përpunimit me kompleksitet mesatar bazuar ne procesoret e gjenerates së fundit. Vëmendje e veçantë i kushtohet arkitekturave me disa nivele te busit bazuar ne procesore njëfish ose shumfish. Do ti referohemi familjes x86 dhe chipset-it korrespondues. Programi Lëndës: Hyrje ne projektimin e sistemeve kompjuterike.- Evolucioni i kompjuterave: kompjuterat desktop, serverat, sistemet e integruara. Arkitektura e kompjuterit. Ligji i Murit. Percaktimi dhe matja e performances: veshtiresite e projektimit te kompjuterat. Sisteme testimi ; shembull SPEC 92. Pikat baze dhe parimet e projektimit kompjuterik. Ligji i Amdalit. Ekuacioni i performances se CPU. Parimet e bashkesise se instruksioneve.- Alternativat e projektimit te bashkesise se instruksioneve. Operandet e instruksioneve te ALU. Pershkrimi i arkitekturave te ndryshme (regjister – regjister, regjister – memorie, memorie - memorie). Adresat e memories dhe menyrat e adresimit. Rrjedha e kontrollit, instruksionet, kercimet, thirrjet e procedurave dhe degezimet. Tipi dhe madhesia e operandeve. Kodimi i bashkesise se instruksioneve. Nderveprimi i harduerit me kompilatorin. Paralelizmi ne nivel instruksionesh. – Paralelizmi statik, dinamik dhe ne nivel cikli. Teknika e « hapjes se ciklit », varesite e te dhenave dhe hazardet. Klasifikimi i hazardeve. Teknika te skedulimit dinamik. – avantazhet e skedulimit dinamik. Ekzekutimi jashte rradhes, hazardet WAR dhe WAW. Skemat harduerike per skedulimin dinamik. “Tabela e Pikeve” dhe algoritmi i Tomasulos. Avantazhet dhe disavantazhet e te menyrave te mesiperme. Teknika e parashikimit te degezimit. –teknika dhe skema te parashikimit te degezimit. Teknika dinamike dhe statike. Tabela e historise se degezimeve, algoritmi dhe efektiviteti i tij. Skema e parashikimit dy biteshe dhe skema e pergjitheshme me n-bit. Buferi Branch-Target. Procesore te qellimeve te vecanta. – procesoret superskalare. Procesoret VLIW (Very Long Instruction Word). Skedulimi dinamik i procesoreve te veçante. Cikli i tretë i studimeve: Programet e lëndëve në Shkollën e doktoratës
Përgatitur nga stafi akademik i FTI, miratuar nga Këshilli i Profesorëve,

Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit,
Universiteti Politeknik i Tiranës.

UNIVERSITETI POLITEKNIK, TIRANË
FAKULTETI I TEKNOLOGJISË SË INFORMACIONIT
Adresa: Sheshi ‘Nënë Tereza 4’, Tiranë, Tel/Fax: (4) 2227914 Spekullimet e bazuara tek hardueri. – arkitektura baze e Tomasulos e pershtatur per spekullimet. Buferi i rirenditjes (ROB buffer) dhe skedari i regjistrit. Riemertimi i regjistrit. Pipelining – Performanca. Pipeline ideale, performance e saj. Hazardet e pipelines. Teknikat e heqjes se hazardeve: ndalimi, tejçimi i te dhenave etj. Zgjidhje gjate kohes se kompilimit: ngrirja e pipelines, moszbatimi dhe zbatimi i parashikimit. Vonesa e kercimit. Implementimi i nje procesori me pipeline. MIPS. Njohuri per ARM, Arkitektura, Gjuha asembler, Bashkesia e instruksioneve, Sistemet e bazuara ne ARM. Mikroarkitekturat Intel P6 dhe NetBurst. Perpunimi parallel – arkitekturat SIMD dhe MIMD. Analiza e performances dhe shkallezueshmeria e arkitekturat me shume procesore. Arkitekturat me memorie te shperndare – klasifikimi i sistemeve me memorie te shperndare. Multiprocesoret simetrike te bazuar ne bus. Metodat baze te koherences se cache-se, protokollet e pergjimit. Protokollet e bazuar ne direktori. Arkitekturat me kalim mesazhesh. Mekanizmat e e rugezimit dhe te kyçjes ne arkitekturat me kalim mesazhesh. Suporti i procesorit per kalimin e mesazheve. Klasterat dhe Gridet - tipet e pajisjeve depozituese. Buset, lidhjet e pajisjeve I/O me CPU dhe memorien. Qendueshmeria, disponuesheria dhe gatishmeria. Sistemet RAID. Gabimet dhe deshtimet ne sistemet reale. Matja e performances se I/O. Laboratoret do te bazohen ne Simulatorin WinMIPS64, shoqeruar me te gjithe materjalet e nevojshme mbeshtetese, shiko literaturen. Do te realizohet nje projekt kursi, ose nje artikull bazuar ne konferencat e tre viteve te fundit. Cikli i tretë i studimeve: Programet e lëndëve në Shkollën e doktoratës
Përgatitur nga stafi akademik i FTI, miratuar nga Këshilli i Profesorëve,

Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit,
Universiteti Politeknik i Tiranës.

UNIVERSITETI POLITEKNIK, TIRANË
FAKULTETI I TEKNOLOGJISË SË INFORMACIONIT
Adresa: Sheshi ‘Nënë Tereza 4’, Tiranë, Tel/Fax: (4) 2227914
Emërtimi i Lëndës: RRJETAT E AVANCUARA TE KOMPJUTERAVE
Lenda është e konceptuar me tre pjese: a. Pjesa e pare trajton teorine baze te rrjetave dhe teknologjite e reja qe jane ndertuar mbi arkitekturen standarte te rrjetit TCP/IP (Interneti) per te arritur perputhshmeri dhe implementim te gjere. Programi i Lendes: Rikapitulimi i internetworking, shtresat e rrjetit, protokollet e shtresave te link-ut dhe rrjetit, shkallezueshmeria, qendrueshmeria dhe menaxhueshmeria e rrjetave. Parimet e projektimit te protokolleve te shtresave te rrjetit dhe transportit. Protokollet e rrugezimit, rrugezimi dinamik, IP multicast dhe rrugezimi multicast, IPv6 dhe IPQ0S, VPNs, rrjetat per multimediat, rrjetat Peer-to-peer. Projektimi dhe ndertimi i rrjetave qe punojne me protokolling TCP/IP. Ngritja e sherbimeve ne sistemet PC dhe Unix. Protokollet e rrugezimit te brendshem, sistemi i emrave te domeneve, rrugezimi brenda domenit, sherbimet e emrave (DNS), serverat e aplikimeve si mail dhe ueb. b. Pjesa e dyte trajton teorine e rrjetave per te hedhur drite mbi menyren se si algoritmat e ndryshem te sigurise jane implementuar dhe pershtatur per te krijuar sigurine dhe privatesine per TCP/IP-ne (Internetin). Objektivat: Aftesimi i studentit qe te jete ne gjendje te pershkruaje dhe te vleresoje ne menyre kritike tre funksionet kryesore kriptografike: me çeles sekret, çeles publik dhe hash; si dhe implementimet e algoritmave qe shfrytezojne keto funksione per te krijuar siguri ne nivele te ndryshme dhe me performanca te ndryshme. Protokolle te rendesishme per rrjetat jane SSL/TLS, IPSec (ISAKMP/IKE) dhe algoritmat e ndryshme per “perfect forward secrecy”. Gjithashtu dhe siguria ne shtresen e aplikacioneve web dhe teknikat e ndryshme jane nje pjese e rendesishme per realizimin e nje sistemi te sigurte ne Internetin e sotem. Cikli i tretë i studimeve: Programet e lëndëve në Shkollën e doktoratës
Përgatitur nga stafi akademik i FTI, miratuar nga Këshilli i Profesorëve,

Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit,
Universiteti Politeknik i Tiranës.

UNIVERSITETI POLITEKNIK, TIRANË
FAKULTETI I TEKNOLOGJISË SË INFORMACIONIT
Adresa: Sheshi ‘Nënë Tereza 4’, Tiranë, Tel/Fax: (4) 2227914 Programi i Lendes: Funksionet baze te kriptografise (celesi sekret, celesi publik dhe 'message digest' per kriptimin eficient dhe mrojtjen e integritetit te mesazheve. Projektimi dhe vleresimi i protokoleve te sigurise sipas fuqise te kriptimit, mbrojtjes te integritetit dhe autentikimi. Kriptimi i mesazheve te medha me kriptimin me celea sekrewt (ECB, CBC etj.). Pershkrimi i procedurave te marrjes te celsave private dhe publike ne sistemin RSA dhe i funksionimit te tyre. Shkembimi i mesazheve sipas Diffie-Hellman dhe perdorimi i tij. Enkriptimi Simetrik, Hashing dhe Integriteti, Autentikimi i perdoruesit, Enkriptimi me çelsa publike, Protokollet e Autentikimit dhe Stabilizimi i Çelesave, PKI dhe Siguria ne WEB, Kerberos, Ipsec dhe IKE, Firewallet dhe siguria e postes elektronike. Pershkrimi dhe krahasimi i alternativave per autentikimin e perdoruesve (me fjale kalimi, karta smart, biometrike etj. Metodikat e perdorimit te celesit sekret dhe celesit publik ne sistemet e autentikimit. Sulmet tipike ne sistemet e autentikimit dhe parimet e projektimit per te shmangur keto sulme. Vleresimi nese nje sistem autentikimi eshte nen sulm. Pershkrimi i parimeve te fjaleve te kalimit te "forta" dhe si mund te perdoren. Roli i paleve te treta te besueshme (KDC dhe CA) ne sistemet e autentikimit. Spjegimi i sistemit te autentikimit Kerberos. Pershkrimi dhe vleresimi i modeleve te besimit PKI sipas kritereve si "dobesia ne kompromisin e CA", "lehtesia e perdorimit", "reziku i monopolit CA". Parimet e projektimit te mire per protokollet e autentikimit me celes (fshehja e identitetit, sekretimi ne pasimin perpara, rezistenca ndj sulmeve DoS, rimarja e sesionit etj.). Vleresimi i i protokolleve sipas ketyre parimeve. Pershkrimi dhe krahasimi i sherbimeve te ofruara nga Ipsec dhe TLS/SSL. c. Pjesa e trete ka si objektive njohjen dhe implementimin e protokollit te vetem qe sot implementohet ne Internet per te nderlidhur sistemet autonome BGP. Objektivat: Aftesimi i studentit qe te jete ne gjendje qe te kuptoje te gjithe konceptet e implementuar nga BGP dhe bazuar mbi dy pjeset e para te vleresoje ne menyre kritike strukturen e protokollit si dhe sigurine apo mungesen e saj ne te. Meqenese BGP eshte standarti “de facto” i Internetit te sotem dhe niveli i implementimit eshte ne rangun e ISP-ve te nivelit te pare dhe te dyte, njohja ne detaje e tij ngre ne nje nivel me te larte njohurite per rrjetat e sotem. Programi i Lendes: Bazat e rrugezimit interdomen dhe sistemet autonome. Funksionaliteti, konceptet, dhe pariimet e projektimit per zgjidhjet e rrugesimit interdomen. Krahasimi i rrugezimit Cikli i tretë i studimeve: Programet e lëndëve në Shkollën e doktoratës
Përgatitur nga stafi akademik i FTI, miratuar nga Këshilli i Profesorëve,

Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit,
Universiteti Politeknik i Tiranës.

UNIVERSITETI POLITEKNIK, TIRANË
FAKULTETI I TEKNOLOGJISË SË INFORMACIONIT
Adresa: Sheshi ‘Nënë Tereza 4’, Tiranë, Tel/Fax: (4) 2227914 te brendshem dhe te jashtem, sistemet autonome dhe protokolli BGP. Differenca midis rrugezimit te brendshem dhe midis sistemeve autonome. Kontrolli i rrugezimit brenda sistemit autonom dhe kontrolli i sistemeve autonome me shtrirje te madhe. Vleresimi kritik i realizimeve te protokollit BGP duke u bazuar ne shkallezueshmerine, qendrueshmerine dhe manexhueshmerine. Krahasimi dhe spjegimi i perparesive te te metave te arkitekturave te ndryshme te rrugezimit dhe sugjerimi i permiresimeve. Projektimi, konfigurimi dhe funksionimi i rrugezimit BGP ne rrjeta me shume sisteme autonome, me perzjerjen e rrjetave te provajderave dhe klienteve. Konfigurimi dhe mirembajtja e politikave te ndryshme te rrugezimit. Kontrolli i trafikut hyrres dhe dales. Projekt detyre ne grup per projektimin e rrjetave dhe permiresimin e topologjise rrjetave me perdorimin e BGP. Pregatitja e raportit perkates. Recensimi reciprok i raporteve midis grupeve Laboratoret do te bazohen ne platformen Linux. Cikli i tretë i studimeve: Programet e lëndëve në Shkollën e doktoratës
Përgatitur nga stafi akademik i FTI, miratuar nga Këshilli i Profesorëve,

Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit,
Universiteti Politeknik i Tiranës.

UNIVERSITETI POLITEKNIK, TIRANË
FAKULTETI I TEKNOLOGJISË SË INFORMACIONIT
Adresa: Sheshi ‘Nënë Tereza 4’, Tiranë, Tel/Fax: (4) 2227914 Emërtimi i Lëndës: SHKRIM SHKENCOR

Te rrise aftesite konvencionale retorike dhe te perdoren ato ne shkrimin akademik te kerkuesave shkencor ne fushen e teknologjise te informacionit. T’i praktikoje ato ne shkrimin e nje artikulli shkencor ne akordance me ate qe pritet nga komuniteti i tyre. T’u jape atyre mjetet e nevojshme per permiresimin ne menyre vetiake te gramatikes, fjalorit dhe stilit. Programi i Lendes Mbas perfundimit te kursit ju duhet te jeni te afte te: • te shkruani nje artikull te vogel eksperimental ne anglisht. • te shkruani nje anglishte korekte, ne nje stil e pranueshem akademik. Ne artikull studentet duhet te jene te afte: • te pershkruajne procedurat eksperimentale ne menyre te sakte dhe te qarte. • te argumentojne ne menyre llogjike dhe koherente kuptimin e rezultateve shkencore • te permbledhin dhe te vleresojne punen e bere nga kerkues shkencore te tjere ne fushen perkatese. • Te ndajne ne menyre te qarte punen vetiake nga ajo e te tjereve. • te pozicionojne punen e tyre ne lidhje me punen e te tjereve • te ndjeki normat retorike te komunitetit te kerkuesave te fushes Cikli i tretë i studimeve: Programet e lëndëve në Shkollën e doktoratës
Përgatitur nga stafi akademik i FTI, miratuar nga Këshilli i Profesorëve,

Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit,
Universiteti Politeknik i Tiranës.

UNIVERSITETI POLITEKNIK, TIRANË
FAKULTETI I TEKNOLOGJISË SË INFORMACIONIT
Adresa: Sheshi ‘Nënë Tereza 4’, Tiranë, Tel/Fax: (4) 2227914
Emërtimi i Lëndës: MANAXHIMI I PROJEKTEVE
Objektivat: Ky kurs synon të pergatise studentët në mënyrë që ato të jenë të aftë të drejtojnë, organizojnë dhe menaxhojnë projekte të ndryshme duke filluar nga faza e përzgjedhjes deri tek faza e përfundimit të projektit. Programi Lëndës • Natyra dhe permbajtja a manaxhimit te projektit: Percaktimi i “projektit” dhe cikli i jetes, projekti si nje proces ndryshimi, kuptimi i manaxhimit te projektit, lidhja ndermjet projektit dhe manaxhimit funksional, lidhja e manaxherit te projektit dhe manaxherit funksional. • Drejtimi strategjik dhe zgjedhja e projektit: Projektet dhe plani strategjik, procesi i manaxhimit strategjik, zgjedhja e projektit dhe kriteret e zgjedhjes, tipet e modeleve te zgjedhjes se projektit, informacioni baze qe perdoret per zgjedhjen, proçesi i portofolit te projekteve, propozimet e projektit, rast studimi. • Strukturat e organizimit per manaxhimin e projektit: Organizimi i projekteve brenda organizimit funksional, organizimi i projekteve me grupe te dedikuara apo projekt, organizimi i projekteve ne formen matrice, zgjedhja e struktures se duhur te manaxhimit te projektit , strukturimi i kompanive te vogla, zyra e manaxhimit te projektit, rast studimi. • Manaxheri i projektit, Planifikimi i projektit, Skedulimi i projektit • Konfliktet dhe negocimi: Objektivat, ambienti i konfliktit, zgjidhja e konfliktit, konflikti dhe cikli i jetes se projektit, raste studimi. • Skedulimi i burimit, Analiza e kompromiseve ne projekt, Metodologjia e analizes se kompromiseve , kontratat, raste studimi. • Kontratat dhe prokurimi: Prokurimi, periudha e percaktimit te nevojes, periudha e kerkeses, periudha e ofertes, periudha e dhenies se kontrates, llojet e kontratave, kontratat me stimuj, cikli i administrimit te kontrates. Cikli i tretë i studimeve: Programet e lëndëve në Shkollën e doktoratës
Përgatitur nga stafi akademik i FTI, miratuar nga Këshilli i Profesorëve,

Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit,
Universiteti Politeknik i Tiranës.

UNIVERSITETI POLITEKNIK, TIRANË
FAKULTETI I TEKNOLOGJISË SË INFORMACIONIT
Adresa: Sheshi ‘Nënë Tereza 4’, Tiranë, Tel/Fax: (4) 2227914
Emërtimi i Lëndës: GJUHET DHE KOMPILATORET
Objektivat: Studimi i strukturës së kompilatorëve; Studimi i teknikave të përdorura në ndërtimin e kompilatorëve si analiza leksikore, analiza sintaksore, dhe gjenerimi i kodit të ndërmjetëm; pemët e sintaksës abstrakte,tabelat e simboleve si dhe staku i makinës; Studimi i softëare-ve të përdorur për ndërtimin e kompilatorëve si gjeneratori i analizuesit leksikor Jflex dhe gjeneratori i analizuesit sintaksor Java CUP; Ndërtimi i një kompilatori për gjuhën minijava duke përdorur teknikat më sipër . Programi i Lendes Gjuhet Formale, klasifikimet, gjuhet e regullta, gramatikat e rregullta, Finite State Automata, Gjuhet e lira nga permbajtje (CFL), PushdownAutomata, Makinat Turing, Kompilatoret, Struktura e kompilatorit, Fazat e nje kompilatori. gjuhet e programimit. Gjuha MiniJava dhe projekti i nje kompilatori. Faza e skanimit. Tokenat; perputhja ne gjatesi me tokenin me te gjate; rregulli i prioritetit, gjenerimi i nje skaneri. Gramatikat pa kontekst; koncepti i dykuptueshmerise. Faza e parsimit. Paresimi LL(k), bashkesite FIRST dhe FOLLOW. Parsimi LR(k). Gjenerimi i parserit, parsimi i MiniJaves. Veprimet semantike. Faza e pemeve abstrakte. Sintaksa konkrete dhe abstrakte. AST-te dhe vizitoret. Sintaksa abstrakte e Minijaves. Faza e kontrollit te tipit te variablave. Qellimi, tabelat e simboleve. Tabelat e shumefishta te simboleve. Implementimi i tabeles se simboleve. Tabela e simboleve te Minijaves. Faza e pare e gjeneratorit. Kornizat e stives. Kornizat e stives per Minijaven. Pemet e ndermjetme te paraqitjes. Paketa Tree, perkthimi ne peme IR; menaxhimi i matricave, menaxhimi i kushteve, menaxhimi i deklaratave. Pemet kanonike. Blloqet baze, gjurmat. Modelet e gjurmave, rreshtimi optimal Faza e dyte e gjeneratorit. Algoritmi i programimit dinamik, makinat CISC. Perzgjedhja e instruksioneve per Minijava. Analiza e egzistences, ekuacioni i rrjedhes se te dhenave. Grafet e interferences, analiza e ekzistences per Minijava. Alokimi i regjistrave, ngjyrosja. Nyjet e parangjyrosura. Analiza e rrjedhes se te Cikli i tretë i studimeve: Programet e lëndëve në Shkollën e doktoratës
Përgatitur nga stafi akademik i FTI, miratuar nga Këshilli i Profesorëve,

Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit,
Universiteti Politeknik i Tiranës.

UNIVERSITETI POLITEKNIK, TIRANË
FAKULTETI I TEKNOLOGJISË SË INFORMACIONIT
Adresa: Sheshi ‘Nënë Tereza 4’, Tiranë, Tel/Fax: (4) 2227914 dhenave, arritja e percaktimeve, shprehjet e disponueshme. Arritja e shprehjeve, transformimet, analiza e kopjeve. Optimizimi i cikleve; dominatoret; llogaritjet e pavarura nga ciklet; variablat e induktuara nga ciklet; hapja e cikleve. Faza e trete e gjeneratorit. Hierarkia e memories, memoria cache, parangarkimi. Shkembimi i cikleve, bllokimi, shkrirja e cikleve. Projekti dhe Laboratoret : Qellimi eshte ndertimi i nje kompilatori i cili do te perktheje programe te shkruara ne nje nenbashkesi te Java ( Mini Java ) ne gjuhe makine. Gjuha e hyrjes do te jete e thjeshte pa veti te orientuara nga objekti dhe tipe te dhenash te kufizuara. Projekti do te zhvillohet duke perdorur JFlex dhe Java CUP . Pjeset e projektit do te jene tema per laboratoret. Cikli i tretë i studimeve: Programet e lëndëve në Shkollën e doktoratës
Përgatitur nga stafi akademik i FTI, miratuar nga Këshilli i Profesorëve,

Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit,
Universiteti Politeknik i Tiranës.

UNIVERSITETI POLITEKNIK, TIRANË
FAKULTETI I TEKNOLOGJISË SË INFORMACIONIT
Adresa: Sheshi ‘Nënë Tereza 4’, Tiranë, Tel/Fax: (4) 2227914
Emërtimi i Lëndës: BAZAT E TE DHENAVE DHE TEKNOLOGJITE E TYRE
Objektivat: Formimi i studentëve me njohuri të thelluara te projektimit te bazave te te dhenave dhe ndertimit te aplikimeve te personalizuara ne ambiente komerciale dhe te hapura. Programi i Lendes Njohuri të përgjithshme mbi Bazat e të Dhënave (BD) dhe modelet e tyre. Përmbledhje e gjeneratave të BD dhe metodologjitë e ndryshme në konceptimin dhe projektimin e tyre, nga modeli konceptual deri në diagramën Entitet-Union (Entity–Relationships Diagramme). Indeksimi dhe grupimi (“cluster”-imi) i të dhënave. Enkriptimi i të dhënave. Hyrje në sigurinë dhe konfidencialitetin e BD, kontrolli i aksesimit. Teknologjia e BD. Tranzaksioni, kontrolli i transaksioneve konkurruese, menaxhimi i regjistrave, kontrolli i besueshmërisë. Strukturat fizike të aksesimit. Optimizmi i anketimeve. Projektimi fizik i BD. BD aktive, konceptimi i “trigger”-ave në anketimet e personalizuara. Konceptimi i ngjarjeve sinkronizuese të jashtme – trigger në ekzekutimin e transaksioneve të BD në ambiente të ndyshme të SMBD. Procedurat “macro” dhe gjuhët e ftuara – instruksionet e ndërfutura. Analiza e të dhënave. BD dhe WWW, zbatime. Evoluimi i BD OO. Bota e Internetit dhe gjuhet e konceptimit të ndërfaqeve HTML dhe XHTML. Protokolli HTTP dhe Gateway. Projektimi i site-ve me pikësynim të dhënat. Teknika dhe instrumenta për aksesimin e BD. Zbatime në ambientet ACCESS, ORACLE dhe MySQL & PHP. Arkitektura paralele e BD - BD të shpërndara. Procesi i ndarjes së të dhënave. Optimizimi i anketimeve në sistemet e shpërndarë. Data Warehouse dhe Data Mining. Laboratorë: 1. Realizime në ambientin ACCESS 2003 2. Realizime në ambientin Apache, MySQL, PHP Projekte: Projektimi i një aplikimi mikro në një ambient të dhënë. Cikli i tretë i studimeve: Programet e lëndëve në Shkollën e doktoratës
Përgatitur nga stafi akademik i FTI, miratuar nga Këshilli i Profesorëve,

Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit,
Universiteti Politeknik i Tiranës.

UNIVERSITETI POLITEKNIK, TIRANË
FAKULTETI I TEKNOLOGJISË SË INFORMACIONIT
Adresa: Sheshi ‘Nënë Tereza 4’, Tiranë, Tel/Fax: (4) 2227914
Emërtimi i Lëndës: INTELIGJENCA ARTIFICIALE, AGJENTET DHE RRJETAT
Objektivat Thellimi i njohjes ne fushen e IA, nje fushe qe merret me studimin dhe projektimin e “agjenteve inteligjent”, ku keto te fundit jane sisteme qe perceptojne ambjentin perreth the kryejne veprime te cilat maksimizojne shansin e suksesit te tyre. Programi i Lendes Sistemet Inteligjente, sistemet eksperte: Rregullat per tekniken e paraqitjes se njohurive. Aktoret kryesore ne ekipet e zhvillimit te sistemeve eksperte. Struktura e sistemeve eksperte. Avantazhet dhe disavantazhet e tyre. Kerkimi (search) dhe optimizimi:Algoritmat e kërkimit. Optimizimi matematik. Perllogaritja në zhvillim. Logjika.Programi llogjik. Arsyetimi i automatik. Llogjika Fuzzy. Metoda probabilistike dhe arsyetimi i pasigurt: Rrjeti Bayesian. Modeli i fshehtë Markov. Filtrat Kalman. Teorija vendimmarrjes. Teorija utilitare. Rrjetat artificiale neruale. Neuroni si nje element i thjeshte llogarites. Perceptroni. Rrjetat neurale me shume shtresa. Rrjetat Hopfield. Rrjetat neurale te veteorganizuara. Llogaritjet evolucionare: Simulimi i evolucionit natyral. Algoritmat Genetike. Programimi Genetik Sistemet Inteligjente Hibride: Sistemet eksperte neurale. Sistemet Neuro-Fuzzy. Sistemet e nderfaqeve Adaptive Neuro-Fuzzy. Rrjetat evolucionare neurale. Sistemet evolucionare Fuzzy. Teoria e kontrollit: Kontrolli inteligjent Robotika. Sistemet multi-agjent Cikli i tretë i studimeve: Programet e lëndëve në Shkollën e doktoratës
Përgatitur nga stafi akademik i FTI, miratuar nga Këshilli i Profesorëve,

Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit,
Universiteti Politeknik i Tiranës.

UNIVERSITETI POLITEKNIK, TIRANË
FAKULTETI I TEKNOLOGJISË SË INFORMACIONIT
Adresa: Sheshi ‘Nënë Tereza 4’, Tiranë, Tel/Fax: (4) 2227914 Emërtimi i Lëndës: PROJEKTIMI I SISTEMEVE OPERATIVE

Objektivat Njohja e Studentit me parimet dhe praktikat e projektimit te sistemeve operative. Programi i Lendes Njohuri te pergjithshme per sistemet operative. Administrimi i kujteses. Suapingu. Zenia e vazhdueshme e kujteses. Faqosja, struktura e tabeles te faqeve. Segmentimi. Shembull: Intel Pentium Kujtesa virtuale. Kerkesa e faqes. Kopjimi ne shkrim. Rivendosja e faqeve. Zenia e kornizave. Fshirja e faqeve. Skedaret e pasqyruar ne kujtese. Zenia e kujteset te berthames. Konsiderata te tjera. Planifikimi i puneve. Modelet deterministike. Ligjji i Little. Modelet stokastike. Planifikimi FIFO. Planifikimi me 'round robin'. Planifikimi ne Unix. Analisa operacionale. Analiza e bllokimeve dhe ngushticave. Komunikimi me harduerin. Nensistemi i hyrje/daljeve i berthames. Planifikimi i diskut. Nensistemi i hyrje/daljeve te Unix. Sistemi i skedareve. Sistemi i sledareve ne Unix. Skedaret e zakonshem dhe direktorite. Super-blloku dhe zenia e blloqeve. Thirjet e sistemit per skedaret (open, read, write, lseek, close, creat, mknod, chdir, chroot). Thirjet e tjera te sistemit per skedaret (chown, chmod, stat, fstat, pipe, dup, mount, link, unlink) Mbrojtja me bllokimin e skedareve. Qellimet e mbrojtjes. Parimet e mbrojtjes. Drejtimet e mbrojtjes. Tabela e hyrjeve, realizimi i tabeles te hyrjeve, kontrolli i hyrjeve. Heqja e te drejtave te hyrjes. Sinkronizimi ne sistemet e shperndara. Renditja e ngjarjeve. Sinkronizimi. Perjashtimi reciprok. Thirrja e procedurave ne distance. Instalimi i berthames te Linux. Butimi. Modulet dhe deamonet. Drajverat e paisjeve. Projekt detyre ne grup per projektimin e moduleve te sistemit operativ dhe optimizimin e tyre. Pregatitja e raportit perkates. Recensimi reciprok i raporteve midis grupeve. Laboratoret do te bazohen ne platformen Linux. Cikli i tretë i studimeve: Programet e lëndëve në Shkollën e doktoratës
Përgatitur nga stafi akademik i FTI, miratuar nga Këshilli i Profesorëve,

Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit,
Universiteti Politeknik i Tiranës.

UNIVERSITETI POLITEKNIK, TIRANË
FAKULTETI I TEKNOLOGJISË SË INFORMACIONIT
Adresa: Sheshi ‘Nënë Tereza 4’, Tiranë, Tel/Fax: (4) 2227914 Emërtimi i Lëndës: INXHINIERIA E AVANCUAR E SOFTUERIT
Objektivat Thellimi i njohes nga studenti i elementeve te avancuara te inxhinerise se softuerit, percaktimi i modeleve, teknikave, metodave dhe veglave per mbeshtetjen e zhvillimit te sistemeve te medha te softueurit bazuar ne parime te qendrueshme inxhinerike, manaxhimin e procesit te realizimit te projekteve te zhvillimit te softuerit; si dhe vleresimin empirik te ketyre modeleve, teknikave, metodave dhe veglave ne kushte te caktuara. Programi i Lendes Kriteret e cilesise per produktet e softuerit. Klasifikimi i kritereve. Standardi ISO9126. Modelet e proceseve. Modelet ekzistuese, klasike dhe iterative (kaskade). Fazat alternative ne modelet e fazave. Zhvillimi iterative i softuerit. Modeli V. Prototipet. Modeli spiral. Konceptet baze mbi fazat e zhvillimit te softuerit. Pershkrimi i rezultateve te fazave te zhvillimit te softuerit dhe pergatitja e dokumentacionit. Percaktimi i koncepteve baze per pershkrimin dhe klasifikimin e softuerit. Klasifikimi i koncepteve sipas shenimit te tyre. Fushat e e prdorimit te koncepteve baze. Perdorimi i koncepteve baze ne metodat e analizes. Pershkrim i rezultateve te fazes te analizes dhe percaktimit. Veprimtarite ne fazen e planifikimit. Permbajtja e kerkesave per specifikimin dhe standardizimin. Vleresimi i kostos. Matja e kostos dhe faktoret ndikues ne vleresimin e saj. Metodat kryesore, metoda e pikes funksion. Konceptet baze per zhvillimin e softuerit. Analiza strukturore. Struktura e dokumentave ne analizen strukturore. Hierarkia DFD. Pemet e funksioneve. Perdorimi i metodes DD. Automatet e gjendjeve. Diagramat e veprimtarive. Rrjetat Petri. Mesazhet dhe skenaret. Diagramat e bashkepunimit. Diagramat e vargezimit. Analiza e orientuar objekt. Nen-modelet ne UML. Modelet statike OOA. . Specifikimet formale. Specifikimi algjebrik. Specifikimi i Hoare. Teknika e verifikimit. Specifikimi i bazuar tek modelet dhe gjuha Z. Vleresimet. Faza e projektimit. Metodat e projektimit. Faktoret ndikues ne arkitekturen e softuerit. Arkitektura shtresore e softuerit. Projektimi i strukturuar. Diagrama e struktures. Cikli i tretë i studimeve: Programet e lëndëve në Shkollën e doktoratës
Përgatitur nga stafi akademik i FTI, miratuar nga Këshilli i Profesorëve,

Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit,
Universiteti Politeknik i Tiranës.

UNIVERSITETI POLITEKNIK, TIRANË
FAKULTETI I TEKNOLOGJISË SË INFORMACIONIT
Adresa: Sheshi ‘Nënë Tereza 4’, Tiranë, Tel/Fax: (4) 2227914 Projektimi i orientuar objekt. Fazat dhe veprimtarite e projektiimit. Lidhja me
nderfaqesin e perdoruesit. Rishfrytezimi i softuerit. Rritja e eficences. Realizimi i
projektimit. Kuadrot (framework).
Testimi sistematik. Motivimi, konceptet, veprimtarite dhe standardet. Klasifikimi i
teknikave. Teknikat e orientuara sipas kontrollit te rrjedhjes.
Testimi funksional. Kuptimi dhe motivimi. Metoda e pemes klasifikuese. Editoret e
pemeve klasifikuese. Fushat e perdorimit.
Metrika e softuerit. Kuptimi dhe rendesia. Klasifikimi i metrikave. Kompleksiteti
ciklomatik. Metrika e Halsteadit. Metrika LOC. Metrikat e stilit. Metrikat e orientuara
object. Teknikat e vleresimit.
Inxhinerimi i kundert (reverse engineering). Ri-inxhinerimi, ristrukturimi, mirembajtja
dhe restaurimi. Motivimi. Perkufizimet. Teknikat. Veglat.
Projekt detyre ne grup per projektimin e moduleve te nje aplikimi. Pregatitja e raportit
perkates. Recensimi reciprok i raporteve midis grupeve.
Laboratoret do te bazohen ne platformen Linux.


Cikli i tretë i studimeve: Programet e lëndëve në Shkollën e doktoratës
Përgatitur nga stafi akademik i FTI, miratuar nga Këshilli i Profesorëve,

Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit,
Universiteti Politeknik i Tiranës.

UNIVERSITETI POLITEKNIK, TIRANË
FAKULTETI I TEKNOLOGJISË SË INFORMACIONIT
Adresa: Sheshi ‘Nënë Tereza 4’, Tiranë, Tel/Fax: (4) 2227914 Emërtimi i Lëndës: TEKNOLOGJITE E AVANCUARA TE SISTEMEVE TE
TELEKOMUNIKACIONEVE

Objektivat: Ky kurs synon që të thelloj njohuritë e studentëve në fushën e telekomunikacionit, të japë konceptet kryesore të modelimit të kanalit radio, si dhe konceptet që lidhen me antenat përshtatëse. Kursi synon të japë si aspektin teorik të modelimit të kanalit radio. Programi Lëndës: Sistemet me Radioure: Bllokskema e përgjithshme e sistemeve Radioure, pjesët marrëse dhe transmetuese. Shndërrimi i frekuencës dhe amplifikimi në RF; cilësia dhe besueshmëria e sistemeve R/U numerike, shkalla e gabimit në modulimin numerik dhe demodulimin koherent. Parametrat e zhurmës dhe të shtrembërimeve. Interferenca dhe kalimet e shumëfishta, marrja me diversitet. Njohuri të përgjithshme mbi Radiourat analoge, spektri dhe aplikimet. Antenat, ndërtimi dhe aplikimet. Sistemet e komunikimit me Satelit: Hyrje në sistemet me satelit, bllokskema e përgjithshme e një lidhje satelitore. Teknikat e komunikimit, zhurmat dhe përpunimi i sinjaleve. Rrjetat me satelit, teknikat e multi-aksesit, aplikimet e tyre dhe bllokskemat përkatese të aplikimeve. Rrjetat e difuzionit dhe rrjetat satelitore me multitufa. Sistemi mobile GSM: Hyrje në sistemet mobile, struktura e përgjithshme e rrjetit GSM elementët bazë të ndërtimit dhe gjeneza. Sistemi celular GSM, mbulimi celular, radio transmetimit problemet dhe alokimi i burimeve radio. Kanalet logjike dhe teknikat e modulimit në GSM. Planifikimi i sistemeve GSM, problemet e mbulimit. Planifikimi i frekuencave dhe analiza e trafikut. Identifikuesit në sistemet GSM, rrugëzimi i thirrjeve dhe struktura e kanaleve në GSM. Arkitektura dhe funksionaliteti i nën-sistemeve në GSM. Shtresat e protokolleve dhe sinjalizimi në GSM. Siguria në GSM, e ardhmja dhe aplikimet data. Sistemi GPRS: Hyrje e përgjithshme në sistemin GPRS, nevoja për shërbime dhe standartizimi i GPRS. Protokollet e transportit dhe komponentët e rrjetave IP. Cikli i tretë i studimeve: Programet e lëndëve në Shkollën e doktoratës
Përgatitur nga stafi akademik i FTI, miratuar nga Këshilli i Profesorëve,

Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit,
Universiteti Politeknik i Tiranës.

UNIVERSITETI POLITEKNIK, TIRANË
FAKULTETI I TEKNOLOGJISË SË INFORMACIONIT
Adresa: Sheshi ‘Nënë Tereza 4’, Tiranë, Tel/Fax: (4) 2227914 Elementët e rrjetit GPRS, ndërfaqet, transferimi i paketave mes GSN-ve. Planifikimi i rrjetit GPRS. Dimesionimi i SGSN. Sistemet Wireless WLAN: Teknologjitë wireless të aksesit, teknologjitë WLAN, konfigurimi dhe mbulimi, standartizimi. IEEE 802.11, arkitektura e rrjetave Ad Hoc. Frekuencat dhe spektri i sistemeve ISM. Problemet e sigurisë dhe teknikat e kriptimit bazë. Metodat e aksesit CSMA/CA. Njohuri mbi teknikat numerike të modulimit dhe principet bazë të transmetimeve numerike. Sistemet e modulimit dhe të transmetimit mPSK, performanca dhe brezi, BER. Cikli i tretë i studimeve: Programet e lëndëve në Shkollën e doktoratës
Përgatitur nga stafi akademik i FTI, miratuar nga Këshilli i Profesorëve,

Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit,
Universiteti Politeknik i Tiranës.

UNIVERSITETI POLITEKNIK, TIRANË
FAKULTETI I TEKNOLOGJISË SË INFORMACIONIT
Adresa: Sheshi ‘Nënë Tereza 4’, Tiranë, Tel/Fax: (4) 2227914
Emërtimi i Lëndës: SISTEMET E KOMUNIKIMIT MOBILE
Objektivat: Ky kurs ka si qëllim t’iu ofroj studentëve koncepte të avancuara lidhur me sistemet e transmetimit radio mobile, tokësore si edhe satelitore, duke iu referuar standarteve me interes komercial për aplikime të telefonisë, radioalokimit dhe multimedias: GSM, IS-95, UMTS dhe GPS. Programi i lëndës: Kanalet e transmetimit radiomobile Hyrje e përgjithshme në transmetimin radio, kanalet e transmetimit, efektet mbi sinjalin e transmetimit dhe modelimi matematikor i tyre. Përpunimi statistikor i përhapjes së radiovalëve dhe efektit të interferencës mbi kanalet radio. Projektimi i arkitekturave celulare Ripërdorimi i frekuencave dhe teknikat handover. Teknikat e modulimit dhe kodifikimit të kanaleve radio me bandë të ngushtë transmetimi: performanca e modulimit numerik në kanalet radio me bandë të ngushtë transmetimi, Trellis-Coded-Modulation (TCM), kodimi turbo. Teknikat e modulimit te kanaleve me shumë bartës: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM), teknikat e transmetimi të tipit Spread Spectrum dhe CDMA me marrës të vetëm, zbulimi i shumë-përdoruesve në prezencë të efektit multipath, fading dhe kontrrollit të fuqisë. Teknikat e transmetimit të llojit Spread Spectrum dhe CDMA me shumë bartës si edhe multicarrier CDMA (MC-CDMA). Standartet e transmetimit për të dhëna audio, data dhe video në rrjetat radio tokësore: GSM, IS-95, UMTS. Radioalokimi në rrjetat satelitore: standarti GPS, GNSS. Antenat: Grupet e antenave. Antenat e frekuencave të ulta. Antenat me rrezatim gjatësor. Rrezatimi i hapjeve plane. Antenat Yaggi përshkrimi i parametrave përbërës të tyre. • Antena VHF: Çiftimi midis tyre dhe linjës transmetuese. Tipet e ndryshme të antenave kolineare, LPDA, etj. Përshkrime të tipeve të ndryshme të antenave. • Antenat në UHF: Shpjegimi i direktivitetit me rritjen e frekuencave të rrezatimit. Studimi i elipsoidit valor. Karakteristikat statistike të luhatjeve. Karakteristikat dinamike të luhatjeve. Vonesat e jehonave të përhapjes. Cikli i tretë i studimeve: Programet e lëndëve në Shkollën e doktoratës
Përgatitur nga stafi akademik i FTI, miratuar nga Këshilli i Profesorëve,

Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit,
Universiteti Politeknik i Tiranës.

UNIVERSITETI POLITEKNIK, TIRANË
FAKULTETI I TEKNOLOGJISË SË INFORMACIONIT
Adresa: Sheshi ‘Nënë Tereza 4’, Tiranë, Tel/Fax: (4) 2227914 Kontributi i zhurmave man-made. Teknikat e diversitetit. Lakoret e përhapjes dhe kriteret e parashikimit. Përhapja në mjediset e mbyllur. • Antenat mikrovalore: Tipet e ndryshme të tyre. Modelet e parashikimit të shuarjes nga shiu. Teknikat e diversitetit. Pasojat e fenomeneve hidrometerologjike të ndryshëm nga shiu. Pasojat e thyerjes troposferike. Absorbimi nga gazrat. Cikli i tretë i studimeve: Programet e lëndëve në Shkollën e doktoratës
Përgatitur nga stafi akademik i FTI, miratuar nga Këshilli i Profesorëve,

Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit,
Universiteti Politeknik i Tiranës.

UNIVERSITETI POLITEKNIK, TIRANË
FAKULTETI I TEKNOLOGJISË SË INFORMACIONIT
Adresa: Sheshi ‘Nënë Tereza 4’, Tiranë, Tel/Fax: (4) 2227914 Emërtimi i Lëndës: RRJETAT E AVANCUARA TE TELEKOMUNIKACIONEVE
Objektivat: Ky kurs ka si qëllim ti prezantoj studentëve mjete praktike dhe metodologjine për projektimin e rrjetave, analizimin dhe planifikimin e tyre. Pjesa më e mirë e leksioneve të këtij kursi do të mbulojnë aspektet e teknikave bazë të rrjetave, sic jane terminologjia, standartet, strukturat e prrotokolleve, pajisjet komunikuese e kështu me rradhë. Do të trajtohen gjithashtu bazat matematikore dhe statistikore përdorur për planifilimin e rrjetave. Programi Lëndës: Arkitektura e protokolleve te komunikimit: Funksionimi i një procesi komunikimi, arkitektura me shtresa, njohuri mbi modelin OSI identifikimi i komponentëve dhe detaje mbi secilën prej shtresave, ndërfaqet ISO/OSI dhe TCP/IP. Paradigmat bazë të komunikimit: Mënyrat e transferimit, skemat e multipleksimit, principet e komutimit, arkitektura protokollare, rrjetat circuit switched kundrejt atyre me mesazhe/paketa. Rrjetat e dedikuara dhe rrjetat e integruara: Rrjetat e telfonisë dhe rrjetat e të dhënave, strukturat LAN dhe protokollet Ethernet, WiFi, Bluetooth. Teoria e radhëve (queuing theory): Rradhët M/M/m/c, Erlang B dhe Erlang C. Cikli i tretë i studimeve: Programet e lëndëve në Shkollën e doktoratës
Përgatitur nga stafi akademik i FTI, miratuar nga Këshilli i Profesorëve,

Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit,
Universiteti Politeknik i Tiranës.

UNIVERSITETI POLITEKNIK, TIRANË
FAKULTETI I TEKNOLOGJISË SË INFORMACIONIT
Adresa: Sheshi ‘Nënë Tereza 4’, Tiranë, Tel/Fax: (4) 2227914 Emërtimi i Lëndës: PERPUNIM NUMERIK I AVANCUAR I SINJALEVE
Objektivat: Njohja me parimet bazë të teorisë së informacionit dhe përpunimit të sinjaleve që përbëjnë bazën e teknikave të kompresimit, si dhe njohja e metodave që bëjnë të mundur përdorimin e këtyre elementëve në kompresimin e të dhënave multimediale me dhe pa humbje, si për të dhënat (data), ashtu edhe për sinjalet video, duke përfshirë standartet ISO dhe ITU. Programi Lëndës: Komprensimi: Njohurit të përgjithshme mbi bazën teorike të kompresimit pa humbje dhe përpunimi linear. Kodet entropike Huffman, Rice, aritmetikor, kodi me fjalor. Standartet e kompresimit pa humbje JPEG-LS, CCSDS-RICE. Komprensimi me humbje. Metodat e avancuara të kompresimit të sinjaleve multidimensionale. Algoritmat e avancuara të komprensimit. Standartet për komprensimin e imazheve JPEG dhe JPEG2000. Kodet video të bazuara në kompensimin e lëvizjes. Standartet MPEG dhe H.263. Nocione të avancuara të kuantizimit: Kodet DPCM, kodet e përshtatura DPCM. Kodet e sinjalit të zërit. Kodet me transformim, transformimi i Karhunen Loeve (KLT). Transformimi diskret, DCT. Bazat e teorisë, teoria shpejtësi/shtrembërim. Aspektet e transmetimit, kontrrolli i gabimeve dhe teknikat e maskerimit. Transmetimi i sinjaleve në rrjeta me bandë të ngushtë dhe me bandë të variushme. Aspektet e shkallëzueshmërisë. Cikli i tretë i studimeve: Programet e lëndëve në Shkollën e doktoratës
Përgatitur nga stafi akademik i FTI, miratuar nga Këshilli i Profesorëve,

Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit,
Universiteti Politeknik i Tiranës.

UNIVERSITETI POLITEKNIK, TIRANË
FAKULTETI I TEKNOLOGJISË SË INFORMACIONIT
Adresa: Sheshi ‘Nënë Tereza 4’, Tiranë, Tel/Fax: (4) 2227914 Emërtimi i Lëndës: TEORIA E INFORMACIONIT DHE KODET
Objektivat: Kursi do të japë bazat e teorisë së informacionit dhe aplikimet e saj në kodet korrektuese të gabimit. Metodologjia e ndjekur për të zhvilluar argumentet teorike synon të krijojë bazën e nevojshme të parimeve të kësaj teorie për të bërë të mundur që studenti të jetë i aftë të zotërojë konceptet tekniko-operative të nocioneve teorike. Lënda është kryesisht me aspekt teorik, por konceptet e dhëna kanë qëllim aplikativ praktik të menjëhershëm. Programi Lëndës: • Modeli i Shannon i sistemeve të komunikimit numerik. • Entropia, entropia diferenciale dhe e lëvizshme e informacionit. • Teorema e përpunimit të të dhënave. • Kodet lineare, Kodet e Hamming dhe Gilbert-Varshamov. • Kodet ciklike, Kodet e Golay, Kodet e Reed-Solomon. Cikli i tretë i studimeve: Programet e lëndëve në Shkollën e doktoratës
Përgatitur nga stafi akademik i FTI, miratuar nga Këshilli i Profesorëve,

Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit,
Universiteti Politeknik i Tiranës.

UNIVERSITETI POLITEKNIK, TIRANË
FAKULTETI I TEKNOLOGJISË SË INFORMACIONIT
Adresa: Sheshi ‘Nënë Tereza 4’, Tiranë, Tel/Fax: (4) 2227914 Emërtimi i Lëndës: SENSORET DHE RRJETAT WIRELESS
Objektivat: Qëllimi i zhvillimit të lëndës, është që të pajisi studentin me njohuri të nevojshme për ti bërë të mundur të kuptoj funksionimin dhe përdorimin e saktë të sensorëve me të përhapur dhe të fjalës së fundit të teknologjisë.Gjithashtu, një element tjetër i rëndësishëm është dhe koordinimi i njohurive të studentit përsa i përket gjuhëve të programimit me ndërtimin e rrjetave mbi të cilat do të aplikohen algoritma të ndryshme, në mënyrë që të bëhet një simulim parapark i asaj ç’ka realisht do të matej nga sensorët (që do të ishin nyjet e këtej rrjeti). Programi Lëndës: Sensorët aktive: Principet e funksionimit.Efekti Peltier, Thomson, Seebeck. Sensorët termoçifte. Efekti piezoelektrik dhe ferroelektrik. Sensorët me valë akustike në sipërfaqje. Sistemet e sensorëve për madhësit mekanike. Sensorët e pozicionit me dalje analoge: sinkroni, çifti sinkron, boshti elektrik. Sensorët e pozicionit me dalje dixhitale: encoder absolut, encoderat incrementues. Takimetri me dalje dixhitale: shëndërrimi në frekuenc, shëndërrimi në kohë. Topologji të sensorëve pick-up, magnetik me tension të induktuar, magnetik me efekt Hall. Sensorët e përafrimit dhe të distancës. Integrimi i sensorëve në instrumentet elektronike. Sensorët si elemente qarku. Përshtatja e impendancës në skemat me OpAmp: vijuesi i tensionit, amplifikatori jo invertues, amplificatori invertues, konvertuesi rrymë-tension. Amplifikimi dhe zhurmat. Linearizimi i sinjalit të marr nga sensori. Integrimi i elektronikës në sensorët “smart”. Gjenerata e tretë e rrjetave wireless. Evolucioni i sistemeve të telekomunikacionit. Karakteristikat e përhapjes së kanalit radio. Teknikat e aksesimit të shumëfisht. Rrjetat ad hoc dhe rrjetat e sensorëve. E ardhmja e komunikimit wireless: rrjetat ad hoc, rrjetat e sensorëve wireless. Sfidat: në rrjetat ad hoc dhe në rrjetat e sensorëve wireless. Cikli i tretë i studimeve: Programet e lëndëve në Shkollën e doktoratës
Përgatitur nga stafi akademik i FTI, miratuar nga Këshilli i Profesorëve,

Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit,
Universiteti Politeknik i Tiranës.

UNIVERSITETI POLITEKNIK, TIRANË
FAKULTETI I TEKNOLOGJISË SË INFORMACIONIT
Adresa: Sheshi ‘Nënë Tereza 4’, Tiranë, Tel/Fax: (4) 2227914 Modelimi i rrjetave ad hoc Kanali wireless: modeli i përhapjes në hapsirën e lirë, modeli me dy valë, variacionet në shkallë të madhe dhe të vogël. Grafi i komunikimit. Modelimi i konsumimit të energjisë: në rrjetat ad hoc dhe në rrjetat e sensorëve wireless. Modeli i lëvizshmërisë. Kontrolli i topologjisë Motivimet e kontrollit të topologjisë: kontrolli i topologjisë, ruajtja e energjisë, kapaciteti i rrjetit. Përkufizimi i kontrollit të topologjisë. Kontrolli i topologjisë në protokollin Stack: kontrolli i topologjisë dhe rutimi, kontrolli i topologjisë dhe MAC. Rrezja maksimale e transmetimit Rrezja maksimale e transmetimit në rrjetat me densitet të vogël. Rrezja maksimale e transmetimit në rrjetat me densitet të madhe. Rrezja maksimale e transmetimit në zonat e ndryshme të mbulimit dhe në rrjetat me shpërndarje nyjesh të ndryshme. Zonat me mbulim të çrregullt radio. Rrezja maksimale e transmetimit në rrjetat mobile Rrezja maksimale e transmetimit në rrjetat mobile me shpërndarje pikësore të rastit. Rrezja maksimale e transmetimit në rrjetat mobile me lëvizshmëri të kufizuar dhe pa pengesa. Rrezja maksimale e transmetimit në grafet me k-lidhje. Rrezja maksimale e transmetimit në lidhje me nyjet e Bernoulit. Rrezja kritike e mbulimit. Studimi në Matlab i rrjetave të sensorëve Ndërtimi i vektorëve dhe i matricave. Ndërtimi i programeve loop. Ndërtimi i rrjetave të ndryshme, me vlera të inicializuara nga gjenerator të ndryshëm. Optimizimi i vlerave të marra dhe paraqitja grafike e tyre. Të rejat e fundit dhe kërkimet në rrjeta e sensorëve Dedektimi, energjia dhe siguria në wireless. Studimi i objekteve në lëvizje duke përdorur rrjetat e sensorëve. Menaxhimi i memorjes në rrjetat e sensorëve wireless. Siguria në rrjetat e sensorëve. Rrjetat wireless të sensorëve dhe algorithmi Gossip Algorithmat epidemik. Algorithmi Gossip dhe optimizimi i tij. Efikasiteti i algorithmit Gossip në rrjetat e sensorëve wireless. Algorithmi Broadcast v.s algorithmit Gossip. Analiza teorike dhe rezultatet e simulimeve në rrjetat tërsisht të lidhura dhe ato me difekte. Cikli i tretë i studimeve: Programet e lëndëve në Shkollën e doktoratës
Përgatitur nga stafi akademik i FTI, miratuar nga Këshilli i Profesorëve,

Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit,
Universiteti Politeknik i Tiranës.

Source: http://www.fti.edu.al/data/pages/31/attach/programet_TIK.pdf

C:\documents and settings\administrador\mis documentos\academic\aam\boletins\bol95_2\bol_2_95.p65

La AAM es una asociación civil sin fines de lucro, constituida legalmente el 19/12/1986, con personería jurídica Nº 10.121. Gerardo V. HUSEBY, delegado de PresidenciaEl Boletín de la AAM es de edición cuatrimestral y se distribuye sin cargo parasus miembros. Los artículos firmados no reflejan necesariamente la opinión deRegistro de la propiedad Intelectual Nº 139.285Corresponsales:

sciennes.ik.org

Page 1 of 6 Form 9: School Health Care Plan Severe Allergies This plan should be completed by the pupil’s parent/carer and approved by the hospital consultant/specialist nurse/GP. (A letter detailing medication/care and signed by the hospital consultant/specialist nurse or GP can replace this signature.)Once completed, the parent/carer is responsible for taking a copy of this School He

Copyright © 2014 Articles Finder